1. Sektori për arsim fillor dhe të mesëm

Sektori për arsim fillor dhe të mesëm përfshin katër njësi, edhe atë:

- Njësia për arsim fillor;

- Njësia për arsim të mesëm;

- Njësia për nostrifikim dhe ekuivalentim të dëftesave dhe diplomave të marra jashtë vendit;

- Njësia për decentralizim.

Përgjegjës:
Biljana Aleksoska Trenevska
Telefon: 3-117-896
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Zëvendës:
Теuta Dashi
Теlefon: 3-140-136
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

2. Sektori për arsim të lartë

Sektori për arsim të lartë përfshin tre njësi, edhe atë:

- Njësia për arsim të lartë, bashkëpunimi ndërkombëtar, Tempus dhe CEPPUS;

- Njësia për përkrahje të punës së Këshillit për akreditim, Agjencionit për evaluim dhe Këshillit për arsim të lartë;

- Njësia për ekuivalentim dhe njohje të kualifikimeve të larta jashtë vendit.

Përgjegjës:
Jehona Murtezanini
Теlefon: 3-117-896
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Zëvendësim:
Biljana Zafirovska
Теlefon: 3-140-167
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

3. Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjiko-teknik

Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjiko-teknik përfshin dy njësi, edhe atë:

- Njësia për shkencë dhe zhvillimi teknologjiko-teknik dhe projekte në shkencë dhe zhvillimi teknologjiko-teknik;

- Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar në shkencë.

Përgjegjës:
Aleksandar Tutunovski
Теlefon: 3-140-186 и 3-117-896
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

4. Sektori për çështje financiare

Sektori për çështje financiare përfshin katër njësi, edhe atë:

- Njësia për koordinim të buxhetit;

- Njësia për kontroll të buxhetit;

- Njësia për kontabilitet dhe pagesë;

- Njësia për koordinim të furnizimeve publike.

Përgjegjës:
Davor Tasevski, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Verica Таsevska, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Теlefon: 3-140-143 и 3-117-896

5. Sektori për punë të përgjithshme dhe për përkrahje të ministrit

Sektori për punë të përgjithshme dhe përkrahje të ministrit përfshin katër njësi, edhe atë:

- Njësia për marrëdhënie me publikun dhe protokoll;

- Njësia për investime kapitale;

- Njësia për standard të nxënësve dhe studentëve;

- Njësia për veprimtari informatike dhe menaxhimi me ISOM.

Përgjegjës:
Biljana Cvetkovska
Теlefon: 3-140-108
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.


6. Sektori për çështje normativo-juridike

Sektori për çështje normativo-juridike përfshin dy njësi, edhe atë:

- Njësia për çështje normativo-juridike në veprimtari;

- Njësia për punë administrative dhe juridike;

Përgjegjës:
Gjorgji Pandeliev
Теlefon: 3-140-122 и 3-117-896
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Zëvendësim:
Natasha Kostova
Теlefon: 3-140-122
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

7. Sektori për Unionin Evropian

Sektori për Unionin Evropian përfshin tre njësi, edhe atë:

Struktura IPA:

- Njësia për negociata dhe integrimin e bashkësisë, koordinimi me projektet dhe donacionet në arsim dhe shkencë;

- Njësia për implementim dhe koordinim të IPA Komponentës I dhe IV ; Njësia për monitorim dhe evaluim të IPA Komponentës I dhe IV.

Përgjegjës:
Аneta Мitreva
Теlefon: 3-140-197 и 3-117-896
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.