Стратешки план на Министерството за образование и наука  2020-2022

Годишен план за работа на Министерството за образование и наука за 2020 година

Извештај за реализирани активности од Годишниот план на МОН за 2019 година

Стратегија за образованието 2018-2025

Извештај за реализирани активности од Стратегија за образование 2018-2025 (за 2018)

Стратегијата на образование на возрасни 2019-2023

Концепт учење преку работа во Република Северна Македонија

Оперативен акциски план за родова еднаквост на МОН за 2020 година

Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)

Извештај за родово одговорно буџетирање за 2018 година

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард (анализа по област на студирање)