Rezultatet nga konkursi për pranimin e studentëve në konviktet shtetërore dhe objekte tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë për vitin 2015/2016 për studentët e viteve të dyta dhe më lartë.

 

Konviktet në Shkup:

Të pranuar në Konviktin për studentë Goce Dellçev

Të pranuar në Konviktin për studentë Kuzman Josifovski - Pitu

Të pranuar në Konviktin për studentë Pellagonija

Të pranuar në Konviktin për studentë Seniq

Të pranuar në Konviktin për studentë Stiv Naumov ( ndërtesa 1 dhe 2)

Të pranuar në Konviktin për studentë Stiv Naumov ( barakat e reja)

Të pranuar në Konviktin për studentë Stiv Naumov ( ndërtesa e tretë)

Aplikuesit për Kuzman Josifovski - Pitu të cilët janë pranuar në konviktet alternative

Aplikuesit për Stiv Naumov ( barakat e reja) të cilët janë pranuar në konviktet alternative

Konviktet në :

Konviktin për studentë Nikolla Karev - Ohër

Konviktin për studentë Orde Çopela - Prilep

Konviktin për studentë Koço Racin

Konvikte në Shtip:

Konviktin për studentë Braqa Milladinovci - Shtip

Konviktin për studentë Hiladnikov - Shtip

Konviktin për studentë Oaza - Shtip

Konviktin për studentë Logos - Shtip