Ministria e arsimit dhe shkencës Në kuadër të projektit “ Financim i drejtpërdrejtë i shpenzimeve të cilat dalin nga funksionimi i Strukturës operative për IPA komponentën për Zhvillimin e resurseve njerëzore”, të financuar nga ana e Bashkimit Evropian, në kuadër të komponentës së katër nga Instrumenti për ndihmë paraqasëse ( IPA) shpall:

SHPALLJE PUBLIKE
për themelim të marrëdhënies së punës në kohë të caktuar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 34/14, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16),

Shpallja përfshinë punësimin e 2 (2) personave në kohë të caktuar për periudhën deri më 31.12.2017 të cilët do të punojnë në Njësinë e projektit për zbatimin e Programit Operativ për zhvillimin e resurseve njerëzore edhe atë për vendet e punës në vazhdim

- Numër rendor 1 - Këshilltar për përgatitjen e programeve dhe projekteve në kuadër të POZHRNJ - 1 (një) realizues

- Numër rendor 2 - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit për tender - 1 (një) realizues

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara në Ligjin për marrëdhënie pune duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vazhdim për kryerjen e detyrave.

1.Për vendin e punës  - Këshilltar për përgatitjen e programeve dhe projekteve në kuadër të POZHRNJ

Lloji i arsimit :                                       

-së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të përgatitjes profesionale, shkenca shoqërore, shkenca teknike ose matematiko natyrore

Përvojë  pune në profesion  :

- së paku 2 vjet përvojë pune praktike në implementimin e  projekteve të financuara nga organizatat ndërkombëtare.

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

Kualifikime të tjera profesionale, aftësi dhe shkathtësi duke përfshirë edhe kualitete personale :

-njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze ,

-punë me kompjuter

 

2.Për vendin e punës  - Këshilltar për përgatitjen e dokumentacionit për tender:

Lloji i arsimit :                                       

- së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të përgatitjes profesionale, shkenca shoqërore, shkenca teknike ose matematiko natyrore

Përvojë punë në profesion   :

-së paku 2 vjet përvojë pune praktike në implementimin e  projekteve të financuara nga organizatat ndërkombëtare.

- së paku 1 vjet përvojë në aplikimin e rregullave për furnizim të BE

 

Kualifikime të tjera profesionale, aftësi dhe shkathtësi duke përfshirë edhe kualitete personale :

njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe gjuhës angleze ,

-punë me kompjuter

 

Shpallja publike zgjat 10 ( dhjetë) ditë pune nga dita e shpalljes, përkatësisht deri më 24.03.2016 deri në ora 16:30, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet më së voni deri më 04.04.2016.

Për vendet e lartpërmendura të punës orari javor është nga dita e hënë deri ditën e premte, 8 orë pune (8:30-16:30), ndërsa pagesa bazë është 25.006,00 denarë.

 

(http://europass.cedefop.europa.eu/en/home), kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë edhe dëshmi përkatëse në origjinal ose kopje, në pikëpamje të kushteve të përgjithshme dhe të veçanta edhe atë:

Diplomë të shkallës së mbaruar të arsimit ë kërkohet për vendin e punës ;
Vërtetim për përvojën e punës, Certifikatë për njohjen gjuhës angleze dhe aftësi kompjuterike; Shtetësi; Vërtetim mjekësor; Vërtetim se nuk i është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

Dokumentet e nevojshme dorëzohen në zarf të mbyllur me vërejtje “ Të mos hapet”, në adresën në vazhdim:


Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Njësia për udhëheqjen me resurset njerëzore
bul. “ Sv. Kirili dhe Metodi” 54 Shkup
( me shenjë “për shpallje”
Shkup

Në anën e kundër të zarfit të shënohet numri rendor i vendit të punës për vendin e punës për të cilën aplikohet, me shënim “ Të mos hapet”

Fletëparaqitja e dorëzuar pas përfundimit të afatit , fletëparaqitja jo e plotë dhe e pa kompletuar nuk do të shqyrtohet

Kandidatët me dokumentacion të rregullt dhe të cilët i plotësojnë kushtet e theksuara do të ftohen në intervistë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për të cilat nevoja publikohet shpallja.


Ministria e Arsimit dhe Shkencës


The Ministry of Education and Science has established a Project Implementation Unit for the Operational Programme for Human Resources Development – OPHRD (IPA Component IV), and for that purpose publishes a job announcement for the following two (2) working positions:

• 1 Advisor for preparation of programmes and projects under OPHRD
• 1 Advisor for preparation of tender documentation

The employments will be on temporary basis for a period up to 31.12.2017 and will be financed within the project “Direct financing of the expenditure incurred for the functioning of the Operating Structure for Human Resources Development Component of IPA”- Reference number: 09-28901/1, funded by the European Union within Component IV of the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA).
The deadline for submission of the required documentation is March 24, 2016 at 16.30, on the above specified address.
Vacancy Announcement for Project Implementation Unit
The Vacancy Announcement is also published on the website of the Ministry – www.mon.gov.mk.

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook