Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Lajme dhe Ngjarje / Konkurs për ndarjen e bursave për studime deridiplomike nga cikli i parë jashtë vendit në fushat e arteve figurative, kinematografisë dhe prodhimit të filmit, arteve dramatike dhe muzikës për vitin akademik 2021/2022

Konkurs për ndarjen e bursave për studime deridiplomike nga cikli i parë jashtë vendit në fushat e arteve figurative, kinematografisë dhe prodhimit të filmit, arteve dramatike dhe muzikës për vitin akademik 2021/2022

 

Në bazë të  nenit 55 paragrafi 1 i Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11 11 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut  Nr. 96/19 dhe 110/19), neni 49 paragrafi 2 i Ligjit për Standardin e Studentit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 dhe 20/19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" Nr. 124/2019 248/20 dhe 302/20),) dhe Rregullorja për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore për studentë që studiojnë jashtë vendit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 220/16 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut  “nr. 48/21) Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton

Konkurs për ndarjen  e bursave për studime deridiplomike  nga cikli i parë jashtë vendit në fushat e arteve figurative, kinematografisë dhe prodhimit të filmit, arteve dramatike dhe muzikës për vitin akademik 2021/2022

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2021/2022 do të ndajë  bursa për studime deridiplomiketë ciklit të parë për kandidatët e pranuar në studime universitare në universitet me famë botërore, sipas listës së universiteteve me famë botërore në fushën e arteve figurative , kinemmatografisë dhe produksionit të  artit dramatik dhe muzikës publikohet në bashkangjitje  të këtij Konkursi.

KUSHTET PËR NDARJEN  E BURSËS:

Kandidati ka të drejtë për bursë ai që i plotëson kushtet e mëposhtme:

1.Të ketë përfunduar arsim të mesëm të përshtatshëm, dhe deri në ditën e aplikimit të ketë arritur sukses në arsimin e mesëm të paktën me  notë mesatare prej 4.50 në të gjitha lëndët gjatë arsimit të mesëm, dhe nëse ai mëson arsim të mesëm jashtë vendit, të ketë arritur ekuivalent suksesi mesatar të paktën me notë mesatare prej 4.50 të të gjitha lëndëve gjatë arsimit të mesëm;

 2.Të pranohen në studime deridiplomike nga cikli i parë për herë të parë në vitin e parë në vitin        akademik 2021/2022 në një nga universitetet me renome në botë, sipas listës së universiteteve me renome në botë në këtë fushë të arteve figurative, kinematografisë dhe produksionit të  artit dramatik dhe muzikës  në bashkangjitje  të këtij Konkursi.

3. Të ketë dëshmi për njohjen aktive të gjuhës në të cilën mbahet  mësimi .

4. Të mos jetë shfrytëzues  e  bursës nga një ofrues tjetër .

5. Të jetë  shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II Dokumentet e nevojshme:

• Aplikimi

• Dëftesat për arsimin e mesëm të përfunduar I, II, III dhe IV dhe / ose çertifikatë për regjistrim në vitin IV, kurse  diplomën për arsimin e mesëm të përfunduar dhe suksesin e arritur të dorëzohet si shtesë me nënshkrimin e kontratës (e noterizuar).

• Nëse kandidati për ndarjen e bursës i cili   ka përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit të dorëzojë dëshmi për realizimin e  nostrifikimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës,

• Vërtetim  nga institucioni i arsimit të lartë se kandidati pranohet për herë të parë në vitin e parë të studimeve deridiplomike nga cikli i parë në vitin akademik 2020/2021,prej  kur fillon semestri dhe sa semestra zgjasin studimet dhe vlera e çmimit të  regjistrimit.

• Certifikatë-vërtetim  për njohjen aktive  të gjuhës (TOEFL, IELTS, DELFT ose ekuivalenti i tyre për fushën përkatëse gjuhësore, përveç kandidatëve që kanë përfunduar një pjesë të arsimit të mesëm në gjuhën në të cilën mbahet  mësimi,

• Deklaratë e nënshkruar nga vetë  kandidati që nuk është shfrytëzues  i bursës për studime universitare nga cikli i parë nga ofruesit e tjerë (të noterizuar). 

• Letër motivuese;

• Kambiali në formën e aktit noterial si mjet për sigurimin e mjeteve  të paguara;

• Vërtetim të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve të tjera duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase nga përkthyesi kompetent i autorizuar i gjykatës.

Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studimet themelore të ciklit të parë mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të noterizuara.

III.VLERA E BURSËS:


Përfituesi i bursave do të kompensohet për  shpenzimet e regjistrimit me vlerë deri në 40.000 dollarë amerikanë në vit, paguhet me  monedhën e duhur në kursin e këmbimit të Bankës Kombëtare të Maqedonisë në ditën e publikimit të këtij njoftimi, një biletë avioni në fillim të studimeve, një bilet ajrore pas diplomimit apo një biletë avioni kthyese dhe vlera mujore bëhet në përputhje me Vendimin për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së pagesës mujore të bursave për studentët që studiojnë jashtë vendit për vitin akademik 2020/2021 në ciklin e parë të studimeve (bazuar në Listën e Indekseve të shitjes me pakicë për shpenzimet e jetesës,
e cila është publikuar nga autoritetet kompetente të Kombeve të Bashkuara).

Çdo shumë mbi shumën e lartpërmendur për regjistrim bie mbi barrën e studentit.

 

IV. OBLIGIMET E KANDIDATIT TË ZGJEDHUR

Kandidati i përzgjedhur me kontratë merr përsipërë nëse ai / ajo merr bursë,për çdo vit të studimeve jashtë shtetit do të punojë dy vjet në Republikën e Maqedonisë. Pas diplomimit dhe kthimit të kandidatit në Republikën e Maqedonisë ka në dispozicion  gjashtë muaj për punësim në organet e administratës shtetërore si dhe në arsimin e lartë shtetërorë dhe institucionet shkencore ku pozita e tij e punës do të jetë e përshtatshme për llojin dhe nivelin e kualifikimeve të tij arsimore.Nëse gjatë periudhës prej gjashtë muajsh kandidatit nuk u ofrohet punësim adekuat në organet e administratës shtetërore, në arsimin e lartë shtetëror dhe institucionet shkencore, ai mund të kërkojë punësim në sektorin privat në Republikën e Maqedonisë.

Kandidati do të lirohet nga obligimi për t`u kthyer në Republikën e Maqedonisë pas përfundimit të studimeve, nëse brenda tre muajve të diplomimit është i punësuar në një institucion të artit përkatës jashtë vendit. Në raste të tilla, ata mund të qëndrojnë jashtë vendit për një periudhë maksimale prej tre vjetësh për të fituar përvojë ndërkombëtare të korporatave, pas së cilës ata janë të detyruar të kthehen në Republikën e Maqedonisë dhe të përmbushin obligimin e përcaktuar në detyrën nr.1

 

. Në rast se kandidati vendos pas përfundimit të studimeve, të mos kthehet  në Republikën e Maqedonisë dhe nuk përmbush obligimin sipas pikës nr.1, është e nevojshme të kthehen të gjitha fondet e paguara të ndara për bursë dhjetëfish më shumë se vlera e bursës, brenda një viti nga përfundimi i studimeve.


V. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Afati i fundit për aplikimin e kandidatit për bursa akademike për studimet e ciklit të parë jashtë vendit është jo më vonë se më datë  15.09.2021

  Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën ose në zyrën e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës rr. "Shën . Kirili dhe Metodi "nr. 54, 1000 Shkup (me shenim -bursa të përcaktuara për studime akademike në ciklin e parë jashtë vendit).

Dokumentet jo të plota dhe dokumentet e dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh.
Informacion mbi kushtet dhe kriteret për ndarjen e bursave mund të merret nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

 

Prilog lista umetnicki univerziteti

 

Lajme dhe Ngjarje


12/7/2021

12/6/2021
Back to top
Close Offcanvas Sidebar