Родово релевантни податоци

Оперативниот план за родова еднаквост на МОН за 2018 година

Годишен извештај на МОН за напредокот на состојбата на еднаквите можности за жените и мажите

Родово буџетска изјава (Унапредување на образовниот систем од аспект на родовата компонента - еднакви можности на жените и мажите)

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард

Родово релевантни податоци - програма за студентски стандард (анализа по област на студирање)

 

Стратегија за образованието 2018-2025

Програма за работа на Министерството за образование и наука за 2018 година

Стратешки план на МОН 2018 -2020 може да се преземе тука.

Извештај за остварени резултати на МОН во 2017 година

Стратешкиот план на Министерството за образование и наука 2017-2019 може да се преземе тука.

Oстварени резултати на МОН во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2016 година

Програма за работа на Министерството за образование и наука за 2017 година