План за јавни набавки за 2019 година

 

Договори:

 

 

Договор за санација на партер со инфраструктурна мрежа и пристапни патеки во СД Гоце Делчев Скопје

Договор за набавка на мебел за потребите на основните училишта ДЕЛ 1- клупи и столчиња за ученици

Договор за довршување на фискултурна сала во ОУ „Фаик Коница“ с. Дебреше општина Гостивар

Договор за набавка на услуги Сертификација за систем соунапредување со квалитет согласно со стандардот ИСО 9001: 2015

Договор со друштво за заштита на авторски права

Анекс 1 договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово

Анекс договор за продолжување на рокот за доградба на ОУ Кирил и Методиј ПУ с. Фалиште - Тетово за Надзор со Евро Консалтинг

Договор за деловно техничка соработка -МИА

Анекс договор за продолжување на рокот за СД Гоце Делчев со НБ ЦОМПАНИ - ДОО Тетово