Në përputhshmëri me nenin 10-v, 34, paragrafi 6, 125, 125-a dhe 131, 134 dhe 148 të Ligjit për Arsim të Lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 127/16), neni 5 i Ligjit Themelimit Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 226/15), neni 3, paragrafi 1 dhe 2 i Ligji për të Punësuarit në Sektorin Publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14, 199/14 dhe 27/16), neni 22, paragrafi 3 dhe 4 dhe neni 23 i Ligjit për Marrëdhënie Pune në Republikën së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 dhe 134/16) dhe Aktvendim nr. 42-4309/2 e 18 maj 2016 i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Amë për kryerjen e përgatitjeve për fillimin me punë të Fakultetit të Shkencave Informatike në Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup shpall:

KONKURS
për mësimdhënësit në të gjithë titujt arsimoro-shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistent - doktorant) në Fakultetin e Shkencave të Informatike në përbërje të Universitetit
"Nënë Tereza" në Shkup

A. Shpallet konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha titujt arsimoro –shkencor dhe bashkëpunëtorë (asistentë - doktorant) në Fakultetin e Shkencave Informatike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.

Programi studimor: INFORMATIKË (në gjuhën angleze)

1. Një mësimdhënës nga sfera arsimoro - shkencore ARKITEKTURË NË SISTEMIN LLOGARITËS (21200 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)

2. Një mësimdhënës nga drejtimi arsimor –shkencore SISTEMET INFORMATIVE DHE RRJETET (21202 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)
3. Një mësimdhënës nga drejtimi arsimor –shkencore PROCESIM I TË DHËNAVE (21206 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)

4. Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore ARKITEKTURË NË SISTEMIN LLOGARITËS (21200 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)

5. Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore SISTEMET INFORMATIVE DHE RRJETET (21202 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)

6. Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore PROCESIM I TË DHËNAVE (21206 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit)

Programi studimor: INFORMATIKË-MËSIMDHËNIE

1. Një mësimdhënës nga drejtimi arsimor –shkencore MATEMATIKË (10900 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

2.Një mësimdhënës nga drejtimi arsimor –shkencore GJUHË PROGRAMORE DHE TEKNOLOGJI (21201 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

3.Një mësimdhënës nga drejtimi arsimor –shkencore BAZA E TË DHËNAVE (21203 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

4 Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore MATEMATIKË (10900 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

5 Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore GJUHË PROGRAMORE DHE TEKNOLOGJI (21201 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

6. Një bashkëpunëtor nga sfera arsimoro - shkencore BAZA E TË DHËNAVE (21203 nga klasifikimi i lëmive hulimtimo-shkencore, fushave dhe lëmive sipas Klasifikimit të Fraskativës)

B. Kandidatët e interesuar duhet t'i plotësojnë kushtet për zgjedhje në thirrje arsimoro – shkencore, respektivisht në thirrje për bashkëpunëtorëve (asistentë - doktorant) të përcaktuara me Ligjin për Arsimin e Lartë.

C. Kandidatët për thirrje arsimoro - shkencore duhet t'i dorëzojnë dokumentet që vijojnë:

• Kërkesë për aplikim;
• Diploma e marrjes së titullit shkencor Doktor i shkencave të lëmisë shkencore në të cilën zgjedhet (një ekzemplar i diplomës i notarizuar dhe tri kopje; diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të nostrifikuara dhe të jenë me ekuivalencë të notave);
• Biografi të shkurtë (në tri kopje);
• Lista e punimeve të publikuara shkencore (një kopje e punimeve);
• Një kopje e punës të doktoraturës;
• Certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.

D. Kandidatët për titullin bashkëpunëtorë (asistent - doktorant) duhet të dorëzojnë këto dokumente:
• Kërkesë për aplikim;
• Diploma e marrjes së titullit shkencor Magjistër nga lëmia shkencore në të cilën zgjedhet (një ekzemplar i diplomës i notarizuar dhe tri kopje; diplomat e fituara jashtë vendit të jenë të nostrifikuara dhe të jenë me ekuivalencë të notave);
• Biografi të shkurtë (në tri kopje);
• Lista e punimeve të publikimeve shkencore (një kopje e punimeve), në qoftë se i posedojnë;
• Dëshmi për njohjen e guhës angleze, edhe ate: (TOEFEL) - më së paku 74 pikë për dhënien elektronike të provimit përmes kompjuterit, jo më të vjetër se dy vjet nga data e lëshimit, (IELTS) – më së paku 6 pikë, jo më i vjetër se dy vjet nga data e lëshimit, (TOLES) - njohuri bazike (Foundation level), (ILEC) – e kryer me së paku me sukses B2 dhe Certifikatë të Kembrixhit për anglishten preliminare (Certifikate of Preliminary Englsih )(B1);
• Certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.

D. Për kandidatët të cilët do të paraqiten për t'u zgjedhur për thirrjen arsimoro - shkencor docent, përveç dokumenteve të theksuara më sipër, duhet të paraqesin edhe dëshmi se kanë arritur notë mesatare e më së paku 8.00 për çdo cikël veçmas.

E. Për kandidatët të cilët do të paraqiten për zgjedhje në thirrje bashkëpunëtorë (asistent – doktorant), përveç dokumenteve më sipër të përmendura, duhet të paraqesin edhe dëshmi se kanë arritur notë mesatare më së paku 8.50, në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve.
F. Konkursi zgjatë tetë ditë nga dita e shpalljes së konkursit.

Aplikimi, me dokumentet e nevojshme, kandidatët duhet t'i dorëzojnë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë, kati i 8, personalisht ose në adresë: rr. "Kirili dhe Metodiu" nr.54, Shkup (me shënimin: Për konkursin për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet arsimoro – shkencore dhe për bashkëpunëtorë (asistent - doktorant) në Fakultetin e Shkencave Informatike në përbërje të Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup).