Fakulteti i Shkencave të Drejtësisë dhe Politike në Universitetin e Szeged organizon studime ndërkombëtare të masterit në gjuhë frënge, të destinuara për studentët evropianë dhe ndërkombëtarë.

Studimet zgjasin dy vjet, dhe pas përfundimit të tyre studentët marrin diplomë nga Universiteti i Szeged dhe Universitetit të Shkencave Politike në Lille, Francë.

Të gjitha informatat (duke përfshirë edhe planin e detajuar të trajnimit, rregullat e bursave, si dhe informata mbi procesin e aplikimit) mund të sigurohen në faqen e mëposhtme të internetit:

http://www2.u-szeged.hu/cuf/specialite-en-etudes-europeennes

Afati i fundit për aplikim është 15 qershor 2015.