Në zbatim të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të administratës shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 55/00, 44/02, 82 / 08,167 / 10 dhe 51/11), neni 24 i këtij Ligji për Standardin e Studentit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019 dhe 19 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore" nr. 124/19), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall;


Konkurs I përsëritur për pranimin e studentëve të regjistruar në studime deridiplomike në konviktet shtetërore për studentë dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin studimor 2019/201920


I.1 Në vitin e studimit 2019/2020 në konviktet shtetërore dhe objekte tjera adekuate për akomodim në Republikën e Maqedonisë së Veriut në konviktet private për studentë do të pranohen studentë të rregullt të regjistruar në studime deridiplomike të ciklit të parë në institucionet e larta arsimore publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe atë në:


Numri rendorëKONVIKTI I STUDENTËVE VENDI Numri I shtratit të studentëve për vitin I,II,III,IV,V DHE VI
Apsolventë NUMRI I PËRGJITHSHËM I SHTRETËRVE
Nr. rendorë KONVIKTI PËR STUDENTË VENDI NUMRI I PËRGJITHSHËM I SHTRETËRVE 
1 KSHS “SHKUP” Shkup 
-STIV NAUMOV – ndërtesa e tretë 300
2 KSHK “TOME STEFANOVSKI SENIQ” Shkup 560
4 KSHK “KOÇO RACIN” Manastir 26
5 KSHK “NIKOLLA KAREV” Ohër 12
7 KSHK “ORDE ÇOPELLA” Prilep 58
9 KPS “OAZA” Shtip 45
11 KPS “LOGOS” Shtip 19
GJITHSEJ: 1020

I.2. Shpërndarja e numrit të përgjithshëm të vendeve që janë në dispozicion bëhet në mënyrën në vijim:


а) grupi i parë - 40% nga numri i përgjithshëm i vendeve që janë në dispozicion dedikohen për studentët të cilët të ardhurat e përgjithshme në familje i kanë deri në neto pagën minimale të vërtetuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, edhe atë:
- fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore,
- fëmijë me nevoja të veçanta,
- fëmijë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale dhe ndihmës së vazhdueshme në të holla,
- fëmijë të prindërve kryefamiljarë;,
- fëmijë të prindërve të papunësuar dhe
- fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe afariste.
b) Në grupin e parë bëjnë pjesë edhe studentë për të cilët të ardhurat e përgjithshme në familje janë mbi neto pagën minimale të përcaktuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe atë :
- fëmijë pa prindër dhe përkujdesje prindërore
- fëmijë me nevoja të veçanta, 
- fëmijë të prindërve kryefamiljarë
- fëmijë të prindërve të papunësuar dhe
-fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe afariste.
-fëmijë të shfrytëzuesve të kompensimit në bazë të ndërprerjes së marrëdhënies së punës për shkaqe afariste.
c) Grupi i dytë – 25% nga numri i përgjithshëm i vendeve në dispozicion janë për studentët të cilët kanë arritur sukses të lartë në mësim.
ç) Grupi i tretë – 35% nga numri i përgjithshëm i vendeve në dispozicion janë për studentët e rregullt të regjistruar në ciklin e parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut të cilët nuk bëjnë pjesë në grupet të pikave a), b) dhe c) të kësaj pike.
I.3. Nga numri i përgjithshëm i vendeve në dispozicion në konvikte, 20% sigurohen për studentë, që për herë të parë do të regjistrohen në ciklin e parë në universitetet publike dhe private dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

II. KUSHTET PËR PRANIM
II.1. Të drejtë pranimi kanë studentët e rregullt shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shkollohen jashtë vendit ku jetojnë, dhe të regjistruar në studime deridiplomike me kohëzgjatje:
- më pak se tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur vit studimor;
- tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur më shumë se një vit studimor dhe- mbi tetë semestra dhe nuk kanë përsëritur më shumë se dy vite akademike
II.2. Të drejtë pranimi në konviktet shtetërore kanë studentët e rregullt të cilët janë regjistruar në universitetet publike dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut , të zgjedhur me konkurse, vendime, aktvendime, marrëveshje etj dhe atë: bursistë qeveritarë – studentë me prejardhje maqedonase, studentë të huaj të cilët studiojnë në universitetet dhe institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut , studentë sipas programit CEEPUS, studentë sipas marrëveshjeve bilateral etj.

II.3. Nuk kanë të drejtë regjistrimi studentët të cilët:

1. kanë prishur rendin në konvikt me ç′rast u është shqiptuar masë disiplinore për shfrytëzimin e shërbimeve në konvikt , gjatë kohës së caktuar në masën e shqiptuar edukative,
2. Studentët e regjistruar për herë të dytë si absolventë,
3. Studentët të cilët nuk kanë shlyer pagesat për akomodim ndaj konviktit më shumë se një muaj,
4. Studentët e regjistruar në studime pasdiplomike,
II.4. Studentët tek të cilët Komisioni për pranim do të konstatojë keqpërdorim të shtratit të marrë, i njëjti do t′i merret atij dhe do ti jepet studentit që gjendet në listën e pritjes për konviktin

III. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES
Studentët të cilët do të paraqiten në Konkurs duhet të plotësojnë fletëaplikim elektronik të vendosur në ueb faqen www.konkursi.mon.gov.mk. Studentët mund të konkurrojnë vetëm në një konvikt studentor. Studentët të cilët kanë aplikuar disa herë, si valide do të merret fletëaplikimi i fundit , para dorëzimit të dokumenteve të nevojshme nga pika IV.Afati për aplikim elektronik për studentët fillon prej од 04.10.2019 dhe zgjatë deri më 18.10.2019.
IV. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR KONKURRIM DHE AKOMODIM
IV.1. DOKUMENTET E NEVOJSHME
Studentët të cilët i plotësojnë kushtet sipas konkursit dhe kanë plotësuar fletëaplikim elektronik, duhet t′i dorëzojnë dokumentet në vijim:
Lutje me taksë të paguar administrative prej 50,00 denarë;
2. Numër identifikimi nga fletëaplikimi i sukseshëm elektro
3. Vërtetim për rregullshmërinë e studentit gjatë studimeve;
4. Fletëaplikim elektronik të printuar për kontrollimin e të dhënave;
5. Certifikatë me numrin e provimeve të parapara dhe të dhëna nga vitet e kaluara;
6. Formular të vërtetuar “UPPI
7. Studentët e regjistruar për herë të parë në vitin e I-rë , dorëzojnë kopje të Diplomës për arsim të mesëm të mbaruar dhe vërtetim për regjistrim të studimeve të rregullta (ose dokument tjetër ku do të dëshmojnë se janë të regjistruar në fakultet);
8. Deklaratë për gjendjen familjare të studentit, gjegjësisht të familjes më të ngushtë;
9. Kandidatët – studentë pa prindër dhe përkujdesje prindërore (të posedojnë vërtetim nga Qendra kompetente për kujdes social, vërtetim nga qendra ku është përkujdesur ose dokument tjetër përkatës me të cilin do të dëshmojnë se janë fëmijë pa prindër) dhe studentët të cilët janë të kategorizuar si persona me nevoja të veçanta (të kenë rezultat dhe mendim për llojin dhe shkallën e pengesës në zhvillim fizik dhe psikik të nevojave specifike të dhënë nga institucioni kompetent, ndërsa në pajtim me Rregulloren për vlerësim të nevojave specifike të personave me pengesa në zhvillim fizik dhe psikik) me të cilin do të dëshmojnë statusin e tyre;

10. Deklaratë për shfrytëzimin e të dhënave personale të kandidatit dhe familjes më të ngushtë (prindër-kujdestar, vëllezër, motra), ku kandidati pajtohet që Ministria e Arsimit dhe Shkencës zyrtarisht të sigurojë dokumentet e nevojshme nga institucionet e caktuara me të cilat ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim;
11. Deklaratë për të dhënat identike;
12. Deklaratë nga prindi – kujdestari për shlyerjen e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim në konvikt;
13. Vërtetim për neto page të realizuar të anëtarëve të punësuar të familjes për muajin qershor të vitit 2019 ose nëse nuk është realizuar neto paga për këtë muaj, të dorëzohet vërtetim për neto pagën e fundit të realizuar (për prindërit-kujdestarët, të punësuarit në institucionet shtetërore dhe publike të dorëzohet vërtetim për pagë të vërtetuar nga organi i autorizuar, ndërsa për prindërit-kujdestarët të punësuar në firmat private të dorëzohet vërtetim për pagë si dhe deklaracion të vërtetuar për pranim të pagës); për anëtarët e pensionuar të familjes të dorëzohet çek – fletëpagesë e pensionit; për prindër të shkurorëzuar të dorëzohet dëshmi për shkurorëzim ose nëqoftëse kandidati pranon alimentacion e njëjta të dorëzohet si e ardhur mujore , për shfrytëzuesit e ndihmës sociale të dorëzohet vendim ose çeku i fundit, për invaliditet të dorëzohet vërtetim mjekësor, ndërsa për motra/vëllezër të kandidatit që janë nxënës/studentë vërtetime nga shkolla, gjegjësisht fakulteti ose institucion tjetër;

14. Ministria e Arsimit dhe Shkencës në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim, zyrtarisht, do të sigurojë dokumentet në vijim:
- Certifikatë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, për të ardhurat e ndryshme të realizuara për vitin paraprak (të ardhura nga veprimtaria e pavarur, nga veprimtaria bujqësore, nga prona dhe të drejtat pronësore, nga kapitali, fitimet kapitale, fitimet nga lojërat e fatit dhe lojërave shpërblyese, të ardhura të tjera) për të dy prindërit – përkujdesësit e kandidatit në veçanti dhe për vet kandidatin;
- vërtetim se nuk janë të punësuar ose pranojnë /nuk pranojnë kompensim në të holla anëtarët e papunësuar të familjes më të ngushtë nga Agjencioni për Punësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
-certifikatë të lindjes për vëllaun/motrën nën 6 vjet, si dhe certifikatë të vdekjes për prindin e vdekur nga Drejtoria për evidentim të librave të amzës;
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Ministria e Punëve të Brendshme.
IV.2. DORËZIMI I DOKUMENTEVE

Kandidatët – studentë pa prindër dhe përkujdesje prindërore dhe studentët të cilët janë persona me nevoja të veçanta i dorëzojnë dokumentet me numër rendor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 dhe 12.
Kandidatët të cilët konkurrojnë për konvikt studentor në Shkup, dokumentet e lartpërmendura i dorëzojnë personalisht në hapësirat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
(sportelet në vet hyrjen në arkivin e Njësisë për standarde të studentëve) prej ora 9 – 15.30 ose përmes postës deri tek Komisioni për pranim dhe kontrollim të dokumentacionit në adresën Ministria e Arsimit dhe Shkencës, rr. “Shën Qirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup edhe atë duke filluar prej 04.10.2019 година до 18.10.2019 Kandidatët të cilët konkurrojnë për konvikt studentor jashtë Shkupit, dokumentet e lartpërmendura i dorëzojnë deri tek Komisioni për pranim dhe kontrollim të dokumentacionit në konviktin në të cilin konkurrojnë.
Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni i dorëzuar është:

-i pakompletuar dhe
-i dorëzuar pas përfundimit të afatit.
Kandidatët nuk do të rangohen në listën përfundimtare të pranimit të studentëve në konviktet studentore nëse Komisioni vërteton se të dhënat të cilat janë shënuar në fletëaplikimin elektronik nuk janë identike me të dhënat e dokumentacionit të dorëzuar.
V. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR PRANIMIN E STUDENTËVE
V.1. Mënyra dhe procedura për pranimin e studentëve në konvikte dhe kapacitete të tjera për akomodim, si dhe kushtet për akomodim dhe ushqim rregullohen në pajtim me Ligjin për standardet e studentëve dhe Rregulloren për mënyrën dhe procedurën për pranim të studentëve në konviktet shtetërore studentore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 89/13, 98/13 dhe 130/16).
Në pajtim me rregulloren për pranim të studentëve, suksesi nga arsimi i mesëm, suksesi gjatë studimeve, rregullshmëria gjatë studimeve dhe gjendja materiale-familjare e studentëve janë elementet bazë për rangim dhe pranim të studentëve në konviktet studentore.

V.2. Lista përfundimtare për pranimin e studentëve të vitit të II-të dhe viteve të tjera do të publikohet më datë 31.10.2019 në tabelat e shpalljes në konviktet studentore ku ka konkurruar studenti dhe në ueb faqen www.konkursi.mon.gov.mk.
Ankesat pas rezultateve dorëzohen në arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, rr. Shën Qirili dhe Metodi nr. 54, Shkup në afat prej 5 ditëve nga dita e publikimit të rezultateve., 
V.3. Nëse numri i studentëve,të cilët i plotësojnë kushtet sipas grupeve të përcaktuara në Kapitullin I.2 të këtij konkursi, numri i shtretërve të ofruar është më i ulët se numri i shtretërve të parashikuar,vendet e lira do të plotësohen sipas rrendit të studentëve të cilët plotësojnë kushtet nga grupet e tjera..

V.4. Nëse janë siguruar kushte përkatëse, vendet e lira në konviktet studentore do të mund të plotësohen me nxënës, në përputhje me kushtet e Konkursit për pranim të nxënësve në konviktet publike për nxënës në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2019/2020.
VI. AFATET PËR AKOMODIM
Studenti mund të akomodohet në konvikt nga dita e nënshkrimit të marrëveshjes me konviktin ku është pranuar, por jo më vonë se 10 ditë pas publikimit të listës përfundimtare.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ju bën thirrje të diplomuarve të rinj nga Evropa Juglindore, Franca, Izraeli dhe vendet Arabe që të aplikojnë për “ Bursë Ndërkombëtare parlamentare” (IPS) në vitin 2018 ku të diplomuarit e rinj do të kenë mundësi të fitojnë të drejtë të mbajnë punë praktike tek deputetet në Bundestagun Gjerman përkatësisht përmes pjesës teorike dhe praktike të rinjtë prej së afërmi do të njoftohen me sistemin parlamentar gjerman.

Programi zgjat prej 1 mars deri më 31 korrik 2018. Parakushtet për përzgjedhje ndër të tjerash janë njohja e shkëlqyer e gjuhës gjermane, njohja e politikës, shoqërisë dhe historisë gjermane.

Informacione më të hollësishme gjenden në :www.bundestag.de/ips ose www.skop.diplo.de

Kërkojmë që të promovohet ky program me qëllim që sa më shumë të diplomuar të rinj nga Maqedonia të konkurrojnë .

Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 30 qershor 2017 në Ambasadën e Gjermanisë në Shkup me e-mail (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.), ku bëhet edhe përzgjedhja e parë. Kandidatët e përzgjedhur do të thirren në Ambasadë për intervistë

Ju falemnderit për mbështetjen tuaj për Programin - IPIS.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se Komisioni Federal i Bursave për studentët e huaj të Qeverisë së Zvicrës për vitin akademik 2019-2020 do të ndajë më së shumti 30 bursa për studime të doktoraturës dhe pasdoktoraturës si dhe për kërkime , për studentët nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe të Kaukazit, duke përfshirë Republikën e Maqedonisë.

Bursat janë të dedikuara për kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare me sukses të lartë mesatar, studime për doktoraturë dhe pasdoktoraturë si dhe për kërkime në të gjitha fushat shkencore në cilëndo nga universitetet shtetërore ose në institutet e njohura të Zvicrës.

Konkursi nuk parashikon ndarjen e bursave për studime universitare dhe master.


Informata më të hollësishme për ndarjen e bursave mund të merren në faqen e internetit të Ambasadës Zvicerane në Shkup, www.eda.admin.ch/macedonia, në: 02 3 103 300 dhe përmes adresës elektronike
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..


Formularët për aplikim dhe të gjitha dokumentet e kërkuara mund të merren në Ambasadën Zvicerane në Shkup, ku ato dorëzohen në tri kopje, më së voni deri më datën15 nëntor 2018.

 

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin akademik 2017/2018 ndanë 18 bursa për studime (të rregullta) deridiplomike, studime të magjistraturës dhe specializime në universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës dhe 3 bursa në kuadër të Programit Qendror- Lindor Evropian për mjekësi në Universitetet shtetërore të Republikës Popullore të Kinës

Kandidatët e interesuar duhet të aplikojnë në adresën elektronike www.csc.edu.cn/laihua ose në www.campuschina.org, numri i Agjencisë 8071, pastaj Fletëaplikimin e plotësuar në letër së bashku me dokumentet në vazhdim:

- Kopje të dëftesave për përfundimin e arsimit të mesëm ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuara në noter.
- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze ose gjuhë kineze të vërtetuar në noter,
- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhë angleze të vërtetuar në noter,
- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime) dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës),
- Dy rekomandime nga profesorë universitarë ( studime të magjistraturës dhe specializime)
- Biografi të shkurtër,
- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur ( informacione më të hollësishme në (htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),
- Vërtetim mjekësorë (Foreigner Physical Examination Form) plotësohet në gjuhë angleze , duhet t′i përmbajë të gjitha analizat e përmendura, të përmbajë nënshkrimin e mjekut, vulë zyrtare të Entit shëndetësor dhe fotografi të kandidatit.
- Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),
- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ndërsa kandidatët të cilët aplikojnë për studime në art përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë edhe CD me krijimet e tyre artistike ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe 2 vepra sipas përzgjedhjes së tyre).

në tre ekzemplar ( një origjinal dhe dy kopje) dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 Shkup, Republika e Maqedonisë , me shënim - Aplikim për bursë për studime në Republikën Popullore të Kinës.


Afati i fundit për aplikim është 04.04. 2017.

Informacionet më të hollësishme për mënyrën e aplikimit gjenden në web faqen http/www.campuschina.org ose http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

Kontakt personi në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës : Ollga Dukovska Atov, tel: 02 3140 185 .

Kandidatët të cilët do të pranohen, studimet do t'i fillojnë nga shtatori i vitit 2017 .
Përzgjedhja e kandidatëve do ta bëhet nga ana e Ambasadës së RP të Kinës në Republikën e Maqedonisë.