MISIONI

i Ministrisë për Arsim dhe Shkencë

të Republikës së Maqedonisë

Ministria për Arsim dhe Shkencë ka mision ta zhvillojë arsimin dhe sistemet edukative arsimore në Republikën e Maqedonisë, ta zhvillojë shkencën, arritjet shkencore dhe risitë përmes aplikimit të parimeve të kualitetit, ekonomizimit, përgjegjësisë qytetare dhe të lidhshmërisë me tregun e punës. Me aplikimin e këtyre parimeve do të mundësohet edhe pjesëmarrje e barabartë e Republikës së Maqedonisë në proceset integruese Evropiane arsimore, ekonomike dhe politike.

MON-logo-14-ALB

VIZIONI

i Ministrisë për Arsim dhe Shkencë

të Republikës së Maqedonisë

Ministria për Arsim dhe Shkencë ka vizion t’i promovojë vlerat dhe bazat kualitative të  arsimit dhe shkencës si çelës për përmirësimin e kualitetit të jetës në mbarë shoqërinë.