Лични Податоци

Име : Енвер

Презиме : Хусејин

Датум на раѓање: 08.04.1971 год.

Место на раѓање: с.Тополница-Радовиш

Националност: Турчин

Брачна состојба: Оженет ,татко на 3 деца

Контакт Информации

Место на живење: Ул.Киро Донев бр-3 –Радовиш

Е-Маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Образование

Средно образование - Д.С.У- Ј.Б.Тито Радовиш

Високо образование - УГД-Штип;Факултет за образовни науки-‘’Дипломиран професор по одделенска настава’’

Последипломски студии - Меѓународен Универзитет Струга-Политички Науки

„Дипломатија и Меѓународни односи’’

Познавање на јазици: Турски-мајчин јазик, Македонски, Српски-Хрватски, Германски сред, Руски сред.

Работно искуство          

1997 - 2004 год. - Оснивач и управител на приватна фирма

2004-2007 - Наставник по одделенска настава во ОУ,,Крсте Петков Мисирков,,

2007-2009 - Директор на Приватна Радио Дифузна Установа во Штип,

2008-2012 - Член на УО во ЈП Агро Берза,

2012-2014 - Директор на Педагошка служба при МОН,

2012-2014 - Државен секретар во МТСП,

Сертификати,дипломи и признаниа  

Црвен Крст на РМ - Сертификат за учество на семинар ,обука за заедничка брза проценка -2005 год.

Приватен Универзитет Билкент-Анкара-сертификат за обука на наставниците од одделенска настава во Македонија-2008 год.

ТРТ-Истанбул-обука за меѓународно емитување-2009 год.

АКП-Анкара-Сертификат за учество на политичка академија-Балкан,2010 год.

Министерсво за информатичко општество - сертификат за учество на обука ,,лидерство и менеџирање,,2014 год.

Enver Husejin-Државен Секретар

 

Лични Податоци

Име : Енвер

Презиме : Хусејин

Датум на раѓање: 08.04.1971 год.

Место на раѓање: с.Тополница-Радовиш

Националност: Турчин

Брачна состојба: Оженет ,татко на 3 деца

Контакт Информации

Место на живење: Ул.Киро Донев бр-3 –Радовиш

Е-Маил : Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Образование

Средно образование - Д.С.У- Ј.Б.Тито Радовиш

Високо образование - УГД-Штип;Факултет за образовни науки-‘’Дипломиран професор по одделенска настава’’

Последипломски студии - Меѓународен Универзитет Струга-Политички Науки

„Дипломатија и Меѓународни односи’’

Познавање на јазици: Турски-мајчин јазик, Македонски, Српски-Хрватски, Германски сред, Руски сред.

Работно искуство          

1997 - 2004 год. - Оснивач и управител на приватна фирма

2004-2007 - Наставник по одделенска настава во ОУ,,Крсте Петков Мисирков,,

2007-2009 - Директор на Приватна Радио Дифузна Установа во Штип,

2008-2012 - Член на УО во ЈП Агро Берза,

2012-2014 - Директор на Педагошка служба при МОН,

2014-2017 - Државен секретар во МТСП,

Сертификати,дипломи и признаниа  

Црвен Крст на РМ - Сертификат за учество на семинар ,обука за заедничка брза проценка -2005 год.

Приватен Универзитет Билкент-Анкара-сертификат за обука на наставниците од одделенска настава во Македонија-2008 год.

ТРТ-Истанбул-обука за меѓународно емитување-2009 год.

АКП-Анкара-Сертификат за учество на политичка академија-Балкан,2010 год.

Министерсво за информатичко општество - сертификат за учество на обука ,,лидерство и менеџирање,,2014 год.

МИСИЈА

на Министерството за образование и наука

на Република Македонија

Министерството за Образование и Наука има мисија да го развива образованието и воспитно образовниот систем во Република Македонија, да ја развива науката, научните достигнувања и иновации преку примена на принципите на квалитет, економичност, граѓанска одговорност и поврзаност со пазарот на трудот. Со примена на овие принципи ќе се овозможи и рамноправно учество на Република Македонија во Европските образовни економски и политички интегративни процеси.

MON-tabla-04-web

 

ВИЗИЈА

на Министерството за Образование и Наука

на Република Македонија

Министерството за Образование и Наука има визија да ги промовира вредностите и темелите на квалитетното образование и наука како клуч за подобрување на квалитетот на животот во целокупното општество.

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

на Министерството за образование и наука

на Република Македонија

 • Министерството за образование и наука на Република Македонија се стреми кон подигнување на квалитетот на образовните и научните институции и градење механизми за нивно ефективно и ефикасно делување.
 • Министерството за образование и наука ги имплементира сите позитивни промени во образовната и научната сфера со цел да се намали невработеноста и да се генерираат квалитетни кадри.
 • Министерството за образование и наука ја засилува и унапредува меѓународната соработка во сферата на образованието и науката.
 • Министерството за образование и наука го подигнува нивото на образование кај младите со посебен акцент на зголемување на квалитетот на нивното знаење.
 • Министерството за образование и наука поддржува образовна рамноправност, односно образование за сите граѓани.
 • Министерството за образование и наука применува концепт за доживотно учење и обука.
 • Министерството за образование и наука воспоставува динамична врска со пазарот на трудот и потребите на стопанството.
 • Министерството за образование и наука ја промовира информатичката писменост како една од клучните компетенции за зголемување на ефикасноста на образовниот систем.
 • Министерството за образование и наука го поддржува Системот за Управување со Квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард МКС EN ISO 9001:2009.
 • Министерството за образование и наука се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал, води сметка за одржување на благопријатен творечки амбиент, при што секој извршител е свесен за важноста на своите дејствија во однос на задоволувањето на барањата на корисниците на услуги и просперитетот на Министерството.
 • Министерството за образование и наука применува процесен приод кон создавањето и одржувањето на системот за управување со квалитет. Во врска со тоа извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на услугите на Министерството.
 • Врвното Раководство на Министерството периодично извршува контрола на политиката, функционирањето на системот за управување со квалитет, исполнувањето и поставувањето на нови цели за квалитет.

Скопје, 08.01.2014

Министер
Спиро Ристовски

MON-tabla-04-web

1. Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците

-      Одделение за албански, турски, српски, ромски, влашки и босански јазик;
-      Одделение за мир и правата на децата на сите заедници.

Одговорен: Исмаил Демировиќ
Телефон: 3-140-156
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Замена: Аџер Иметовска
Телефон: 3-140-156
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 

2.  Педагошка служба

Сектор за учебници со две одделенија:
-    Одделение за подршка на Националната комисија за учебници и на рецензионите комисии;
-    Одделение за издавање на учебници;

Одговорен: Мерита Исеин
Телефон3-140-176
 
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Замена: Елизабета Лотиќ
Телефон: 3-140-175
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Одговорен за учебниците: Наташа С. Тоскоска
Телефон:3-140-139
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 
 

3. Организација и делокруг на работата на Државниот просветен инспекторат

Во Инспекторат има два сектори и тоа:

I.   Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование,

Во Секторот за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование има десет одделенија и тоа:
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во пелагониски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во вардарски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во североисточен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југозападен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во југоисточен плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во полошки плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во скопски плански регион;
-    Одделението за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во источен плански регион;
-    Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот на основното и средното образование во специјализирани воспитно- образовни институции во Република Македонија;
-    Одделение за подршка на инспекторатот и анализа на квалитетот на наставата.

II.   Сектор за инспекциски надзор во високото образование и научните институти, ученичките и студентските домови.

Во Секторот за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови има две одделенија и тоа:
-    Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски, североисточен, источен и југоисточен плански регион;
-    Одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во југозападен, пелагониски и вардарски плански регион.

http://dpi.mon.gov.mk/

Одговорен: Бесим Алија
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Телефон: 3-140-126
Замена: Звездана Тортевска
Телефон: 3-116-772
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 

4. Биро за развој на образованието

тел. ++389 2 3064 131
факс ++389 2 3061 057
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

http://www.bro.gov.mk/