Врз основа на член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16, 178/16 и 64/18) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високо образовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година бр.23-15688/1 од 28.12.2018 година, Министерството за образование и наука, распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високо образовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година


Министерството за образование и наука за студиската 2018/2019 година со конкурсот ќе додели вкупно 130 стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високо образовни установи во Република Македoнија.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ
Право на стипендија имаат студентите запишани на студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните високообразовните установи во Република Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:
1. Да се припадници на Ромската етничка заедница;
2. Да се државјани на Република Македонија;
3. Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

II.КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ
Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:
1. Постигнатиот среден успех на кандидатот од сите години од средното образование, за студентите кои се запишани во прва година на студии;
2. Постигнатиот среден успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;
3. Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година;
4. Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Македонија кои образуваат наставен кадар. 
Студентите кои во студиската 2017/2018година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2018/2019 година.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата изнесува 5,000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

IV. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 03.02.2019 година да ги достават следните документи:

A) За студенти запишани во прва студиска година потребни се следните документи:
1. Барање за стипендирање на студенти Роми 
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми 
3. Потврда за редовен студент во студиската 2018/19;
4. Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница 
6. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија 
7. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука
8. Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
9. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.


Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:
1. Барање за стипендирање на студенти Роми 
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми
3. Потврда за редовен студент во студиската 2018/19;
4. Копија од индекс;
5. Уверение за положени испити (оригинал или копија заверена на нотар);
6. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница 
7. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија 
8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука 
9. Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
10. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.