zamenik-al

Zëvendës Ministër i Arsimit dhe Shkencës

Тë dhënat  personale

Prof. Dr. Visar Ganiu

Republika e Maqedonisë;

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Thirrje Akademike: Inordinar

Thirrje Shkencore: Prof. Dr. i Kineziologjisë

Еksperienca

2004– Universiteti Shtetëror i Tetovës 

Në vitin 2004 - profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës - Fakulteti i Edukatës Fizike, Lënda : Teoria dhe metodologjija e trajnimit sportiv dhe futboll

Në vitin 2009 - Docent dhe 

Qershor 2013 - Prof.dr. Inordiner  i  Kineziologjisë ). 

Аrsimimi  dhe trajnimet

1992-Arsimi fillor - Shkolla fillore “ Liria”  - Shkup

1992–1996-Arsimi i mesëm - Shkolla e Mesme Sportive - M.M Brico, Shkup

1997–2001-Profesor i Kulturës Fizike- “Shën Kirili dhe Metodi” -  Shkup 

2002–2005- Magjistër i Kineziologjisë-“Shën Kirili dhe Metodi” -  Shkup

2006–2009- Studime të doktoraturës  -  Dr. Sc. i Kineziologjisë “Shën Kirili dhe Metodi” -  Shkup   

Gjuhë  amtare-Gjuha shqipe 

Gjuhë tjera-angleze, kroate dhe gjuhë  serbe

Publikimet- 

1. Usovrshuvanje na dvizhenjata vo fudbal, kako eden od uslovite za postignuvanje vrvni rezultati , UDK:796.332.012.3 Fizicka kultura (Skopje), br.1, str.63-64, 2005

2. Likot i ulogata na trenerot vo polza na postignuvanje na vrvni rezultati so sportistite, UDK:796.071.43.159.923.3 Fizicka kultura (Skopje), br.1 str.21-22, 2005

3. Nekoi sredstva i metodi za razvoj na sportskiot trening vo atletikata, UDK:796.42.015.57 Fizicka kultura (Skopje), br.2 str.106-107, 2005

4. Ulogata na trenerot vo rabotata so najmladite kategorii na fudbaleri, Udk:796.332.077.4-053.2 Fizicka kult. (Skopje) br.2 str.150, 2005

5. Analiza faktoriale të karakteristikave antropometrike të futbollistëve të moshës 13-14 vjeçare të klubeve të ndryshme të qytetit të shkupit, Acta kineziologica , Fakulteti i Kulturës Fizike , Prishtinë

6. Faktorska struktura na nekoi antropometriski dimenzii kaj uçeniçki od 15- godishna vozrast, Centar za fiziçko obrazovanie i sport, simpozium ndërkombëtar 2006.

7. Nasoki za sozdavanje sistem za otkrivanje na nadarenite i talentiranite mladi fudbaleri, Centar za fiziçko obrazovanie i sport, simpozium ndërkombëtar 2006.

8. Rinia në kushtet e decentralizimit dhe ambienti jetësor, Revista nr.3 Acta Lingua Geographika, UDK: 314.7:911 viti 2007.

9. Vlijanieto na nekoi morfoloshki karakteristiki vrz trçanjeto na 400 m. kaj uçenici od srednoshkolska vozrast, Sojuz na pedagozite za fiziçka kultura na Makedonija, Ohrid,2006. 

10. Vlijanieto na nekoi morfoloshki karakteristiki vrz eksplozivnata sila kaj uçenicite od 15-16 godishna vozrast, UDK:796.012.11-057.874 Fizicka kultura (Skopje), br.2 str.229-232, 2007

11. Kvantitativni megjugrupni razliki vo antropometriskiot prostor kaj 17 godishni fudbaleri po pozicii na igranje, Sojuz na pedagozite za fiziçka kultura na Makedonija, Vinica,2007. 

12. Kvantitativni megjugrupni razliki vo biomotorickiot prostor kaj 17 godishni fudbaleri po pozicii na igranje, Sojuz na pedagozite za fiziçka kultura na Makedonija, Vinica,2007.

13. Nasoki za sozdavanje na sistem za otkrivanje na mladi talentirani sportisti – atleticari, Sojuz na pedagozite za fiziçka kultura na Makedonija, Vinica,2007. 

14. Relacii na nekoi morfoloshki karakteristiki so testot za procenka na faktorot za centralna regulacija na dvizhenjata kaj 17 godishni fudbaleri od gradot Skopje, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007

15. Psiholoshkite efekti na zagrevaweto (warm up) vo sportskata igra fudbal 

, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007- Fq :23-24

16. Karakteristikite na programskite sodrzhini na Atletikata vo sredno ucilishte , Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007- Fq :98-99

17. Principi i pravilla na sportskiot trening, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007.

18. Relacii na nekoi morfolloshki karakteristiki so eksplozivnata sila na dolnite ektremiteti (skocnosta) kaj 17 godishni fudbaleri, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007- Fq :195-197

19. Kvantitativni megjugrupni razliki vo situaciono motorickiot prostor kaj mladi fudbaleri po pozicii na igranje, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007.

20. Vlijanieto na nekoi antropometriski karakteristiki vrz staticnata sila kaj ucenici od 15 godishna vozrast, Federata për sport shkollorë në R. Maqedonisë, 2007.

21. Relacii na nekoi morfoloshki karakteriski so situaciono motorickite testovi za procenka na brzinata so topka kaj fudbalerite., Kineziology 18-19 october 2007, Veliko Turnovo.

22. Razliki vo situaciono motorickiot prostor po pozicii na igranje kaj fudbaleri (juniori)., Kineziology 18-19 october 2007, Veliko Turnovo.

23. Megjugrupne razlike u biomotorickog prostora primenejuci antropometriju kako fiksnu kovarijacija kod mlagji fudbaleri., XII-th "FIS COMMUNICATIONS", Nish, Srbija 2007. 

24. Megjugrupne razlike u situaciono motorickog prostora primenejuci antropometriju kako fiksnu kovarijacija kod mlagji fudbaleri., XII-th "FIS COMMUNICATIONS", Nish, Srbija 2007

25. Razlike nivoa motoricke sposobnosti izmegju eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju., XII-th "FIS COMMUNICATIONS", Nish, Srbija 2007. 

26. Znacajne razlike rezultata specificno motoricke sposobnosti u daljinskim skokovima izmegju eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju.

, XII-th "FIS COMMUNICATIONS", Nish, Srbija 2007. 

27. Quantitative differences beetwen groups in basic motoric space at 17 year old football players in play psition, 1st International Conference on "Sports Science and Health", Banja Luka, 25.03.2011 fq: 79-82.

28. Znacajne razlike rezultata motorickih sposobnosti izmedu eksperimentalne i kontrolne grupe u daljinskim skokovima kod omladinaca, VII Medjunarodna konferencija "Menadment u Sportu", 20-21.05.2011 Fq:37-42.

29. Faktorska struktura nekih antropometrijski i motoriçkih sposobnosti kod skijaśauyrasta 14-16, Medjunarodni simpozium sport i zdravlje, Tuzla, 24-26.06.2011 fq: 468-472.

30. Physical education tacher's impact on the changes of the biomotor, functiona and physiological indicator in student, Nacionalna Sportska Akademija , XVIII Naucna konferencija, Sofia, 16.11.2012.

31. Notion and structure of the anthropometric characteristics, Nacionalna Sportska Akademija , XVIII Naucna konferencija, Sofia, 16.11.2012.

32. THE DIFFERENCES of the REsearched specific-motor SPACE between the initial and the final measurement at 14 year old soccer player, Meyunarodna konferencija "Kineziologija 2012" Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

33. THE quantitative DIFFERENCES of the REsearched specific-motor SPACE between the initial and the final measurement at 14 year old soccer player, Meyunarodna konferencija "Kineziologija 2012" Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

34. Mezociklus vo trenazniot proces kaj karate sportisti, Meyunarodna konferencija "Kineziologija 2012" Veliko Turnovo, Bulgaria, 18-19.10.2012.

35. ВЛИЈАНИЕТО НА НЕКОИ СПЕЦИФИЧНИ И ОСНОВНИ МОТОРИЧKИ СПОСОБНОСТИ ВО ФУДБАЛ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ НА ВОЗРАРСТ ОД 14-16 год, Meѓunaroden simpozium "Fizi~ka Kultura" , Veles 2011

36. Situational biomechanical parameters at slalom carving skis in top level skipers, International Scientific Journal of Sport and Medicine, Montenegro 2013.

37. Differences in anthopometric characteristics and motoric abilities between football high and down classified teams, Trece medjunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje" Banja Luka 2013.

38. Correlation between components of the somatotype and motor skills of young 18-24 football players in the first league in the Republic Macedonia, International journal of Sport Science and Health, 2014 (18-24). Tetova.

39. Factorial analysis of anthropometric characteristics of football players of ages 13-14 years old of various clubs of the city of Skopje , International journal of Sport Science and Health, 2014 (39-43). Tetova.

40. Impact of anthropometric characteristics and basic motoric skills towards specific motoric skills of students involved in programed school training in football, International journal of Sport Science and Health, 2014 (92-96). Tetova.

41. Effects of Kinesiological activities on transformation of morphological characteristics and motor abilities of women of different age, Sports science and health , 2016 (35-43), Banja Luka.

 

 

 

 

 

 

  2004 – 

Universiteti Shtetëror i Tetovës

 

 Në vitin 2004 - profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës - Fakulteti i Edukatës Fizike, Lënda : Teoria dhe metodologjija e trajnimit sportiv dhe futboll

 Në vitin 2009 - Docent dhe

 Qershor 2013 - Prof.dr. Inordiner  i  Kineziologjisë ). ​​

ministerka-slika-al

 Ministër i Arsimit dhe Shkencës 

zamenik-al

Zëvendës Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

horizontal alb

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook