Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / Konkurs për nxënës nga arsimi fillor të frymëzuar nga veprat e Bllazhe Koneskit

Konkurs për nxënës nga arsimi fillor të frymëzuar nga veprat e Bllazhe Koneskit

 

Konkurs për nxënës nga arsimi fillor të frymëzuar nga veprat e Bllazhe Koneskit

 

Me rastin e shënimit të 100 vjetorit të lindjes së Blaze Koneskit, në pajtim me Programin Kombëtar "2021 - në nder të Bllazhe Koneskit" dhe Përfundimi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 40-2047 / 1 më datë 09.02.2021, Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall,

 

KONKURS

Për nxënës nga arsimi fillor të frymëzuar nga veprat e Bllazhe Koneskit

 

I.KUSHTE PËR PJESËMARRJE

      Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntën nga shkollat ​​fillore në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

      Konkursi shpallet për ndeshje në kategoritë në vijim:

 

      Nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën mund të marrin pjesë në tri kategoritë në vijim:

 

Kategoria e parë:

-Shpërblim për punimin më të mirë të artit “Bllazhe Koneski përmes vizatmit”

Kategoria e dytë:

-Shpërblim për punimin më të mirë të artit „Shkronjat përmes vizatimit“

Kategoria e tretë:

-Shpërblim për veprën më të mirë të artit /fotografia

 

    

Nxënësit nga klasa e katërt deri në të nëntën mund të marrin pjesë me punimet e tyre në temat:

"Koneski ri zgjuar mbi atdheun - gjuhën" ose "Poezia e Bllazhe Koneskit - frymëzimi ynë i pashtershëm"

në kategoritë në vijim:

 

Kategoria e katërt:

-Shpërblim për punimin më të mirë poetik

Kategoria e pestë:

-Shpërblim për tregim më të mirë

Kategoria e gjashtë:

-Shpërblim për punim të artit/fotografisë më të mirë

 

II. MËNYRA DHE AFATI PËR PARAQITJE

     Punimet duhet të jenë origjinale, fryt i punës dhe njohuria e nxënësit, të frymëzuar nga thesari i pasur i punimeve poetike të Bllazhee Koneskit.

     Një nxënës mund të dërgojë vetëm nga një punim individual të autorit në një kategori ose në shumicën e kategorive të shënuara, përkatësisht të klasës në të cilën mëson nxënësi.

 

     Në punimin e nxënësit duhet të qëndrojë kodi, klasa  dhe kategoria për të cilën ai konkuron dhe në zarf të brendshëm të veçantë të shënuar me të njëjtin kod të nxënësit të dhënat e nxënësit të dorëzohen (emri dhe mbiemri, klasa në të cilën mëson nxënësit, shkolla , komuna dhe telefoni i kontaktit nga prindi / kujdestari). Zarfi i brendshëm me të dhënat e nxënësit do të jetë i hapur vetëm për punimet e shpërblyera pas zgjedhjes së kryer në kategoritë.

Punimet së bashku me zarfin me të dhënat për nxënësin që e ka përpunuar, duhet të dorëzohet më së voni deri më 1 Prill 2021, në zarf të mbyllur me shënimin në vijim: "Për Konkursin për nxënës të shkollës fillore të frymëzuar nga veprat e Bllazhe Koneskit", në adresën në vijim: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Rr. " Kirili dhe Metodi" nr.54, 1000 Shkup.

 

III. MËNYRA E ZGJEDHJES

Për zgjedhjen e punimeve më të mira në secilën prej kategorive të shënuara, Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të formojë komisione të veçanta të përbëra nga pesë (5) anëtarë.

 

IV. NDARJA E SHPËRBLIMEVE

Ndahen gjithsej njëzet e shtatë (27) shpërblime, vetëm për fitimin e vendit të parë, në secilën kategori, për secilën klasë të arsimit fillor.

Çdo shpërblim përbëhet nga libra.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t`i shpallë emrat e nxënësve të shpërblyer në ueb faqen e saj të internetit www.mon.gov.mk, më së voni deri më 20 Prill 2021.

Shpërblimet do tu ndahen në ngjarje me rastin e shënimit të 100 vjetorit të lindjes së Bllazhe Koneskit.

Për prezent të pranim të shpërblimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës do t`i kompensojë mjetet për transport të pjesëmarrësve të shpërblyer për shoqërim të një të rrituri (mësimdhënës ose prind / kujdestar), në shumë të biletës për udhëtim të autobusit.

Pjesëmarrësit e shpërblyer do të ftohen të marrin pjesë, të shoqëruar me një të rritur (mësimdhënës ose prindin / kujdestarin) në një nga manifestimet kulturore të përkushtuar Bllazhe Koneskit gjatë vitit, ku do t`ju kthehet shpërblimi.                                                                                                                                                                                                       

 

Konkursi

Kumtesë
4/15/2024
Back to top
Close Offcanvas Sidebar