Министерството за образование и наука за академската 2014/2015 година ќе додели стипендии за студии од прв и втор циклус за кандидати примени на студии на првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.

Конкурс за стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство (2014-2015)

Конкурс за стипендии за академски студии од втор циклус во странство (2014-2015)

Skills Development and Innovation Support Project

Проект за развој на вештини и поддршка на иновации

 

 - Концепција за модернизација на техничкото образование

Повик за доделување грантови за финансирање проекти на јавните средни стручни училишта во Република Македонија

- Оперативен прирачник за имплементација на грант програмата за зајакнување на соработката меѓу училиштата и деловната заедница

- Operational manual for implementing the Grant program

- Често поставувани прашања 

 

Notices:

 
 
37. ( 17.11.2016)  Evaluation Specialist for Tracer Study for Technical Vocational Education and Training (TVET) and Higher Education Employment Outcomes of Graduates
 

-  Request for Expression of Interest (EN) 

-  Terms of Reference (EN)

36. (20.10.2016) Услуги за прибирање податоци за првично и последователно истражување за потребите на евалуација на влијанието од инструментите за иновациска поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој

- покана за изразување на интерес  бр.019-16/4.2.2

- опис на работни задачи/ Terms of reference data collection for baseline and follow-up survey for the needs of the evaluation of the instruments for innovation supportof the fund for innovation and technology development)

 

35. (20.10.2016) Ревизија на успешност на програмата за доделување грантови за зајакнување на соработката помеѓу училиштата и бизнис заедницата

- покана за изразување на интерес бр. 018-16/4.2.1

опис на работни задачи/ Terms of reference performance audit for the grant program for enhancing the collaboration between schools and business community)

 

34. (20.10.2016) Оперативна ревизија на програмата за доделување грантови за зајакнување на соработката помеѓу училиштата и бизнис заедницата

- покана за изразување на интерес бр. 017-16/4.2.1-1

- опис на работни задачи- Тerms of reference operational audit for the grant program for enhancing the collaboration between schools and business community)

 

33.  (19.09.2016) Консултант за обезбедување квалитет и евалуација за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 03.10.2016/Quality Assurance and Evaluation Officer for the Needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 3 October 2016


- покана_за_изразување_интерес_014-16.docx
- oпис на работни задачи/Terms of Reference 014-16 (EN)


32. (19.09.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна и информатичка поддршка и одржување за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 03.10.2016/ Web-Site Developer and ICT Support and Maintenance Consultant for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 3 October 2016


- покана за изразување интерес 015-16(MK)
- Опис на работни задачи/Terms of Reference 015-16(EN)


31. (15.06.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна и информатичка поддршка и одржување за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 29.06.2016/ Web-Site Developer and ICT Support and Maintenance Consultant for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 29 June 2016


- покана за изразување интерес (MK)
- Опис на работни задачи/Terms of Reference (EN)

 

 

30. (13.06.2016) Зајакнување на капацитетите на корисниците на иновациски грантови доделени од Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 27 јуни 2016/ Capacity Building of the Innovation Grants’ Beneficiaries of the Fund for Innovation and Technology Development of the Republic of Macedonia- submission deadline 27 June 2016


- Покана за изразување интерес(MK)
- Request for Expression of Interest (EN)
- Terms of Reference/Опис на работни задачи (EN)

 

 

29. (06.06.2016) Консултант за обезбедување квалитет и евалуација за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 20 јуни 2016 /Quality Assurance and Evaluation Officer for the Needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-submission deadline 20 June 2016


- покана за изразување интерес (MK)
- Terms of Reference (EN)

 

28. (08.04.2016) Асистент за спроведување на програмите на Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 22.04.2016- FITD Program Assistant-open until 22 April 2016


- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (Опис на работни задачи)

 

27. (08.04.2016) Асистент за финансиски менаџмент за Фондот за иновации и технолошки развој- краен рок 22.04.2016/FITD Financial Management Assistant-open until 22 April 2016

 

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (Опис на работни задачи)

 

26. (01.04.2016) Консултант за дизајн и воспоставување на информациски систем за високото образование-краен рок 15.04.2016/Consultant for Design and Establishment of Education Management Information System (EMIS) for Higher Education-submission deadline 15 April 2016

- Покана за изразување интерес

- Request for Expressions of Interest

- Terms of Reference

 

 

25. (10.03.2016) Индивидуален консултант за развој на веб страна за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование- краен рок 25.03.2016/ Web site developer for the needs of the Higher Education Accreditation and Evaluation Board- open until 25 March 2016-(closed)

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (EN)

 

24. (22.02.2016) Консултант за администрација и комуникации за потребите на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование-краен рок 07.03.2016 Administration and Communications Officer for the Higher Education Accreditation and Evaluation Board-deadline 7 March 2016-(closed)

- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference (EN)

 

23. (15.01.2016) Координатор за бизнис и иновации-краен рок 29.01.2016- затворен; Coordinator for business and innovation-closing date 29 Jan 2016-closed
- покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

 

22. (05.11.2015)  Координатор за модернизација на средното стручно образование и обука - затворен

- Покана за изразување интерес

- Terms of Reference (EN)

21. (16.10.2015)   Услуги за прибирање податоци за потребите на подготовка на трејсер студија во сферата на средното техничко  и високото образование- краен рок 02 ноември 2015/ Services for Data Collection for Conducting a Tracer Study for Technical Vocational Education and Training (TVET) and Higher Education Employment Outcomes of Graduates-closed

- Покана за изразување интерес

- Request for Exression of Interest (EN)

- Terms of Reference (EN)

20. (16.10.2015)  Екстерна евалуација во областа на високото образование во Република Македонија- краен рок 30 октомври 2015/ External Evaluation of the Higher Education Sector in the Republic of Macedonia-closed

- Request for Expression of Interest (EN)

- Terms of Reference (EN)

19. Развој на софтер за обзерваторија на вештини - краен рок 07 август 2015 / Development of software for skills observatory  - open until 07 August 2015- closed.

- Покана за изразување интерес (МК)

- Terms of Reference (EN)

- Request for expressions of interest

18. ИТ координатор за потребите на опсерваторијата на вештини - краен рок 27 мај 2015 / IT Senior Administrator for the Skills Observatory - open until 27 May 2015- closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

17. Индивидуален консултант за проценка на модели на финансирање на високото образование и подготовка на предлог модели за финансирање со формула и план за имплементација - краен рок 15 мај 2015 / Individual Consultant for Assessment of Funding Model Options and Preparation of Funding Model and Formula and Implementation Plan of Higher Education - open until 15 May 2015 - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Request for expression of interest (EN)
- Terms of Reference (EN)

16. Консултантски услуги за обезбедување логистичка поддршка при организација на конференција посветена на потребите и предизвиците во областа на високото образование - краен рок 20 април 2015 / Consulting services for providing logistical support in the organization of a conference dedicated to the needs and challenges in the area of Higher education - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

15. Специјалист за информатички технологии за воспоставување на опсерваторија на вештини - краен рок 23 март 2015 / IT specialist for the establishment of the skills observatory - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

14. Индивидуален консултант за подготовка на програма за доделување грантови за соработка помеѓу техничките средни училишта и индустрискиот сектор и поддршка при креирање на правна процедура за имплементација на грант програмата - краен рок 30 март 2015 / Individual consultant for preparation of program for provision of grants and support in development of implementation legal procedures for school - industry collaboration for secondary TVET - closed.
- Покана за изразување интерес (МК)
- Terms of Reference (EN)

13. Консултантски услуги за развој и дизајн на концепт за техничко средно стручно образование и обука - краен рок 24 април 2015 / Consulting services for development and design of the concept for secondary TVET - closed.

- Покана за изразување интерес (МК)
- Request for Expressions of Interest (EN)
- Тerms of Reference (EN)

12. Повик за доделување на грантови на Фондот за иновации и технолошки развој

11. Консултант за животна средина / Environmental Consultant - closed.
- Покана за изразување интерес / Request for Expression of Interest (MK)
- Опис на работни задачи / Terms of Reference (EN)

10. Consulting services for provision of technical assistance for the development of new competency based curricula and pertinent modules for innovation and entrepreneurship education in secondary education - closed.
- Покана за изразување интерес
- Тerms of reference

9. Procurement Assistat - closed.
- Покана за изразување интерес
- Тerms of Reference

8. Administrative Assistant  - closed.
- Покана за изразување интерес
- Terms of Reference

7. Monitoring and Evaluation Specialist - closed.
- Покана за изразување интерес 

- Terms of Reference

6. Individual Consultant for Technical Assistance for Policy Development and Initial Set-Up of the Skills Observatory - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

5. Consulting Services for Developing a Web-Based Management Information System for The Fund for Innovation and Technology Development (FITD) - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

4. Individual Consultant for Skills Forecasting - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

3. Individual Consultant for Higher Education Quality Assurance Advisor for Needs Assessment for Capacity Building of the Board for HEAEB - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

2. Resident Advisor for the Needs of the Macedonian Fund for Innovations and Technical Development (FITD) - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference

1. Consulting Services for Needs Assessment, Strategy and Policy Development for National Transfer of Technology Office - closed.
- Request for Expression of Interest
- Terms of Reference 

Документи
поврзани
со SDISP:

Concept paper draft 

- Project's Financial Statements and Independent Auditors' Report

Contract Award Notice 011-16

 

 - Operational Manual for Implementing the Grant Program

 

 - General Procurement Notice (EN)

 

 - Индикативно известување за набавки (MK)

 

Environmental Management Framework (Sep. 2013)

 

 - Project Appraisal Document (Dec. 2013)

 

 - SDISP Procurement Plan (Mar. 2014)

 

- SDISP Procurement Plan (May 2016) 

 - Contract Awards:

 - Contract award notice 006-14
Contract award notice 007-14

 - Contract award
notice 014-14

 - Contract award
notice 011-14
 

- Contract award
notice 018-14

- Contract award notice 003-15

-Contract award notice 008-15

-Contract award notice 009-15

-Contract award notice 001-15

- Contract award notice 012-15

Contract Award Notice 001-16 

Contract Award Notice 011-16

Contract Award Notice 018-16 

 

 

 

 

 

horizontal mk

 

Проектот Градиме Мостови – “Building Bridges Fund” (BB) отвора лесни можности за општините, учениците, наставниците, родителите и училиштата кои сакаат да организираат заеднички активности вклучувајќи ученици од сите свои заедници кои следат настава на различни наставни јазици.


Градиме Мостови - “Building Bridges Fund” (BB) е заеднички проект на Министерството за образование и наука, Амбасадата на Кралството Холандија, Владите на Швајцарија и Ирска и Мисијата на ОБСЕ во Скопје и негова цел е да ја зголеми интеракцијата, разбирањето и интеграцијата во училишната средина.


Деталните информации за условите, како и кусиот и едноставен формулар за аплицирање, на англиски, македонски, албански, турски, српски, влашки, босански и ромски можат да се преземат подолу.

На кој јазик и да се пополнува формуларот, секогаш мора да се достави и преведена верзија на англиски јазик.
Тоа е поради фактот што за апликациите ќе одлучува мешано Советодавно тело составено од:


•    Н.Е. Нина Суомалаинен, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје;


•    Н.Е. Воутер Пломп, Амбасадор, Амбасада на Кралството Холандија;


•    Арлинда Идризи, Советник за политички и економски прашања, Амбасада на Кралството Холандија;


•    Сафет Незири, Анастасија Трајковска, Георге Николов, Државни советници во МОН;


•    Реџеп Али Чупи, Директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците при МОН;


•    Арбенита Исмани-Сакипи, Раководител на Сектор за меѓународна соработка, СИОФА;


•    Ирена Оровчанец, Советник, Агенција за остварување на правата на заедниците;


•    Един Хајдарпашиќ, Новинар / Уредник, ТВ 24 Вести


•    Тони Зен, музичар; Ребека, музичар/НВО; Венера Лумани, музичар;


•    Арно ван дер Пас, Виш координатор за меѓуетнички односи, Раководител на проектот „Градиме мостови“


Крајните рокови за аплицирање за грантовите кои се над 1.500 евра се 1 март, 1 мај и 1 октомври 2016 год. За грантовите под 1.500 евра може да се аплицира во било кое време.  

 

Пријавен лист за фондот „Градиме мостови“

Formulari për aplikim për Fondin “Ndërtojmë ura”

Prijavni obrazac za fond “Gradimo Mostove"

Building Bridges Fund Application

Пријавни лист за фонд „Градимо мостове“

Frãndzã ti aplicari ti fondul Adrãm apuntsã

Fondi „Tamirinaja purkja“

“Köprüler Kuruyoruz” Fonu