Më shumë informacione për Thirrjen publike për “ Qëndrime të shkurta pedagogjike në Francë 2016” për profesorët nga gjuha frenge ose profesorët të cilët ligjerojnë lëndë tjera mësimore në gjuhën frenge në shkollat shtetërore në Republikën e Maqedonisë, gjenden në http://ifs.mk/mk/Home/EducationContent/610
Më shumë informacione për Thirrjen publike për pjesëmarrje në “ Edicioni i 17 -të të Universitetit veror rajonal në Strugë” në periudhë prej 4 deri më 8 korrik 2016, i cili ofron trajnim cilësor pedagogjik për njëqind profesorë nga Republika e Maqedonisë dhe vendet fqinje, organizuar nga Instituti Francez në Shkup, gjenden në http://ifs.mk/mk/Home/EducationContent/1556


Linqet e nevojshme nga organizatat frankofone:

- Instituti Francez në Shkup- http://ifs.mk/
- Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë - http://www.francophonie.org/
- Qendra Frankofone Rajonale për Evropën Qendrore dhe Juglindore: www.crefeco.org