Министерство за образование и наука

  / Вести и настани / Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година

Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година

 

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 50 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016 година) член 6 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018), Извештајот од работа на Комисијата за разгледување на барањата по Конкурсот за надомест на средствата платени за објавување на научни трудови бр.15-493/4 од 07.06.2021 година за давање предлог на Министерката,  а согласно Финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2021 година, Министерството за образование и наука, донесе

 

РЕШЕНИЕ

За финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година

 

  1. Со ова Решение се прифаќаат следните барања за надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година на пријавените автори дадени во табеларниот приказ:


табеларниот приказ:

 

 

АВТОРИ/БАРАЊА КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА НАДОМЕСТ

Бр

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

Год.

Подносител

Научно подрачје/Научна област

1.      

Јелена Хиниќ

Прв  наод на балканскиот ендимит Drusus osogovicus Kumanski, 1980 (Trichoptera: Limnephibae) во Рeпублика Мкаедонија, ДНК баркодирање на видот и белешки за неговота екологија и дистрибуција

Бугарска збирка на објавени трудови од областа на зоологијата

0,354

2020

Природно математички факултет, Универзитет„Свети Кирил и Методиј“

Природно математички науки/биологија

 

2.      

Ламбе Барандовски

Атмосферска депозиција на жива во Македонија од 2002 до 2015 година одредена со помош на мов-биомониторинг техника

Атмосфера

2,397

2020

Природно математички факултет, универзитет„Свети Кирил и Методиј“

Природно математички науки/физика

 

3.      

Маријан Бошевски

Плазма хомоцистеин кај пациенти со КАБ и каротидни болести - Студија на контролни случаи

Прилози (МАНУ)

0,5

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Медицински науки и здравство/кардиологија

4.      

Шптим Реџепи

 

Некои белешки за кубскиот сплин на периодична функција

 

Напредок на математиката: научен весник

SCOPUS

2020

Универзитет „Мајка Тереза“

Природно математички науки/математика

5.      

Егзона Исени Реџепи

Некои резултати за аналитичка репрезентација вклучително и конвулација во Lp-простори

 

Весник за математички и компјутерски науки

0,2

2020

Универзитет „Мајка Тереза“

Природно математички науки/математика

6.      

Халим Халими

Некои белешки на Фуриевите редови на функции кои припаѓаат на Lipm( x,A),A=(C.L1)

Списание на далечниот исток за математички науки

0,872

2020

Државен универзитет во Тетово

Природно математички науки/математика

 

7.      

Билјана Попеска

Бреин брејк физички активности во училница и ставовите кон физичката активност: рандомизирани контролни истражувања помеѓу ученици во основно училиште од осум земји.

Меѓународно списание за еколошко истражување и јавно здравје

2,849

2020

Универзитет „Гоце Делчев“

општествени науки/кинезотерапија

8.      

Ефтим Здравевски

Литература за примена на машинско учење во класификација на метагеноми: Системска ревизија

Биологија

3,796

2020

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

биотехнички науки/

молекуларна биологија

9.      

Ефтим Здравевски

Промовирање на животен стил со здрава исхрана и физичка активност на адолесценти: Системска ревизија на тековните методологии

Журнал за персонализирана медицина

4.433

2020

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/медицина

10.   

Петре Ламески

Класификација на аеро-сцени преку фино прилагодување со адаптивни рати на учење и измазнување на лабели

Применети науки

2,474

2020

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Свети Кирил и Методиј“

техничко-технолошки науки/Компјутерска техника и информатика-вештачка интелигенција и системи

11.   

Ирена Костовска

Уринарниот нефрин е поран, посензитивен и поспецифичен маркер за дијабетска нефропатија од микроалбуминурија

Списание за медицинска биохемија

2

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/биохемија

12.   

Сотирија Дувлис

Асоцијација на I+D23:D30L-10(rs1800872) и IL-4R(rs1805010) полиморфизмот со цервикалните лезии и цервикален карцином 

Списание на балканското здружение за онкологија

1,695

2020

Универзитет „Гоце Делчев“

медицински науки и здравство/ имунологија

 

13.   

Георги Георгиев

Користење на релативната сила на рацете за идентификување на децата кои се изложени на ризик од саркопенска дебелина

Списание за исхрана

0,888

2020

Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

општествени наукиинезиологија

14.   

Серјожа Гонтарев

Користење на релативната сила на рацете за идентификување на децата кои се изложени на ризик од саркопенска дебелина

Списание за исхрана

0,888

2020

Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

општествени науки/ кинезиологија

15.   

Димитар Наков

Влијание на заболувањата на папците врз продукцијата на млеко на млечните крави од расата Сименталец

Списание на факултетот за ветеринарна медицина, Универзитет на Кафказ

0,489

2020

Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

биотехнички науки/ зоохигиена

16.   

Ана Лазарова

Значајни фактори во рецидив на ректален карцином

Отворен пристап, Лонгдом издавачи

1,57

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/ радиологија

17.   

Ана Лазарова

„Случај на сестра Мери Јозеф нодул“ кај пациент кој бил опериран со Випл процедура

Ганстроенгенологија: Медицинско истражување

0,668

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/ радиологија

18.   

Ана Лазарова

Перспонеална карциноматоза презентирана во прстен-печат кај гастритичен карцином

Ганстроенгенологија: Медицинско истражување

0,668

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/ радиологија

19.   

Игор Спироски

Внес на енергија , макронутриенси и диететски влакна кај возрасни во Македонија

Централно - Европски журнал за јавно здравје

0,653

2020

Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

медицински науки и здравство/ јавно здравје

20.   

Шкурте Лума Османи

Примена за причинско расудување во паметното земјоделство и етика: систематски преглед

Анали на новите технологии во компјутерите

SCOPUS

2020

Државен универзитет во Тетово

Техничко- технолошки науки/рударство на податоци

21.   

Весна Буцевска

Тестирање на хипотезата на двоен дефицит: Случајот на Република Македонија

Списание за истражување на деловните системи

SCOPUS

2020

Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

општествени науки/економија

 

 

 

 

 

АВТОРИ/БАРАЊА КОИ ГИ НЕ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА НАДОМЕСТ

 

Бр

Автор

Наслов на трудот

Списание

Фактор на влијание

Година

Подносител

Научно подрачје/Научна област

1.      

Валентина Славевска Стаменковиќ

Прв наод на Rhyacophica pubescensPictet, 1834 ( Trichoptera Rhyacophilidae), во Република Мaкедонија со белешки за екологијата и дистрибуцијата на видот

Екологија на Црна Гора

0,53

2020

Природно математички факултет, Универзитет„Свети Кирил и Методиј“

Природно математички науки

2.      

Ариант Река

Теоретска и експирементална студија за адсорптивно отстранување на хексавалентни јони на хром со употреба на графен оксид како адсорбент

Неорганска хемија

1,216

2020

Природно математички факултет, Универзитет во Тетово

Природно математички науки

3.      

Ариант Река

Студија на бактериолошка адхезија на Streptococcus mutans во разни стоматолошки ќерамики: ин витро студија

Неорганска хемија

1,216

2020

Природно математички факултет, Универзитет во Тетово

Природно математички науки

4.      

Жарко Костовски

Промени на функционалните способности под влијание на максималното физичко оптоварување во натпреварувачкиот период, кај одбојкари од Република Косово

Силван журнал

0,623

2020

Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Општествени науки

5.      

Егзона Исени Реџепи

Инкорпорирање на геогебра во настава за својствата на кругот во ниво на средно училиште и споредба на класични методи на настава

Меѓународен електронски весник за математичко образование

1,113

2020

универзитет „Мајка Тереза“

Природно математички науки

6.      

Шптим Реџепи

Некои приближувања на бројот на Ојлер

настава на математика

0,376

2020

Универзитет „Мајка Тереза“

Природно математички науки

7.      

Томислав Шуминоски

Идни 5g мобилни широкопојасни мрежи користејки Cloud -базирани сервиси со напредна сигурносна и QoS (квалитет на услуга) рамка водилка

Акта политехника Хунгарика

1.219

2020

Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

 

Техничко- технолошки науки

8.      

Александар С. Димовски

Генерализирано апстракционо-пречистување за базирана на игри CTL подигната проверка на модели

Теоретски компјутерски науки

0,747

2020

Универзитет „Мајка Тереза“

Природно- математички науки

9.      

Александар С. Димовски

CTL фамилии - базирана проверка на модели користејќи варијабилни апстракции

Интернационално списание за софтверски алатки за трансфер

0.945

2020

Универзитет „Мајка Тереза“

Природно- математички науки

10.   

Ристо Речкоски

Инструменти за реформа на јавната администрација во Република Македонија

Журнал за хуманитарни и општествени науки

4,621

2020

Факултет за туриам и угостителство, Универзитет „Свети Климент Охридски “

Општествени науки

11.   

Агон Мемети

Емпириска анализа на влијанието на алатката CASE врз процесот на развој на ИТ компании во Македонија

Списание за компјутерски методи во науките и инженерството 20

0,16

2020

Државен универзитет во Тетово

Техничко- технолошки науки

12.   

Агон Мемети

Онлајн универзитетско советување: Препорачан модел со употреба на IOS и Андроид

комуникации во компјутерски и информациски науки

 

2020

Државен универзитет во Тетово

Техничко- технолошки науки

13.   

Агон Мемети

Паметен систем за присуство со користење на QR код

9 та медитеранска конференција за вградени компјутери (МЕСО)

SCOPUS

2020

Државен универзитет во Тетово

Техничко- технолошки науки

14.   

Шкурте Лума Османи

Системски преглед на литературата во рударство на правилата за каузалното здружување

зборник на трудови од IEMCON 2020:

SCOPUS

2020

Државен универзитет во Тетово

Техничко- технолошки науки

15.   

Перица Пауновиќ

Структурни промени на TiO2 како резултат на озрачување со електронско и рендгенско зрачење

Списание за инженерски материјали и технологија

1,144

2020

Технолошко-металуршии факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Техничко- технолошки науки

16.   

Силвана Петрушева

Модел базиран на невронска мрежа за предвидување прелиминарна цена за градба, како дел од систем за предвидување цена

Напредни истражувања во градежното инженерство

1,176

2020

Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Техничко- технолошки науки

17.   

Анита Грозданов

Електрохемиска полимеризација и инситу карактеризација на ПАНИ во присуство на хемиски модифициран графен

Бугарски хемиски - комуникации

0,349

2020

Технолошко-металуршии факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

Техничко- технолошки науки

                 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

Согласно член 5 од Правилникот за остварување на прaвото на еднократна награда за објавување на научен труд за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018) објавен Конкурс за надомест на средства платени за објавување на научни трудови за 2020 година број 15-493/2 од 15.01.2021 година. Согласно член 6 став 1 од Правилникот, со Решение од Министерката формирана е Комисија за избор на кандидати кои конкурирале за надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus со број 15-493/3 од 26.05.2021 година. 

Во периодот 02.06.2021-04.06.2021 година, Комисијата за реализација на Конкурсот за надомест на средствата платени за објавување на научни трудови ги разгледа пристигнатите барања за надомест на средства платени за објавување на научен труд во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2020 година. Комисијата, по разгледувањето на документацијата, констатира дека за период од 15.01.2021 година заклучно со 15.03.2021 година на Конкурсот се поднесени 38 барања од страна на субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност. При поединечното разгледување на пријавите Комисијата заклучи дека 3 барања се доставени после рокот на завршување на Конкурсот согласно точка 4 од Конкурсот. При подробното разгледување на целосната документација, Комисијата утврди дека 21 пријавени субјекти/автори (барања) целосно ги исполнуваат условите и критериумите согласно Конкурсот и Правилникот за остварување на правото на еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средствата платени за објавување на трудови, а 17 пријавени субјекти/автори (барања) не ги исполнуваат условите и критериумите согласно Конкурсот и Правилникот. Врз основа на Извештајот од трочлена Комисија број 15-493/4 од 07.06.2021 година, формирана од Министерката за исполнетост на условите од член 5 од Правилникот, Министерката донесува Решение за одобрување на надомест на средствата платени за објавување на трудови.

Според горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

 

Вести и настани

Back to top
Close Offcanvas Sidebar