Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / THIRRJE PUBLIKE për krijimin e marrëdhënies së punës me kohë të caktuar në Ministria e Arsimit dhe Shkencës

THIRRJE PUBLIKE për krijimin e marrëdhënies së punës me kohë të caktuar në Ministria e Arsimit dhe Shkencës

 

REPUBLIKA E MAQEDONIS VERIORE

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Nr.04-455 / 1  data 12.01.2021

 

Në bazë të Nenit 22 paragrafi 1 alinea  2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14 të Ligjit për Punonjësit në Sektorin Publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" Nr. 143/2019 dhe 14/2020) dhe nenet 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhëniet e punës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë") Maqedoni ”Nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39 / 2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 dhe 120/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë së Veriut ”Nr. 110/2019 dhe 267/2020), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

THIRRJE PUBLIKE

për krijimin e marrëdhënies së  punës me kohë të caktuar

në Ministria e Arsimit dhe Shkencës

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për shkak të ngarkesës së rritur përkohësisht të punës, publikon  shpallje për punësim të 15 (pesëmbëdhjetë) personave, duke krijuar vend të punës me  kohë të caktuar për këto vende të punës :

 

1. Bashkëpunëtor i ri për Sport Shkollor, Njësia për Arsimin e Mesëm, Arsimit për të Rriturit dhe Mësimit gjatë gjithë jetës, në Sektorin e Arsimit të Mesëm, Arsimit për të Rriturit dhe Mësimit gjatë gjithë jetës - 1 realizues ;

 

                             

  • Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - kinezologji, arsim ose shkencat ekonomike

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

1. Bashkëpunëtor i ri për vërtetimin  e metodologjisë për shpërndarjen e granteve në arsimin e mesëm dhe për organizim në arsimin e mesëm, Njësia  për financimin e arsimit të mesëm dhe zhvillimin e karrierës, në Sektorin për arsimin e mesëm, arsimin e të rriturve dhe mësimin gjatë gjithë jetës - 1 realizues;

 

1. Bashkëpunëtor i ri për vërtetimin  e metodologjisë për shpërndarjen e granteve në arsimin e mesëm dhe për organizim në arsimin e mesëm, Njësia për financimin e arsimit të mesëm dhe zhvillimin e karrierës, në Sektorin për arsimin e mesëm, arsimin e të rriturve dhe mësimin gjatë gjithë jetës - 1 realizues;

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - arsim, shkenca organizative dhe menaxhim (menaxhment ) ose shkencat  ekonomike

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

 

1.    Bashkëpunëtor i ri për çështje të standardit të nxënësit , Njësia për standardin e nxënësit  , Sektori për standardin e nxënësit dhe studentit   - 1 realizues ;

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar -  arsimi , shkencat juridike  ose shkencat organizative dhe menaxhimi ( menaxhment)

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

2. Bashkëpunëtor i ri për çështjet e standardit të studentit, Njësia  për standardin e studentit, Sektori për standardin e nxënësit dhe studentit - 2 realizues

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - arsim, shkenca organizative dhe menaxhim (menaxhment ) ose shkenca për gjuhë  (linguistikë)

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

2.    Bashkëpunëtor i ri për bursa nga cikli i parë, i dytë dhe i tretë i studimeve, Njësia  për standardin e studentit, Sektori për standardin e nxënësit dhe studentit - 2 realizues;

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar -shkenca organizative dhe menaxhim (menaxhment ) arsim ose psikologji  

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

3.      Bashkëpunëtori i ri për ekuivalencën dhe nostrifikimin, Njësia  për ekuivalenc dhe nostrifikim, sektori për bashkëpunim ndërkombëtar - 1 realizues ;

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - arsim, shkenca organizative dhe menaxhim (menaxhment )shkenca e letërsisë  ose arsimi

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

 

4.      Bashkëpunëtor i ri për bashkëpunim dhe programe ndërkombëtare, Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në arsim dhe shkencë, sektori për bashkëpunim ndërkombëtar - 1 realizues;

 

·         i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - shkenca e gjuhës (linguistika), shkencat politike ose arsimi

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

5.      Bashkëpunëtori i ri për Mbështetje Operative të Planifikimit Strategjik, Njësia për Planifikim Strategjik, ndjekje  dhe evaluimi i  politikave, Sektori për planifikimin strategjik dhe analiza për realizimin e politikave - 2 realizues;

6.     

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - shkencat juridike, udhëheqja publike dhe administrata ose shkencat organizative dhe menaxhimi (menaxhment)

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

3. Bashkëpunëtori i ri për mbështetjen e furnizimit publik, Njësia  për koordinimin e furnizimit  publik, Sektori për punët  organizative të ministrisë - 1 realizues;

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar - arsim, sociologji  ose shkenca për gjuhë  (linguistikë)

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

3. Bashkëpunëtor i ri për punët  pronësore-juridike dhe administrative, Njësia  për çështje gjyqësore, pasurore-juridike dhe administrative, sektori për çështje normative-juridike - 1 realizues;

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar –   shkencat juridike

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

3. Bashkëpunëtori i ri për Programim, Monitorim dhe Evaluim të  IPA-s, Njësia për Programim, Monitorim dhe Evaluim të IPA-së, Sektori për Bashkimin Evropian - 1 realizues ;

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar – shkencat politike 

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

 

 

 

 

7.      Bashkëpunëtor i ri për analizën e të dhënave për tekstet shkollore, Njësia për  botimn dhe furnizimin  e librave shkollorë, Sektori për tekste shkollore dhe këshillime pedagogjike, në Shërbimin Pedagogjik - 1 realizues ;

 

·         Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të paktën 180 kredite ECTS të fituara ose shkallën VII / 1 të përfunduar – - arsimi, shkenca e gjuhës (linguistika ) ose shkencat juridike

·         Njohuri aktive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

·         Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

·         me përvojë ose pa përvojë pune në profesion

 

 

  Vlera  e pagës neto në të holla:

 - për  kandidat me nivel të kualifikimeve VI A, 240 kredite sipas ECTS ose shkallën e VII / 1 të përfunduar - 22,025 denarë

- për kandidat me nivel të kualifikimeve VI B ose 180 kredite sipas ECTS - 20,965 denarë

 

Kushtet e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët:

·         të jetë shtetas  i Republikës së Maqedonisë së Veriut,,

·         të përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,,

·         të jetë në moshë madhore,

·         të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore,,

  • Dëshmi se me aktgjykim  gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim  për  ndales në kryerjen  e  profesionit, aktivitetit ose detyrës

.

Dëshmia për plotësimin e kushteve  duhet të jetë në formë origjinale ose kopje e noterizuar.

1. Dëshmi për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut

2. Dëshmi e aftësisë së përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

3. Dëshmi se me aktgjykim  gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim  për  ndales në kryerjen  e  profesionit, aktivitetit ose detyrës

        4. Vërtetim / diplomë për shkallën e arsimit  të përfunduar

5. Dëshmi e njohurive të njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht)

6. Dëshmi për njohuri të programeve kompjuterikë për punë në zyrë

7. Biografia

Programi i orëve të punës: gjithsej – 40 orë të  punës në javë -ditë pune nga e hëna  deri të  premtën - orari i punës nga 7: 30/8: 30-15: 30/16: 30,

Dokumentet e kërkuara dorëzohen në zarf të mbyllur me vërejtje : "Të mos hapet ", në adresën:

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Njësia për  Menaxhim  të Burimeve Njerëzore

bul Shën "Kirili dhe Metodi" nr. 54 Shkup

(me shënim "për shpallje ")

Shkupi

Në anën e kundërt të zarfit të shënohet  numri  rendor i vendit të punës për të cilën është  aplikuar , me vërejtje: "Të mos hapet "

 

Aplikimi dhe dokumentacioni i parakohshëm dhe i pakompletuar nuk do të merren parasysh.


Për shkak të urgjencës së procedurës, aplikimet dorëzohen ekskluzivisht përmes arkivave të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ose porosi të  rekomanduara me postë.

 

Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit të kërkuar është 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor.

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet brenda 45/90/120 ditëve pas skadimit të afatit të aplikimit në përputhje me nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës.

Me kandidatin e përzgjedhur do të lidhet kontratë pët punë  me kohë të caktuar, e cila zgjat deri më datë 31.12.2021.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

[ Wednesday, January 13, 2021 ] [ 1 ]

 
Back to top
Close Offcanvas Sidebar