Почитувани,
 
Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување на стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.
 

Врз основа на член 24-а од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 37/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 118/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и Правилникот за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделени предмети на општинско, регионално и државно ниво во средното образование бр. 19-2249/1 од 05.03.2013 година и бр.20-2928/1oд02.03.2017 година, Министерството за образование и наука објавува

К О Н К У Р С
за акредитација на здруженија на наставници кои организираат натпревари на ученици од средните училишта

Министерството за образование и наука објавува Конкурс за акредитација на здруженија на наставници кои организираат натпревари на ученици од средните училишта.

На овој конкурс право на учество имаат здруженијата на наставници кои се регистрирани како здруженија најмалку три години до денот кога поднесуваат пријава за организирање на натпреварите.

Со поднесувањето на Образецот на барањето за акредитација на здруженија на наставници за организирање на натпревари на учениците во средните училишта, здруженијата на наставници треба да достават:

  1. Документ за регистрирана дејност од Централен регистар на РепубликаМакедонија,
  2. Тековна состојба на здружението на наставници издадена од Централен регистар на РепубликаМакедонија,
  3. Биланс на состојба и биланс на успех на здружението на наставници издадени одЦентрален регистар на Република Македонија,
  4. Статут на здружението на наставници,
  5. Правилник за организирање на натпреварите на здружението на наставници,
  6. Тригодишен календар за спроведување на натпреварите за учениците во средните училишта во кои ќе бидат содржани наставните предмети, временскиот период зареализација на натпреварите и одговорните наставници кои ќе бидат вклучени воорганизацијата и реализацијата на секој од натпреварите.

Заинтересираните здруженија чија документација ќе биде некомплетна или ненавремено доставена нема да бидат земени во предвид во процесот на понатамошно разгледување и акредитирање.

За организирање на натпреварите се акредитира по едно здружение на наставници или сојуз на здруженија по одделен наставен предмет, односно област за период од три години сметано од датумот на издавање на Решението за акредитација.

Избраните здруженија на наставници, односно сојузи на здруженија со правилник за организирање на натпреварите ќе го уредат начинот на организацијата, како и натпреварите на учениците да ги организира преку наставници што изведуваат настава по одделен наставен предмет, сроден предмет или област, како и да обезбеди организирање натпревари на целата територија на Република Македонија на сите наставни јазици, со исклучок на натпреварите по албански јазик и литература и турски јазик и литература.

Здружението на наставници или сојузот на здруженија може да издаде само една диплома за освоено прво, второ или трето место на ученик кој учествувал на државен натпревар по одделен наставен предмет, сроден предмет или област, пофалница на наставникот - ментор, а за останатите учесници може да издаде уверение за учество на натпреварот.

Право на учество на овој Конкурс имаат здруженијата на наставници и сојузите на здруженија на наставници кои немаат добиено акредитација за следните општообразовни наставни предмети за гимназиско и стручно образование:

- Албански јазик и литература;

- Турски јазик и литература;

- Италијански јазик;

- Историја;

-Социологија;

- Бизнис и претприемништво;

- Бизнис;

- Спорт и спортски активности;
- Ликовна уметност;
- Педагогија;
- Психологија;
- Вовед во право;
- Менаџмент;
- Логика;
- Етика;
- Економија;

-Граѓанско образование.

Стручните предмети од следните струки:

- градежно - геодетска струка;
- графичка струка;
- економска – правна и трговска струка;

- здравствена струка;
- струка лични услуги;
- текстилно – кожарска струка;
- угостителско - туристичка струка и

- шумарско –дрвопреработувачка струка.

Како и за стручните предмети од уметничко образование и тоа за:

-ликовна уметност и дизајн.

Потребната документација се доставува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој Конкурс во писарницата на Министерство за образование и наука, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

                                                                                                         

Почитувани,

Ве известуваме дека објавуваме резултати по доставени приговори за прием на студенти запишани на додипломски студии во студиската 2018/2019 година на Повторениот Конкурс и од претходниот Конкурс за прием на студенти запишани во на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2018/2019 година за градовите Битола, Охрид и Прилеп.

приговори_06_02_19.pdf

 

 

Konkurs për ndarjen e 19 bursave për studime ( të rregullta ) deridiplomike , magjistraturë, studime të doktoraturës dhe specializime ( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RP të Kinës , 18 bursa unilaterale dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin studimor 2019/2020 ndan 19 bursave për studime ( të rregullta ) deridiplomike , magjistraturë, studime të doktoraturës dhe specializime ( 1 bursë ndahet nga Qeveria e RP të Kinës dhe 18 bursa unilaterale) dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Kandidatët e interesuar dokumentet në vazhdim duhet t′i dorëzojnë në tre ekzemplarë: 
- Fletëaplikim ( aplikimi bëhet online në www.csc.edu.cn/studyinchina ose në www.campuschina.org numri i agjencionit 8071/ ndërsa Fletëaplikimi i plotësuar dorëzohet edhe në Ministri) 
- Kopje të dëftesave për përfundimin e arsimit të mesëm ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuara në noter. 
- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuar në noter,

- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze të vërtetuar në noter,

- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime) 
- Dy rekomandime nga profesorë universitarë ( studime të magjistraturës , dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës dhe studime të doktoraturës ), doktoraturës dhe specializime)
- Biografi të shkurtër,
- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur ( informacione më të hollësishme në htpp://www.CampusChina.org dhe www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),
- Vërtetim mjekësorë (Foreigner Physical Examination Form) plotësohet në gjuhë angleze , duhet t′i përmbajë të gjitha analizat e përmendura, të përmbajë nënshkrimin e mjekut, vulë zyrtare të Entit shëndetësor dhe fotografi të kandidatit. 
-Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),
- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për studime në art përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë edhe CD me krijimet e tyre artistike ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe 2 vepra sipas përzgjedhjes së tyre). 
Afati i fundit për aplikim është 01.04.2019
Informacionet më të hollësishme në tel : 02 3140 185 / kontakt personi : Ollga Dukovska Atov, dhe në http/www.campuschina.org ose http//en.csc.edu.cn/studyinchina.
Kandidatët të cilët do të pranohen, studimet do t'i fillojnë nga shtatori i vitit 2019. 
Përzgjedhja e kandidatëve do ta bëhet nga ana e Ambasadës së RP të Kinës në Shkup.

Врз основа на член 34–б од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Министерството за образование и наука објавува

Ј А В Е Н  П О В И К
за доделување на парична награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за натпреварот од основното образование

 

1. Услов за учество


На Јавниот повик за доделување на парична награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки може да се пријават:
- ученици - државјани на Република Македонија, запишани во основно училиште на територијата на Република Македонија и
- наставник – државјанин на Република Македонија, вработен во основно училиште на територијата на Република Македонија, кој го подготвувал ученикот за натпреварот
а кои освоиле прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, одржан во учебната 2018/2019 година.

Под меѓународен натпревар се подразбира натпревар на кој учествуваат ученици од најмалку десет различни држави и притоа се споредуваат знаењата помеѓу учениците од различните држави и се рангираат нивните постигнувања.

Министерството за образование и наука доделува парична награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки. Доколку на меѓународниот натпревар има повеќе ученици кои освоиле прво, второ или трето место, односно има повеќе ученици кои освоиле златен, сребрен или бронзен медал, се доделува парична награда само на оние ученици кои се рангирани на прво, второ или трето место, односно за првите три ученици кои имаат освоено најмногу бодови, согласно ранг листата од меѓународниот натпревар. Доколку на ранг листата има двајца или повеќе ученици кои освоиле прво, второ или трето место и се со ист број на бодови, Министерството ќе додели парична награда за сите ученици со ист број на бодови.

2. Начин и рок на пријавување

Ученикот, заедно со наставникот кој ги подготвувал за натпреварот, треба да достави Пријава со која во прилог ги доставува и следните документи:
Пријава
- Уверение за државјанство за ученикот во оригинал или копија заверена на нотар,
- Уверение за државјанство за наставникот во оригинал или копија заверена на нотар,
- Потврда дека е запишан како редовен ученик во основно училиште во учебната 2018/2019 година; 
- Потврда за наставникот дека е вработен во основно училиште;
- Фотокопија од диплома, пофалница, односно сертификат за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки одржан во учебната 2018/2019 година, за ученикот и наставникот;
- Трансакциска сметка на ученикот и на наставникот;
- Доказ со кој ќе се потврди дека натпреварот е меѓународен од областа на математиката и природните науки и на кој учествувале ученици од најмалку десет различни држави;
Изјава потпишана од директорот на училиштето за наставникот, дека тоа е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународниот натпревар;
Изјава потпишана од родител/старател на ученикот за наставникот, дека тоа е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународниот натпревар;
- Изјава потпишана од наставникот, дека тој е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународниот натпревар;
Изјава потпишана од родител/старател за согласноста за обработка на личните податоци на ученикот и 
Изјава потпишана од наставникот за согласноста за обработка на личните податоци.

Доколку наставникот кој го подготвувал ученикот заради неприсутво на натпреварот нема диплома, пофалница, односно сертификат за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, како доказ се сметаат изјавите од алинеите 11, 12 и 13 од оваа точка.

Повикот е отворен и пријавите може да се доставуваат секој работен ден до Министерството за образование и наука (во архивата на Министерството за образование и наука) или преку пошта на следната адреса: ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје, со назнака „За Јавен повик за доделување на парична награда за освоено прво, второ или трето место на меѓународен натпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за натпреварот од основното образование“, најдоцна до 30.08.2019 година.

3. Доделување на награди

Министерството за образование и наука ќе додели поединечно парична награда во износ од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Република Македонија во последниот месец пред доделувањето за освоено прво место, 40% за освоено второ место и 30% за освоено трето место.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат од страна на Министерството за образование и наука.

Министерството за образование не доделува парична награда за освоени први, втори или трети места на натпреварот по математика „Кенгур” кој се организира од страна на Сојузот на Математичарите на Република Македонија кој е дел од Меѓународната асоцијација „Kangourou sans Frontieres”, бидејќи истиот не е меѓународен натпревар.

Во Повелбата на оваа асоцијација, е наведено дека се организира таканаречената „Игри без граница“, за да се промовира основната математичка култура преку организирање на годишни натпреварувачки игри по математика, чија цел е да стимулираат и мотивираат што поголем број на ученици да размислуваат во насока на завземање учество на други активности, натпревари и олимпијади по математика.

Во истата повелба покрај останатото е наведено дека оваа игра е со цел да привлече максимален број на ученици без притоа да има каква било национална селекција на учесниците, ниту пак да се споредуваат знаењата помеѓу државите.

Исто така Министерството за образование и наука не доделува парична награда за освоени први, втори или трети места на меѓународните натпревари кои се организираат преку on-line аплицирање и меѓународните натпревари кои се однесуваат на проекти.