header-mk

Упатства и ЧПП за екстерно тестирање

Упатство за замена на SSL сертификат, серверска апликација (2014)

(Македонски јазик)

 

 

Упатство за замена на SSL сертификат, серверска апликација (2014)

(Албански јазик)

 

 

Упатство за користење на софтверот за ЕЕТ, серверска апликација (2014)

(Македонски јазик)

 

 

Упатство за користење на софтверот за ЕЕТ, серверска апликација (2014)

(Албански јазик)

 

 

Упатство за користење на софтверот за ЕЕТ, клиентска апликација (2014)

(Македонски јазик)

 

 

 

Упатство за користење на софтверот за ЕЕТ, клиентска апликација (2014)

(Албански јазик)

 

 

Најчесто пријавувани проблеми и решенија за ЕЕТ распоредите (2014)

____________________________________________________________________________________

 

Упатство за ажурирање на верзии на апликациите за екстерно тестирање (2014)

 

Azhurimi i versioneve për aplikacionet

 

Uygulamaların versiyonlarını güncelleştirme

 

____________________________________________________________________________________

 

Упатство за инсталација, администрација и спроведување на тестирање во училиштата

 

Udhëzim për instalim, administrim dhe realizim të testimit ekstern në shkolla

 

Okullarda Program Yükleme, Elektronik Yoklama, Uygulama ve Yönetici Kılavuzu

 

____________________________________________________________________________________

 

Упатство за користење на софтверот за ЕЕТ, клиентска апликација (on-line и off-line)

 

 

 

     banner-eksterno-elektronska     vodich-eksterno-vest-baner    

____________________________________________________________________________________

 

Често Поставувани Прашања (ЧПП)

за Електронското Екстерно Тестирање (ЕЕТ)

 

ПОДГОТОВКИ ЗА ТЕСТИРАЊЕ

 

П. Во кој временски период ќе се реализира/одржи електронското екстерното тестирање?
О. Електронското екстерно тестирање ќе се одржи во сите основни и средни училишта од 02.06.2014 година до 10.06.2014 година.

 

П. Што доколку на денот на електронското екстерното тестирање се прекине интернет врската?
О. Доколку на денот на електронското екстерно тестирање се прекине интернет врската ќе треба да пристапите кон off line варијантата на тестирање, која ја инсталира администраторот на училиштето.
Деталните информации за начинот на реализација на овој вид тестирање можете да ги најдете во видео упатствата погоре на оваа страна.

 

П. Дали ќе се одржува настава на денот на електронското екстерното тестирање и што со учениците кои тој ден ќе се тестираат?
О. Сите ученици кои се на распоред на денот на тестирање не одат на настава. Сите други ученици имаат редовна настава според утврдениот распоред на часови.
 
П. Кога учениците ќе добијат информација кој ден ќе бидат тестирани и по кој предмет?
О. Училишната комисија е должна да го објави Интерниот распоред на огласна табла во училиштето веднаш по добивање на истиот од Државниот испитен центар, а најдоцна три дена пред тестирањето.


ТЕСТИРАЊЕ


П. Во колку часот започнува екстерното тестирање?
О. Екстерното тестирање во сите училишта започнува во 9:30 часот.
 
П. Колку време трае самиот чин на тестирање?
О. Тестирањето трае 60 минути.

 

П. Колкава е паузата помеѓу тестирањата?
О. Паузата помеѓу две тестирања трае 30 минути.

П. Што доколку од технички причини училиштето не може да започне со тестирањето во 9:30 часот?
О. Предвидено е одложување на почетокот на испитот поради организациско-технички проблеми. Одложувањето може да биде максимум 30 минути, но со претходно известување и согласност од Државниот испитен центар.

 

П. Што доколку на денот на тестирањето ученикот е оправдано отсутен, и во кој случај отсуството на ученикот се смета за оправдано?
О. Оправдано отсутни се оние ученици што од здравствени причини се спречени да дојдат на екстерно тестирање и за истото имаат лекарска потврда или лекарска документација. Ако ученикот од оправдани причини не присуствува на екстерното тестирање на првично закажаниот датум, тогаш ќе треба да се појави на следната сесија во месец Август, за што дополнително ќе биде информиран.

 

П. Како да се постапи со ученик кој ги нарушува дисциплината и процедурите за полагање или се открие дека истиот се обидува да препишува?
О. Ученикот ќе биде отстранет од тестирањето. Директорот е должен најдоцна еден ден по завршување на периодот на тестирање да достави до ДИЦ список на ученици кои ја нарушиле дисциплината.

 

П. Како да се постапи со тестаторот кој не се придржува до правилата на тестирање или ја нарушува дисциплината?
О. Училишната комисија е должна да го отстрани тој тестатор и да го замени со резервен тестатор. Директорот е должен најдоцна еден ден по завршување на периодот на тестирање да достави до ДИЦ список на тестатори кои ја нарушиле дисциплината. За тие тестатори ќе бидат превземени соодветни законски мерки.

 

П. Како ќе полагаат децата со посебни образовни потреби инклузирани во редовното образование?
О. За секое дете со посебни образовни потреби се одредува дополнителен тестатор кој ќе му помага за време на тестирањето.

 

П. Дали на учениците им е дозволено користење на дополнителни помагала за време на тестирањето?
О. Дозволено е користење на молив и хартија за следните општо-образовни предмети: математика, физика и хемија како и молив, хартија и дигитрон за следните стручни предмети.

 

П. Кој смее да биде присутен на тестирањето?
О. На тестирањето смее да биде присутен тестаторот, дополнителниот тестатор за ученици со посебни потреби, администраторот доколку има некаков проблем и овластениот набљудувач.

 

П. Дали вонредните ученици и учениците кои се упатени на класен испит ќе полагаат екстерно тестирање?
О. Вонредните ученици не се упатуваат на екстерно тестирање, додека учениците кои се упатени на класен испит ќе бидат екстерно тестирани.


П. Дали ќе биде проверувана објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците, ако е повеќе од три месеци на боледување?
О. Проверување на објективноста на наставникот при оценувањето на постигањата на успехот на учениците, ќе се врши доколку наставникот е најмалку шест месеци во настава.

 

П. Дали резултатите од екстерното тестирање се запишуваат во свидетелствата?
О. Резултатите од екстерното проверување на постигањето на успехот на учениците, училиштето ги запишува во свидетелството за завршено одделение/година и истите влијаат врз општиот успех на ученикот.

Министер

Abdulakim Ademi

Абдилаќим Адеми

Министер за образование и наука на Република Македонија

misija-vizija-button-web

politika-kvalitet-web

eksterno1-baner1-4

eDnevnik-14-baner2

 

plagjati-14-baner2NaukaMK-baner-14

MCGO-baner

patent-logo1

eduvideo-14

skoool-mk-web

sportski-igri-web

e-ucebnici

domovi-web

matura-baner-14BRO-baner-14aCSOO-14-web 2 Logo_DIC

edulaws-web

1000knigi-2014-v2

interaktivna-webr

              Министерство за образование      
и наука 
 ул. Св. Кирил и Методиј бр.54
 1000 Скопје
 Република Македонија


Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414    
Е-пошта: contact@mon.gov.mk      

 

 

 119931-matte-grey-square-icon-social-media-logos-facebook-logo-300x300 Придружете ни се на Facebook      

 

 


Copyright © 2014 mon.gov.mk            

Сите права се заштитени.