drzaven-sekretar-mk

 

Државен секретар
М-р АНЕТА ТРПЕВСКА
Кратка биографија


________________________________________________________________________________________

Датум и место на раѓање:
                                          1979 година

                                          Скопје,

                                          Република Македонија

 

Образование:
                                       Средно образование

                                       Гимназија „Зеф Љуш Марку“ – Скопје

                                        Високо образование

                                       Правен факултет „Св. Кирил и Методиј“ -Скопје

                                       -Дипломиран правник

                                       Последипломски студии

                                      „Прв приватен универзитет ФОН“-Правен факултет

                                       -Магистер по право на Европска унија

Работно искуство:

  •  2002-2003 - Phare project 

          Сектор за европски интеграции
          Генерален секретаријат на Владата на РМ;

 

  • 2003 – тековно Министерство за образование и наука - Раководител на Одделение за преговори и интеграција во Сектор ЕУ
  • Национално контакт лице за програмата на ЕУ „Европа за граѓаните“
  • Заменик национален координатор за заемно признавање на професионални квалификации
  • Координатор на повеќе активности поврзани со процесот на усогласување на националното законодаство со Европското Acquis Communittaire
  • Учесник во подготовка на повеќе национални стратегии од областа на образованието и науката.

 

Странски јазици:

                             Англиски јазик - C2

                             Германски јазик - B2 „Deutsch als Fremdsprache“ - Goethe Institut -;

                             Италијански јазик - B1.

Друго:

 

  • Стипендист на Владата на Република Македонија – 2007 година
  • Стипендист на Министерството за надворешни работи на Германија и Гете институтот во Македонија 2016 година (Auswartiges Amt Deutschland und Goethe Institut) 2016;
  • Посетувани повеќе обуки за институции и право на ЕУ, преговори и и лобирање во ЕУ обезбедени од Кралството Норвешка, Министерството за надворешни работи на Германија, Atlantic Treaty Association од Брисел и други.