Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  / Konkursi / THIRRJE PUBLIKE për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në thirrjen mësimdhënës - mentor

THIRRJE PUBLIKE për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në thirrjen mësimdhënës - mentor

 

THIRRJE PUBLIKE  për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në thirrjen mësimdhënës - mentor

 

Lidhja më e rëndësishme në procesin edukativo-arsimor janë mësimdhënësit. Prej tyre më së shumti varet cilësia e gjeneratave të cilët krijohen nëpër bangat e shkollës. Të vetëdijshëm për këtë të vërtetë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës në planin për reformë thelbësore të sistemit arsimor kombëtar, përveç ndryshimeve të shumta në të gjitha segmentet e lëmisë, parashikuan një seri masash të cilët drejtëpërdrejtë do të ndikojnë në motivimin personal të mësmdhënësve për punë dhe do të kontribuojnë në ngritjen e dinjitetit dhe rëndësinë shoqërore të veprimtarisë arsimore. Një nga këto masa del nga ligji i ri për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat fillore dhe të mesme dhe parashikon mundësinë e avancimit në karrierë- në tituj ( mentor dhe këshilltarë) pas plotësimit të disa kushteve të caktuara për këtë mësimdhënësi, përkatësisht bashkëpunëtori profesional në të ardhmen do të merr kompensim shtesë përkatës në të holla, si pjesë e të ardhurave personale nga angazhimi në punë. Implementimi i kësaj mase fillon nga fillimi i këtij viti kalendarik 2021 dhe kjo është thirrja e parë publike e shpallur për këtë qëllim. Ju bëjmë thirrje të gjithë mësimdhënësve të shkollave fillore publike të shqyrtojnë thirrjen, ndërsa nëse i plotësojnë kushtet për aplikim, të parashtrojnë aplikimin e tyre në afatin e paraparë dhe të ushtrojnë të drejtën e tyre ligjore të caktuar për avancim në titullin mentor.

 

    Në bazë të nenit 33 paragrafit (2) të Ligjit për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19) Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

THIRRJE PUBLIKE

për mësimdhënësit e shkollave fillore për dorëzimin e kërkesave për avancim në thirrjen mësimdhënës - mentor

 

 

 

1. Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 33 paragrafin (2) të Ligjit për mësimdhënës dhe bashkëpunëtor profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 161/19), ndërsa në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për dhënien e pëlqimit për sjelljen e Aktvendimit për përcaktimin e numrit të mësimdhënësve në shkollat fillore të cilët mund të marrin thirrjen  mësimdhënës- mentor për secilën komunë dhe Komunën e Qytetit të Shkupit, për vitin fiskal 2021 ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 313/20) dhe Aktvendimit për përcaktimin e numrit të mësimdhënësve në shkollat fillore të cilët mund të marrin thirrjen mësimdhënës- mentor për secilën komunë dhe Komunën e Qytetit të Shkupit për vitin fiskal 2021 nr.  18-15212/1 të datës 28.12.202.   

 

2. Numri i mësimdhënësve të cilët mund të marrin thirrjen  mësimdhënës- mentor në shkollat fillore në çdo komunë dhe Komunën e Qytetit të Shkupit përcaktohet edhe atë:

 

1. Komuna - Manastir për secilën shkollë fillore në rajonin  e saj, nga një mësimdhënës ose gjithsej 13 mësimdhënës.

2. Komuna - Dellçevë për secilën shkollë fillore në rajonin  e saj, nga 1 mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

3. Komuna - Dollnen për secilën shkollë fillore në rajonin  e saj, nga 1 mësimdhënës ose gjithsej 7 mësimdhënës.

4. Komuna - Zërnovcë për secilën shkollë fillore në rajonin  e saj, nga një mësimdhënës ose gjithsej 1 mësimdhënës.

5. Komuna - Konçe për secilën shkollë fillore në rajonin  e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 1 mësimdhënës.

6. Komuna -  Kratovës për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 1 mësimdhënës.

7. Komuna - Krivogashtan për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

8. Komuna- Krushevë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

9. Komuna - Llozovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 1 mësimdhënës.

10 Komuna -Mogillë  për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

11. Komuna -Probishtip për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

12. Komuna - Radovish për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 5  mësimdhënës.

13. Komuna -Rankovcë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 1 mësimdhënës.

14. Komuna -Resnjë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 5  mësimdhënës.

15. Komuna - Sveti Nikollë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

16. Komuna - Staro Nagoriçanë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

17. Komuna -Centar Zhupë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

18. Komuna -Çair për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 11 mësimdhënës.

19. Komuna -Çeshinovë dhe Obleshevë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

20. Komuna -Vrapçishtë  për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 4 mësimdhënës.

21. Komuna- Gjorçe Petrov për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 6 mësimdhënës.

22. Komuna -Kisella Vodë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 9 mësimdhënës.

23. Komuna - Kërçovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 9 mësimdhënës.

24. Komuna - Likovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 7 mësimdhënës.

25. Komuna - Studeniçan për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

26. Komuna- Butel për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 7 mësimdhënës.

27. Komuna -Vallandovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 2 mësimdhënës.

28. Komuna - Veles për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 8 mësimdhënës.

29. Komuna- Koçan për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 6 mësimdhënës.

30. Komuna -Negotinë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

31. Komuna -Novo Sellë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 3 mësimdhënës.

32. Komuna -Ohër për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 9 mësimdhënës.

33. Komuna -Saraj për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 8 mësimdhënës.

34. Komuna -Strugës për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  11 mësimdhënës.

35. Komuna -Strumicë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  10  mësimdhënës.

36. Komuna -Bogdancë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2  mësimdhënës.

37. Komuna  -Bërvenicë  për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3 mësimdhënës.

38. Komuna -Vinicë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  4  mësimdhënës.

39. Komuna -Gjevgjeli për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  5  mësimdhënës.

40. Komuna -Gostivar për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  11  mësimdhënës.

41. Komuna -Dibër për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3  mësimdhënës.

42. Komuna -Dojran për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1  mësimdhënës.

43. Komuna -Jegunovcit për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3  mësimdhënës.

44. Komuna -Karposh për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  10  mësimdhënës.

45. Komuna - Kriva Pallankë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2  mësimdhënës.

46. Komuna -Mavrovë dhe Rostushë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  4  mësimdhënës.

47. Komuna - Haraçinë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2 mësimdhënës.

48. Komuna - Bogovinë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  6 mësimdhënës.

49. Komuna- Kavadar për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  7 mësimdhënës.

50. Komuna - Kumanovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  17 mësimdhënës.

51. Komuna - Petrovec për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2 mësimdhënës.

52. Komuna -Pllasnicë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2 mësimdhënës.

53. Komuna -Prilep për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  11 mësimdhënës.

54. Komuna -Çuçer Sandevë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3  mësimdhënës.

55. Komuna -Shuto Orizarë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2  mësimdhënës.

56. Komuna -Aerodrom për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  8 mësimdhënës.

57. Komuna -Bosillovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3 mësimdhënës.

58. Komuna -Vasilevë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2 mësimdhënës.

59. Komuna -Vevçan për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

60. Komuna - Gradsko për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

61. Komuna- Debërcë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

62. Komuna- Demir Kapi për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

63. Komuna - Zhelinë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej 6 mësimdhënës.

64. Komuna - Zelenikovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

65. Komuna - Ilinden për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3 mësimdhënës.

66. Komuna- Karbincë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

67. Komuna -Novac për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

68. Komuna Pehçevë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

69. Komuna Sopishtë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

70. Komuna -Tearcë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  5 mësimdhënës.

71. Komuna - Tetovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  12  mësimdhënës.

72. Komuna -Çashkë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3 mësimdhënës.

73. Komuna- Berovë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  2 mësimdhënës.

74. Komuna -Gazi Babë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  11 mësimdhënës.

75. Komuna -Demir Hisar për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  3 mësimdhënës.

76. Komuna - Makedonska Kamenicë për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

77. Komuna -Makedonski Brod  për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

78. Komuna - Rosoman për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  1 mësimdhënës.

79. Komuna -Qendër për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  8 mësimdhënës.

80. Komuna - Shtip për secilën shkollë fillore në rajonin e saj nga një mësimdhënës ose gjithsej  5 mësimdhënës.

 

3. Mësimdhënësi mund të parashtrojë kërkesë për avancim në thirrjen mësimdhënës- mentor nëse:

 

- ka së paku shtatë vite përvojë pune si mësimdhënës

- është i punësuar me kohë të pa caktuar dhe

- plotëson standardet profesionale për mësimdhënës - mentor.

 

 

4. Kërkesa për avancim në thirrjen mësimdhënës- mentor dorëzohet në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, përmes aplikimit elektronik në ueb faqen e Ministrisë në linkun: www.karierenrazvoj.mon.gov.mk

 

 

5. Formulari i Kërkesës nga pika 4 plotësohet në aplikacionin elektronik në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës www.karierenrazvoj.mon.gov.mk dhe përmban të dhënat e më poshtme:

- emri dhe mbiemri i parashtruesit të kërkesës;

- shkolla ku punon , komuna

- vendi i  punës ku është i punësuar me kohë të pa caktuar ( dëshmi, aktvendim/et për vendin e punës)

- thirrjen për të cilën aplikon;

- përvoja e punës (dëshmi: raport nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Republikën e Maqedonisë së Veriut për përvojën e punës së mësimdhënësit )

- lloji i  arsimit të kryer ( dëshmi: diplomë ose certifikatë për kryerjen e arsimit përkatës ose kopje të vërtetuar në noter);

- trajnime, konferenca shkencore- profesionale, kongrese, simpoziume, autorësi, pjesëmarrje në aktivitete për përmirësimin e mësimit, shpërblime dhe mirënjohje.

- praktikë profesionale për kompetencat e fituara.

 

 

6. Parashtruesi i kërkesës paraqet  dëshmi përkatëseformë elektronike në aplikacionin elektronik www.karierenrazvoj.mon.gov.mk në ueb faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për të dhënat nga pika  5 alinea  3, 5, 6, 7 dhe  8.

 

7. Nëse kërkesa nga pika 5 është dorëzuar pa dokumentacionin e plotë , parashtruesi i kërkesës njoftohet dhe është i obliguar të kompletojë dokumentacionin në afat prej shtatë ditëve nga dita e marrjes së njoftimit.     

 

 

8. Parashtrimi i kërkesave për avancimi në thirrje mësimdhënës- mentor parashtrohet më së voni deri më 21 janar 2021. Çdo kërkesë e dorëzuar pas kësaj date nuk do të shqyrtohet dhe nuk do të rangohet.

 

9. Komisionet për kontrollimin e plotësimit të standardeve profesionale për thirrjen mësimdhënës- mentor kontrollojnë kërkesat   dhe  dokumentacionin e dorëzuar , më së voni deri më 10 shkurt 2021.   

 

 

Upatstvo

[ Monday, January 4, 2021 ] [ 1 ]

 

Konkursi

Back to top
Close Offcanvas Sidebar