ministerka-slika-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

BIOGRAFIA E PROF.DR.RENATA DESKOSKA

I. DATA E LINDJES: 03-05-1972, Shkup, Maqedoni
II. Arsimimi:
Arsimi fillor dhe i mesëm
Arsimin fillor dhe të mesëm e përfundoi me sukses shembullor dhe shpallet nxënësja më e mirë e gjeneratës.
Diplomoi në Fakultetin Juridik pranë Universitetit “ Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup në vitin 1994 me notë mesatare 9.55.
Studimet pasdiplomike i përfundoi me notë mesatare 10.00 dhe magjistroi në Temën “ Llojet e pushtetit ekzekutiv” në vitin 1997 në Fakultetin Juridik në Shkup.

Doktoroi në Fakultetin Juridik në Lublanë në vitin 2002, në Temën “Constitutionalism, constitutions and human rights, with case study of the Republic of Slovenia and the Republic of Macedonia” dhe mori thirrjen doktor i shkencave juridike.

III. KARRIERA PROFESIONALE
Nga viti 1995 deri në vitin 1998 ishte demonstruese në Fakultetin Juridik - Shkup.
Në vitin 1999 punësohet asistente në Fakultetin Juridik - Shkup, ndërsa në vitin 2012 zgjedhet profesor i rregullt në lëmin shkencore e drejta kushtetuese dhe sistemi politik.


IV. ANGAZHIMI POLITIK
1. Deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në zgjedhjet e vitit 2014 dhe zgjedhjet e vitit 2016.
2. Nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga shtatori i vitit 2015 deri në dhjetor të vitit 2016.
3. Kryesuese e Delegacionit të Republikës së Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të OSBE-së nga shtatori i vitit 2015.
4. Anëtare në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës nga shtatori i vitit 2015.
5. Anëtare në Komisionin Ad - Hoc në Asanblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për vëzhgimin e zgjedhjeve parlamentare në Bullgari nga 26 mars 2017.
6. Anëtare në Komisionin Ad - Hoc në Asanmblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për vëzhgimin e zgjedhjeve presidenciale në Serbi nga 2 prill 2017.

V ANGAZHIME TË TJERA
1. Në vitin 2012, me propozim të komisionit të Venedikut zgjedhet anëtare e Panelit Këshilldhënës të ekspertëve për liri fetare të ODIHR-it (ODIHR Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief).
2.Konsultant në DIFID, 2003-2004
3.Konsultant për zgjedhje të UNDP-së në vitin 2008 dhe 2009.

4. Eksperte vendore për Legal and Institutional Framework for Inter-Ethnic Dialogue, 2009, MDG-F, UNDP
5. Anëtare e grupit punues për përgatitjen e National Strategy for Integration of the Republic of Macedonia in the European Union, 2003
6. Këshilltare për Çështje kushtetuese dhe juridike në Kabinetin e Kryetarit të Republikës së Maqedonisë ( nga viti 2004- 2009).
7. Anëtare e Komisionit Ad - Hoc për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit 2012.

VI QËNDRIME STUDIMORE DHE PRAKTIKË JASHTË VENDIT

1. Praktikë në Gjykatën për të drejtat e njeriut në Strazburg, 1998
2. Qëndrim studimor në University of Idaho, USA, 2001

VII LISTA E SELEKTUAR E PJESËMARRJEVE NË KONFERENCA, TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA DHE SEMINARE JASHTË VENDIT:

1) Postgraduate International Summer School on “Post-communist transition and European Integration process” at The University Training Center in Bertinoro (Forli)-Italy (1995)
2) Summer session of The Hague Academy of International Law, on Public International Law (1997)
3) 29th Session d`Enseignement (Institut international des droits de l`homme - Strasbourg), 1998
4) 26th Study Session at the International Center for University Human Rights Teaching (Strasbourg), 1998
5) “International Business Transactions”, Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI) - CEU, Budapest, 1998
6) “Legal Theory and Human Rights Protection”, 05-23 јули 1999, CEU, Budapest
7) Balkan Law School Linkage Initiative Conference, ABA/CEELI, 7-8 dhjetor 2000, Lublanë
8) “Supervision skills workshop”, Clinical Legal Education Association (CLEA) and Vermont Law School, 1-3 shkurt 2001, Hanover, New Hampshire, USA
9) COLPI/PILI Meeting on Clinical Legal Education for the Countries of the Former Yugoslavia, 31 maj-2 qershor 2001, Sarajevë
10) Fourth Annul COLPI-PILI Colloquium on Clinical Legal Education, 25-27 tetor, 2001, Riga, Latvia
11) Legislatures and citizens, East-West Parliamentary Practice Project, 16-18 nëntor 2001, Vienna, Austria
12) Fourteenth International Policy Fellows Seminar, Center for Policy Studies, 3-13 mars 2003, Budapest
13) Fifteenth International Policy Fellows Seminar, Center for Policy Studies, 2-11 qershor 2003, Budapest
14) Balkan Law School Linkage Initiative Conference, ABA/CEELI, Rijekë , 5-7 dhjetor, 2003
15) Sixteen International Policy Fellows Seminar, Center for Policy Studies, 22-27 mars 2004, Budapest
16) “Constitution building in the enlarged EU, consolidation of democracy and nation-building in the South-Eastern Europe: How compatible?”, Bucharest, 15 tetor 2004
17)VIIth World Congress of Constitutional Law “Rethinking boundaries of constitutional law”, Athens, 11-15 qershor 2007
18) “Fellowship Workshop”, Local Government and Public Service Reform Initiative, 25-30 октомври 2007, Budapest
19) “XX Школа природног права”, Копаоник, 13-17 dhjetor, 2007
20) “Producing policy-relevant analysis and argumentation to support decision-making”, Geneva, 27-28 April 2008
21) “Public Arrangements for an Effective Multilingual State”, Geneva, 29-30 April 2008
22) “Higher Education Training Workshop for Course Development”, Budapest, 16-23 June 2008
23) “Developing effective communication and presentation tools for policy action”, LGI, Budapest, 8-9 nëntor 2008
24) “Aktuelne tendencije u razvoju i primeni Evropskog kontinentalnog prava” - Međunarodna naučna konferencija, 17 мај 2010, Niš
25) “Main Developments in Constitutionalism and Constitutional Law
between 1981 and 2011“, IACL Round Table, Belgrade, 3-6 May 2012
26) 3rd Slovenian Social Science Conference “Social responsibility in 21st century”, Piran, 29th September-1st October 2011
27) Summer Academy “Rule of Law, Human Rights and European Union”, Becici, June 2012
28) XXII World Congress of Political Science, Madrid, 8-12 July 2012
29) Regional SDP Political Academy 2013, NDI, Olof Palme International Center, 8-10 March 2013, Sarajevo
30) XVth International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg, 31.05-01.06.2013
31) “Jači parlament - jača demokratija“, Fakultet za političkih nauka, Friedrich Ebert Stiftung, Belgrade, 07.06.2013
32) “Political Finance and Political Corruption”, organicé dans le cadre du RC 20 de l’AISP-IPSA, 12e Congrès Association Française de Science Politique, 9 -11 July 2013, Paris
33) Human Dimension Implementation Meeting, Working session 6 on freedom of thought, conscience, religion or belief, OSCE, 26.09.2013, Warsaw
34) “Усоглашавање права Србије са правом Европске Уније”, 16.05.2014, Nish
35) “Effective Legal Protection in Administrative Law – A Comparative Study”, Conference of the Institute for Public Law of the National University of Public Service and the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciencies, Ceter for Social Sciencies, Budapest, 11-13 June 2014
36) The IXth World Congress "Constitutional Challenges: Global and Local", Oslo 16 - 20 June 2014.
37) “Freedom of Thought, Conscience, Religion or Belief: Ensuring the Collective Dimension of Freedom of Religion or Belief”, HDIM, OSCE/ODIHR, 30.09.2015, Warsaw.
38) “The Ombudsman’s Role in a Modern Parliamentary Democracy: A Regional Perspective”, European Parliament and European Ombudsman, Brissels, 18-19 November 2015
39) “Položaj žene u političkom, privrednom i društvenom životu” (“Stellung von Frauen im politishen, wirtshaftlichen und gesellschaftlichen Leben”), Internationale Konferenz Frau & Recht, “Frauen, Friden und Sicherheit auf dem Balkan – Opfer und Friedenstifterinnen Umsetzung der UN Resolution 1325”, 2-4.11.2015, Freiburg.
40) “The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges”, Univesity of Amsterdam, IPSA, MIME, ACCESS EUROPE and Amsterdam Regional Transitional &European Studies, 22-15 May 2017, Amsterdam.

VIII LISTA E SELEKTUAR E PUNIMEVE TË PUBLIKUARA
A) GJUHË ANGLEZE

1. “Political Finance and Corruption in Eastern Europe – The transition Period” (eds. Daniel Smilov and Jurij Toplak ), (Chapter: “Party Funding and Campaign Finance in Macedonia”), Ashgate, 2007
2. “The Principle of Effective Legal Protection in Administrative Law
- A European comparison” (Edited by Zoltán Szente and Konrad Lachmayer), (Chapter “Dilemmas and challenges of legal protection against
administrative actions in the Republic Macedonia”), Routledge, 2017
3. “Managing Hatred and Distrust: The Prognosis for Post-Conflict Settlement in Multiethnic Communities in the Former Yugoslavia” (eds. Nenad Dimitrijeviс and Petra Kovàcs), (Chapter “Multiethnic coexistence in the Republic of Macedonia before and after the conflict of 2001”), Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, 2004
4. “Open Parliaments 2012 – Transparency and Accountability of Parliaments in South-East Europe” (Regine Schubert, ed.), (Chapter “Open Parliaments: The Case of Macedonia”), Friedrich Ebert Stiftung, Sofia, 2012
5. ”Language Policy in Macedonia”, Südosteuropa Mitteilungen, 1/2012, Publishing House: Südosteuropa Gesellschaft, Widenmayerstr. 49, D – 80538 München, http://www.sogde.org/publikationen/suedosteuropa-mitteilungen/
6. “The Financial Crisis in the Republic of Macedonia: Constitutional Challenges and (Un)Constitutional Responses”, Romanian Journal od Comparative Law, Supplement 2014, Bucharest, http://www.rjcl.ro/en/
7. “Constitutional rights of national minorities in Republic of Macedonia”, Journal of Constitutional Law in Central and Eastern Europe (Netherlands), vol. 11, No.2/2004
8. “The Constitutional Court of the Republic of Macedonia: Proposals for Legislative and Administrative Reform”, Journal of Constitutional Law in Central and Eastern Europe (Netherlands), vol. 14, No.1/2007
9. “The right of non-discrimination and affirmative action”, Iustinianus Primus Law Review, Vol.1/2010, http://www.law-review.mk
10. “Judicial independence in Europe – plurality of models”, “The current tendencies in the development and application of the European-Continental Law”, Faculty of Law of Nis, 2010
11. “Proportional electoral model and types of candidate lists”, Iustinianus Primus Law Review, Vol.2/2011, http://www.law-review.mk
12. “The Parliament of the Republic of Macedonia – “House” or “Cemetery” of Democracy?!”, Iustinianus Primus Law Review, No. 6/2013, http://law-review.mk/pdf/06/Renata%20Treneska-Deskoska.pdf
13. “The Constitutional Challenges of Judicial Independence - Endless Story in Macedonia, Iustinianus Primus Law Review, 10/2014.
14. “The Constitutional Court in the Republic of Macedonia: Arbitrary Interpretation Of Its Competencies - On the Occasion of ‘the Case of Dissolution of the Parliament’”- Iustinianus primus Law Review, No. 13/2016,http://law-review.mk/pdf/13/Renata%20Treneska-Deskoska.pdf
15. “Rule of Law, Human Rights and European Union”, (Chapter ”The Rule of Law and Protection of Human Rights in the Republic of Macedonia”), SEELS, GIZ, Skopje, 2012
16. “Constitution building in the enlarged EU, consolidation of democracy and nation-building in the South-Eastern Europe: How compatible?” (Chapter “Macedonia after 2001 and EU: the Question of Standards”), Bucharest, 2004.
17. “International pressure from behind of the screen of human rights: the case Macedonia 2001”, Balkan Yearbook of Human Rights 2001 "(Un)Even Partners-Political Conditionality in Relations with the Balkan Countries", (ed. Milica Delevic Dilas), BHRN, 2001
18. “On Constitutionalism: Modern response to the Need for Institutions”, Law and cultural differences, Pravni zivot, Belgrade, 2004
19. “Judicial protection of human rights”, “Strengthening of independence and efficiency of the judiciary” (Gordan Kalajdziev, ed.), Skopje, Sarajevo, 2005
20. “The Right to a State ruled by Law and Constitutionalism in Macedonia and Slovenia”, Pravni život, 12/2006
21. “On the judiciary`s independence” in “Macedonia in the aftermath of the Framework Agreement”, Skopje, 2006
22. “International and national human rights law: compatibility and relations”, Pravni život, 2007
23. “Constitutional Protection of Human Rights (With Reference to the Republic of Macedonia)” in “Constitutional and international guarantees of human rights”, Nis, 2008
24. “The Role of Ombudsman in Human Rights Protection”, in Pravni zivot, Belgrade, 10/2008
25. “Constitutional aspects of Euro-integration”, “The Law of the Republic of Serbia and the EU Law – Current State of Affairs and Perspectives”, Nis, 1/2009.
26. “Constitutional complaint”, Pravni život, tom VI, Belgrade, 14/2009.
27. “Committee and commissions for inter-community relations as instruments for inter-ethnic dialogue in the Republic of Macedonia”, “Law of the countries in the region” (ed. Prof. Vladimir Čolović), Institute of Comparative Law, Beograd 2010.
28. “Constitutionalism and transition: case study of the Republic of Macedonia”, http://www.juridicas.unam.mx/wccl/en/g16.htm
29. “Constitutional mechanism for inter-ethnic dialogue in the Republic of Macedonia”, http://www.juridicas.unam.mx/wccl/ponencias/4/78.pdf
30. “Euthanasia” over the Parliament in the Republic of Macedonia” in “Social responsibility in 21st century”, (Viera Žuborova, Diaqna Camelia iancu, Uroš Pinterič, eds.), Ljubljana: Vega, 2011
31. “Multilingualism in the Units of Local Self-Government in the Republic of Macedonia” – Pravni život, 12/2011
32. “Constitutional Frame For Accommodating Multilingualism in the Republic of Macedonia” – Kragujevac-Nis, 2012
33. “Parliament of the Republic of Macedonia– After Twenty Years Transition Still in Adolescence”, http://www.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/madrid2012/papers/paper-15290-2012-06-05-1719.pdf
34. “Democratic Transition and Consolidation in Macedonia”, Pravni zivot, br.12/2012, Belgrade
35. “The Constitutional Challenges of the Financial Crisis in the Republic оf Macedonia” https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-deskoska.pdf
36. “Is the Organization of Power in the Republic of Macedonia Semi-Presidential?” – Pravni zivot No. 12/2014, Beograd.
37. “Freedom of Religion as Part of “Ideology” EU”, Collection of Papers of Law Faculty – Nis, No. 68/2014
38. “Macedonian Perspective of the Freedom of Association”, Pravni život No. 12/2015, Belgrade.

B) LIBRA NË GJUHËN MAQEDONASE:
1.“ Pushteti ekzekutiv në sistemet demokratike “ Matica Makedonska Shkup 1999
2.“ Konstitucionalizmi dhe të drejtat e njeriut” Shkup 2006
3. “ Konstitucionalizmi” Fakulteti Juridik, Shkup 2015
4. “ Sistemi Kushtetues dhe politik” ( bashkëautor), Prosvetno Dello, 1997
5. “ Rendi Kushtetues i Republikës së Maqedonisë” tekst shkollor për shkollat e mesme ( bashkëautor), Prosvetno Dello, Shkup 2002
6.” Doracak për dhënien e provimit kalues” ( bashkëautor”Euro Ballkan, Shkup, 2001
7. “E drejta kushtetuese dhe sistemi politik” ( Bashkëautor), Prosvetno Dello, Shkup 2003
8. “ Doracak për dhënien e provimit profesional për praktikant” ( bashkëautor), FOSIM, 2004
9. “ Rendi konstituiv” , ( bashkëautor), Prosvetno Dello, Shkup, 2006
10.“ E drejta kushtetuese” ( bashkëautor), Shkup 2009
11.“Kam të drejtën e votës” UNDP, 2009
12. “ Unë zgjedh: një votues - një votë ” KSHZ, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë dhe UNDP, 2009
13.“Sistemi politik” ( bashkëautor), Shkup, 2009
14. Bazat e të drejtës publike ( bashkëautore), Shkup,2011

C) ARTIKUJ NË GJUHËN MAQEDONASE

Ka të publikuar përmbledhje me punime shkencore, revista vjetore dhe revista të tjera në gjuhën maqedonase në lëmin e të drejtës dhe shkencave politike.

IX LISTA E SELEKTUAR E PROJEKTEVE
1. “Contemporary forms of violence”, International Center for University Human Rights Teaching (Strasbourg) in 1998
2. “Executive power and its Characteristics in the Republic of Macedonia”, Open Society Institute (Скопје) in 1997
3. “Public law - Private law”, Law faculty (Скопје) in 1998
4. “Republic of Macedonia as Modern Legal State”, Law faculty (Скопје) in 1997
5. “Transformation of the Political and Legal System in Republic of Macedonia”, Law faculty (Скопје) in 1999
6. “Center for legal clinical education”, Open Society Institute- Macedonia, ABA/CEELI and Law faculty (Скопје), 2000
7. “Handbook for the exam of the administrative officials”, Euro Balkan (Скопје) in 2000/01.
8. “Constitutionalism and Human Rights in the Republic of Macedonia”, Research Support Scheme, (Prague), 2000/2002 (no.339/2000)
9. “Euro integration of the social, legal and political system of the Republic of Macedonia”, Law faculty (Скопје), 2002
10. “Constitutional Court of the Republic of Macedonia: Proposals for Legal and Administrative Reform”, Center for Policy Studies, OSI, 2003
11. “National Human Development Report for Macedonia – 2003 – Local Human Development and Good Governance”, UNDP, 2003
12. “Public administration certificate (PACE) - training programme”, (An EU-funded project, managed by the European Agency for Reconstruction), (designer of trainings for CMPS), 2004
13. “Indecent proposal to the Judiciary-Contribution to the Discussion Process on the Reform of the Judiciary”, 2004
14. “Слободен пристап до информации на локално ниво”, FOSIM, 2005
15. “Public Arrangements for an Effective Multilingual State”, LGI Policy Fellowship, 2007/8.
16. “Подобрување на изборниот процес и надминување на изборните нерегуларности”, MOST, OSCE, Ministry of justice, 2007
17. “Перспективите на домашната правна рамка за спроведување на избирниот процес од аспект на меѓунарофдните стандарди и добра практика”, CRPM, OSCE, 2008
18. Curriculum Development Competition Grant – Comparative constitutional law, CEU/CRC, 2008-2009
19. “One voter-one ballot: Addressing proxy and family voting”, 2008, UNDP
20. “I have a right to vote – Training of MEC and EB” 2009, UNDP, (lead trainer)
21. “I have a right to vote - Voters’ Education Activities”, 2009, UNDP
22. “I have a right to vote – phase II”, Local Election Consultant to provide support in drafting the project proposal for Voter lists, 2009, UNDP
23. “Legal and Institutional Framework for Inter-Ethnic Dialogue”, 2009, MDG-F, UNDP
24. BONA MENTE: Support to the Committees for Inter-Community Relations (CICR), Институт за развој на заедниците, финансиран од EU, IPA2008, 2011
25. „Слободен пристап до информации од јавен карактер“, ФИОМ, 2011
26. Open Parliaments – Transparency and Accountability of Parliaments in South-East Europe”, FES, Sofia, 2012
27. Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform, GIZ, 2012
28. OSCE – Decentralization Survey, 2012
29. “Годишен извештај за транспарентноста на финансирањето на политичките партии во 2012”, Транспарентност Македонија, 2012
30. Regional SDP Political Academy 2013, NDI, Olof Palme International Center, March - November 2013 (mentor of research group)
31. “Iskušenja parlamentarizma”, Friedrich Ebert Stiftung I Centar za Demokratiju, Fakultet Politickih nauka, Beograd, 2013
32. “Effective Legal Protection in Administrative Law – A Comparative Study”, Arop-2.2.21-2013-2013-0001, Knowledge-Based Public Service Advancement, New Szechenyiplan, National University of Public Service, Hungarian Acaemy of Sciencies, Hungary’s Renewal, The project is supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund, 2014
33. “From Fiscal Compact to Constitution: Shaping a Legal Form for the Balanced Budget Rule”, French and Romanian research project PN-II-ID-JRP-RO-FR-2012-0137, supported by Romanian Ministry of Education and French National Agency for Research, 2014-2015
34. European Commission study on “Self-rule Index for local authorities in the EU 1990-2014”
35. “Electoral Integrity Project’s expert rolling survey on Perceptions of Electoral Integrity (PEI 5.0)”, Electoral Integrity project Department of Government and International Relations University of Sydney, 2017.

ministerka-slika-al

 Ministër i Arsimit dhe Shkencës 

zamenik-al

Zëvendës Ministër i Arsimit dhe Shkencës

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

Vertical-AL-18.01.2018

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook