Instituti Shtetëror i Moskës për Marrëdhënie Ndërkombëtare (ISHMMN) pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Federatës Ruse shpall konkursin për pranimin e një personi nga Republika e Maqedonisë së Veriut në vitin shkollor 2019/2020, në pajtueshmëri me vendimin e Presidentit të Federatës Ruse.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

1) Paraqitje
2) Dokumenti për mbarimin e arsimi të mesëm (të plotë). Pranë dokumentit,
të përpiluar në një nga gjuhët kombëtare të Federatës Ruse ose në gjuhë të huaj,
duhet të bashkëngjitet përkthimi në gjuhën ruse, i vërtetuar në zyrë noteriale ruse ose në konsullatën e Federatës Ruse në vendin ku është lëshuar dokumenti;

3) Kopjen e letërnjoftimit dhe pasaportës kombëtare;
4) 12 fotografi 3 x 4 (mat, bardh e zi);
5) CV / Përmbledhje;
6) letër motivuese;
7) Dy rekomandime dhe
8) Formulari i aplikimit elektronik: www.master.mgimo.ru

Deklaratë

 

Dokumentet duhet të dorëzohen në 2 (dy) kopje.
Për regjistrim në të gjitha fakultetet MGIMO parashikon që personi të zgjidhet
për të ndjekur kurse përgatitore në gjuhën ruse,nëse nuk ka njohuri për gjuhën ruse dhe pastaj shkruhet në një nga fakultetet në dispozicion.Të gjitha informatat e nevojshme për kandidatët shfaqen në faqen e internetit: www.mgimo.ru

Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është 31.05.2019, në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar, rr.. "Shën. Kirili dhe Metodi nr. 54 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Personi kontaktues: Goce Vidanovski, telefon: (02) 3 140 185 dhe 076 485 061