Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Konkurs për pranimin e nxënësve në konvikte publike në Republikën e Maqedonisë së Verut për vitin 2021/2022

Konkurs për pranimin e nxënësve në konvikte publike në Republikën e Maqedonisë së Verut për vitin 2021/2022

 

 

 

Në Bazë të nenit  27 të Ligjit për Standardin e nxënësve  ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 64/2018 dhe 20/2019 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së  Veriit" Nr. 248/2020 dhe 302/2020). Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve  në konvikte publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 55/10, 49/11, 50/15, 59/16 dhe 41/17) dhe Rregullorja mbi mënyrën e realizimit të së drejtës së akomodimit në konvikt për nxënësit  në akademinë sportive nr.20-6066 / 1 nga 22.03.2016, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

KONKURS

për pranimin e nxënësve  në konvikte publike në Republikën e Maqedonisë  së Veriut për vitin akademik 2021/2022

 

Në vitin shkollorë 2021/2022, nxënësit  nga arsimi i mesëm do të pranohen për akomodim dhe ushqim në konviktet publike, si më poshtë:

 

Numri rendorë

KONVIKTI INXËNËSVE

QYTETI/KOMUNA

Numri i përgjithshëm i shtretërve*

1.

Mirka Ginova

Manastirë

310

2.

Llazar Llazarevski

Veles

221

3.

Branko Stanoeviq

Gostivarë

300

4.

Kërste P Misirkov

Kavadarcë

75

5.

Prof Mijallkoviq

Kumanovë

120

6.

Mitko Penxhukliski

Kratovë

33

7.

Bero Menkovë

Kriva Pallankë

57

8.

Sv. Naum Ohridski

Makedonski Brod

50

9.

Vanço Pitosheski

Ohrid

125

10.

Koço Racin

Sveti Nikollë

106

11.

Dimitar Vllahov

Strumicë

93

12.

Braqa Milladinovci

Strugë

140

13.

Zdravko Cvetkovci

 Shkup

410

14.

D-r Pançe Karagjozov

Shkup

103

15.

Sv Naum Ohridski

Shkup

65

16.

Dimitar Vllahov ZRO

Shkup

90

17.

Partenija Zografski

Shkup

210

18.

Iskra

Shtip

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sipas Protokollit për të punuar në kushtet e përballimit të virusit COVID 19 në konviktet publike në Republikën e Maqedonisë  së Veriut në konviktet publike në një dhomë akomodohen 50% të kapacitetit të përgjithshëm  të dhomës dhe e drejta për akomodim do të kanë vetëm nxënësit që kanë mësim me prani fizike ose mësim me orë të kombinuara. Nëse gjatë vitit shkollor kapërcehet pandemia dhe krijohen kushte për akomodim me kapacitet të plotë, shtëpia do të strehojë të gjithënxënësit  që kanë fituar të drejtën e akomodimit me konkurs.

 

Kampionati i Pranimit të nxënësve në konviktet publike do të ketë nxënës të regjistruar në vitin I, II, III ose IV në Akademinë Shtetërore të Sportit të Shkollave të Mesme në Shkup dhe paraleletë të shpërndara të kësaj shkolle në qytete të tjera të Republikës së Maqedonisë së  Veriut.

 I. KUSHTET E PRANIMIT

 Për pranim në konvikte publike kanë nxënësit që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

1. Të regjistrohen si nxënës të rregullt në arsimin e mesëm në vitin shkollor  2021/2022;

2. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut;

3. Të regjistrohen në programin mësimor dhe programet që nuk janë të përfaqësuara në komunë / rajon, në qytetin e Shkupit ku nxënësi ka  vendbanim të përhershëm;

4. Shkolla në të cilën është regjistruar nxënësi është të paktën 25 km larg vendbanimit të përhershëm dhe ka të organizuar transport publik;

5. Shkolla në të cilën është regjistruar nxënësi është të paktën 10 km larg vendbanimit të përhershëm dhe nuk ka të organizuar transport publik.

I. 1

Nxënësit  e regjistruar në Akademinë e Sporteve në Shkup, kanë të drejtë të pranohen në konvikte publike ata të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme,:

1. Të regjistrohen si nxënës të rregullt në Akademinë e Sporteve në Shkup në vitin shkollorë 2021/2022;

2. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  së Veriut;

3. Të ketë vendbanim të ndryshëm nga vendi ku është Akademia e Sporteve dhe nëse në komunën / rajonin ku jeton nxënësi, nuk realizohet program mësimorë për sportet për të cilat është regjistruar nxënësi.

I. 2

Nxënësit që kanë  vendbanim të ndryshëm nga vendi ku është akademia sportive dhe nëse në vendin ku nxënësi  jeton nuk është realizuar  program mësimor për sportet për të cilat është regjistruar nxënësi, mund të aplikojnë nëse:

- ka nevojë për trajnim të nxënësit  në sportin e zgjedhur, për të cilin ai paraqet  vërtetim nga akademia sportive në të cilën është regjistruar,

- nxënësi është anëtar i përfaqsimit kombëtar të sportit në sportin e zgjedhur, për të cilin paraqet  vërtetim nga ekipi kombëtar i sportit në të cilin është anëtar, dhe / ose

- prindi, gjegjësishtë  kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit, ka ndryshuar vendbanimin, përkatësisht vendit ku jetonë, për të cilin ai / ajo paraqet dëshmi përkatës  nga  organi kompetent i administratës.

I. 1

II MËNYYRA DHE AFATI PËR APLIKIM

      Nxënësit që aplikojnë për konkurs duhet të plotësojnë  aplikimin  elektronik të postuar në portalin në internet www.konkursi.mon.gov.mk.

     Nxënësit mund të aplikojnë për pranim në  konvikt duke shënuar emrin e konviktit dhe si  alternativë ndaj  konviktit tjetër duke shënuar emrin e konviktit nëse plotësohen të gjitha vendet në konviktin e parë të zgjedhur.

     Nxënësit  që kanë aplikuar disa herë në mënyrë elektronike, aplikimi i fundit do të konsiderohet i vlefshëm, përpara dorëzimit të dokumenteve të duhura nga Kapitulli III.

       Afati i fundit për regjistrimin elektronik të nxënësve të regjistruar në vitin II, III, IV fillon nga  data 24.06.2021 dhe zgjat deri më datë 01.07.2021, dhe afati i fundit për regjistrimin elektronik të nxënësve të regjistruar në vitin I fillon nga  data 02.07.2021 viti dhe zgjat deri më datë 9.07. 2021

      Nxënësit, të cilët kanë dorëzuar  aplikim elektronik, që dorëzojnë  dokumentacionin e plotë nga data fillon nga data 04.07.2021 deri më  data 15.07.2021, në konviktin e nxënësve ku kanë aplikuar për akomodim.

         Nxënësit me nevoja të veçanta arsimore të cilët janë akomoduar në konviktet "Iskra" Shtip, "Partenija Zografski" Shkup, "Dimitar Vlahov" Shkup dhe "Sveti Naum Ohridski" Shkup, nuk plotësojnë aplikacionin elektronik dhe dorëzojnë dokumentacionin në konviktin ku ata aplikuan për akomodim nga  data 10.07.2021 deri më  datë 20.07.2021.

   Pas publikimit të listave të nxënësve  të ranguar nga konviktet, nxënësit kanë të drejtë të kundërshtojnë brenda 3 ditëve, i cili dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

      Nëse kapacitetet akomoduesenë  konvikt të caktuar mbeten të paplotësuara, aplikimi elektronik do të jetë aktiv nga data 15.08.2021 për derisa  kohë që ka vende të lira, për të cilat Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të publikojë vazhdimisht në faqen e saj të internetit listat e nxënësve  të pranuar nga konviktet

     Ministria ka   të drejtë për të ndryshuar afatet e deklaruara dhe mënyrën e aplikimit në rast vonese të gjendjes së jashtëzakonshme ose shtyrjes së afateve të tjera kryesore nga të cilat varet aplikimi për Konkurrencë. Të gjitha ndryshimet do të publikohen në ueb faqen e internetit të Ministrisë.

III DOKUMENTET  E  NEVOJSHME

1. Numri identifikues i aplikimit elektronik të përfunduar me sukses

2. Kërkesa për akomodim në konvikt;

3. Vërtetim nga shkolla për arsimin e mesëm se ai është  nxënës me kohë të plotë;

4. Kopjet e dëftesave për arsimin e përfunduar nga vitet e mëparshme shkollore (nxënësit që regjistrohen për herë të parë në arsimin e mesëm janë  të detyrueshëm të dorëzojnë  kopjet e dëftesave nga klasat VI, VII, VIII dhe IX);

5. Deklaratë nga  prindi-kujdestarë  i nxënësit për numrin e anëtarëve të familjes;

6. Vërtetime për të gjitha të ardhurat e realizuara të anëtarëve të familjes (Vërtetim për pagën e fundit mujore të paguar, çeku i fundit i pensionit ose vendimi për përdorimin  e së drejtës për të shfrytëzuar  ndihmën sociale), certifikata e vdekjes për prindin e vdekur, nëse prindërit janë të papunë të dorëzojë  vërtetim  nga agjencia e punësimit nga komuna kompetente; Vërtetim  për vëllain / motrën (nëse ai / ajo është nxënës / student, dorëzohet  vërtetim nga shkolla / fakulteti, nëse janë të punësuar, dorëzohet vërtetim nga Agjencia e Punësimit nga komuna kompetente, kopje e certifikatës së lindjes dorëzohet për moshën parashkollore);

7. Vërtetim mjekësore nga mjeku amë për gjendjen shëndetësore të nxënësit;

8. Deklarata nga prindi-kujdestar i nxënësitt se ai / ajo do të mbulojë plotësisht shpenzimet për dëmet e mundshme të bëra nga nxënësi dhe

9. Kopja e certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së  Verioriut

Dokumentet- e nevojshëm-formulari (për pikat 1, 4 dhe 7) për pjesëmarrje në Konkurs, kandidatët mund t`i marrin në konvikte publike dhe në faqen zyrtare www.mon.gov.mk, ku është shpallur  Konkursi.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas detyrës zyrtare siguron të dhëna për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së  Veriut nga Ministria e Brendshme.

 

 

III.1

Për nxënësit e rregullt të regjistruar në  akademin e  sportit:

1. Numri identifikues i aplikimit elektronik të plotësuar  me sukses

2. Kërkesa për akomodim të nxënësve  në konvikt;

3. Vërtetim nga Akademia e Sporteve që ai është nxënës i rregullt  (për nxënësit e vitit të dytë, të tretë dhe të katërt të arsimit të mesëm, dhenxënësit që regjistrohen për herë të parë në  akademin e  sportit do të dorëzojnë këtë certifikatë pas regjistrimit në akademin e sportit  );

4. Deklarata nga prindi-kujdestari   i nxënësit  se ai / ajo do të mbulojë plotësisht shpenzimet për dëmet e shkaktuara nga  nxënësit dhe

5. Dëshmi për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së  Veriut .

Dokumentet e nevojshëme -formularët  (për pikat 1 dhe 3) për pjesëmarrje në Konkurs, kandidatët mund t`i marrin në konvikte publike dhe në faqen zyrtare www.mon.gov.mk, ku shpallet Konkursi.

 

Nxënësit  e regjistruar në Akademinë e Sportit  në Shkup, të cilët aplikojnë në përputhje me pikën I.2 të këtij Konkursi, dorëzojnë  shtesë  :

1.       Vërtetim nga akademia e sporteve që nxënësi ka nevojë për trajnimin e nxënësit në sportin e zgjedhur;

2. Vërtetim nga reprezentimit kombëtar të sportit që nxënësi është anëtar, dhe / ose

3. Dëshmi nga  organi   përkatës që prindi, ose kujdestari gjatë shkollimit të nxënësit, ka ndryshuar vendbanimin,adresën e vendit ku jeton .

Ministria e Arsimit dhe Shkencës sipas detyrës zyrtare siguron të dhëna për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së  Veriut  nga Ministria e Brendshme.

IV. METODA DHE PROCEDURA PËR PRANIMI

Mënyra dhe procedura për pranimin e  nxënësve  në konvikte publike, si dhe kushtet për akomodim dhe ushqim rregullohen në përputhje me Ligjin për Standardin e nxënësve  dhe Rregulloren për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve  në konvikte publike të nxënësve.

 

Komisioni i formuar për rangimin  dhe pranimin e nxënësve  në konvikte kryen këto detyra:

- kontrollon dokumentacionin e dorëzuar nga kandidatët;

- përcakton listën e nxënësve të pranuar në konvikte;

- shqyrton ankesat;

- përcakton listën përfundimtare të nxënësve të pranuar në konvikte;

- për  nxënësit  e regjistruar në akademin e  sportit  të kontrollojnë nëse në komunë, përkatësisht rajonin në të cilin nxënësi jeton, nuk është realizuar plan programi mësimorë për sportet për të cilat është regjistruar nxënësi;

Komisioni përcakton listën e nxënësve të pranuar në bazë të rang- listës së përgatitur të kandidatëve që  aplikuan  me pikë të llogaritura saktë (me përjashtim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore dhe nxënësve  nga Akademia e Sporteve), ku numri maksimal i pikëve është 100, nga të cilat kandidati mund të  realizojë maksimum  40 pikë për suksesin e përgjithshëm të arritur të shënuar në dëftesat nga vitet e mëparshme shkollore (për nxënësit  nga viti I është marrë suksesi i arritur nga klasat VI, VII, VIII dhe IX) , deri në 25 pikë për distancën nga vendbanimi në vendin e shkollimit, deri në 10 pikë për sjelljen shembullore të kandidatit nga vitet e mëparshme shkollore, deri në 25 pikëtë realizuara  për të ardhurat  në përgjithësi nga familja e ngushtë e kandidatit ( pagesa mujore e fundit , pensioni ose ndihma sociale e paguar e fundit për prindërit kujdestarë të kandidatit, etj., në lidhje me pagesën  mesatare mujore të paguar neto për punonjës në Republikën e Maqedonisë së  Veriut për tre muajt e fundit  të përcaktuar nga Enti Shtetëror për Statistikë)); gjatë  përgatitjes së rang- listës, nxënësit me nevoja të veçanta që aplikojnë për akomodim në konvikte për fëmijë me nevoja të veçanta, si dhe nxënësit  nga akademia e sportit  nuk vlerësohen pasi ata kanë përparësi në akomodim.

Lista e nxënësve  të pranuar do të publikohet në faqen e internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe në tabelën e shpallur të konviktit më së voni deri më datë 15.08.2021.

Nxënësit  që do të pranohen për akomodim  dhe ushqim do të mbulojnë vetë shpenzimet  e transportit nga vendbanimi  deri në  në vendbanimin e tyre të përhershëm .

Nëse vendet e parashikuara nga viti II, viti III ose viti IV nuk janë të plotësuara me nxënës nga viti përkatës, ato mund të plotësohen me nxënës nga viti I nëse plotësojnë kushtet e këtij konkursi, dhe anasjelltas nëse vendet e parashikuara nga viti I nuk është i plotësuar me nxënës , ato mund të plotësohen me nxënës  nga viti II, viti III ose viti IV nëse plotësojnë kushtet e këtij konkursi.

Nëse vendet e lira të kapacitetit  në konviktet publike nuk plotësohen dhe për shkak të arsyetimit ekonomik , konkursi mbetet i hapur për plotësimin e vendeve të lira të nxënësve në përputhje me Rregulloren për mënyrën dhe procedurën e pranimit të nxënësve në konviktet shtetërorë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së  e Maqedonisë  "me numër 89/13 dhe 98/13).

Vendosja e nxënësve  të pranuar fillon më 31 gusht 2021.

Dokumentet e nevojshme :

  -Kërkesë

 -Deklaratë për numrin e anëtarëve të familjes

- Deklarata për mbulimin e shpenzimeve

 -Deklarata për pëlqim

 

(këto dokumente mund të gjenden në ueb-faqen e Ministrisë www.mon.gov.mk)

 

konkurs per ndryshim dhe plotesim te Konkursit 

 

 

[ Monday, March 29, 2021 ] [ 1 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar