Ju njoftojmë se në bazë të nenit 85 të Ligjit për arsim fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,  6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15  dhe  30/16) dhe neni 67 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), në pajtim me nenin 3 dhe 6 të Rregullores për mënyrën dhe procedurën e dhënies së provimit profesional  për mësues, mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional dhe edukator në shkollë fillore ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), si dhe neni 3 dhe 6 të Rregullores për kushtet dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat e mesme publike ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), praktikantët në shkollat fillore dhe të mesme të cilët kanë përfunduar stazhin e praktikantit dhe i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për dhënien e provimit profesional që nga 1 marsi  2016 ( e martë), më së voni deri më 15 mars 2016 ( e martë), ku dorëzojnë edhe dokumentet në vazhdim:

1. Vërtetim për përfundimin e stazhit të praktikantit në shkollë në kohëzgjatje prej një viti ku duhet  të shënojë periudha kur është realizuar stazhi i praktikantit, të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

2. Mendim nga mentori për punën e praktikantit gjatë realizimit të praktikës , të vërtetuar me numër Arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

3. Mendim  nga organi më i lartë profesional i shkollës ku  kandidati është i punësuar për punën e tij edukative- arsimore, të vërtetuar me numër Arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

4. Raport nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidorë  të  Republikës së Maqedonisë për përvojën e  punës të praktikantit  në kohëzgjatje prej një viti kalendarik. 

5. Punim me shkrim ( në dy ekzemplarë). Temën e zgjedhur për punim me shkrim praktikanti duhet ta hulumtojë dhe përgatitë nga puna  praktike në bazë të  programit të  tyre të drejtpërdrejtë mësimor në lëmin më të ngushtë    profesionale të praktikantit.  Për praktikantët e shkollave fillore dhe të mesme publike të cilët mësimin e realizojnë në gjuhën e bashkësive, një ekzemplarë i punimit me shkrim të dorëzohet në gjuhën e bashkësisë përkatëse dhe një ekzemplarë në gjuhën maqedonase. 

6. Kopje të Diplomës ose Certifikatë për përfundimin e arsimimit përkatës ( nuk duhet të vërtetohet në noter). 

7. Kopje të Certifikatës për dhënien e provimeve  pedagogjike - psikologjike dhe metodike në universitet të akredituar ( vetëm për praktikantët të cilëve u është i nevojshëm sipas normativit për kuadër arsimor nga programi mësimor). ( nuk duhet të jetë i vërtetuar në noter

8. Ekzemplarë  të dy fletëpagesave për  mjetet e  paguara për dhënien e testit psikologjik dhe provimit profesional. ( fletëpagesat origjinal). 

Shkolla ku punon praktikanti të kontrolloj për cilën herë (herën e parë, dytë etj)  i nënshtrohet provimit praktikanti dhe të theksoj në mendimin e Këshillit të mësimdhënësve. 

Gjithashtu, në Fletëparaqitjen për dhënien e provimit profesional praktikantët e shkollave fillore të shënojnë klasën, ndërsa praktikantët e shkollave të mesme të shënojnë vitin dhe drejtimin ku zhvillojnë mësimin. 

 

NË FLETËPARAQITJE ËSHTË E OBLIGUESHME TË SHËNOHET NUMRI I TELEFONIT DHE E-MAIL ADRESA E PRAKTIKANTIT.

 

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë fillore  ( bëjnë pagesën në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesën të plotësuar në këtë mënyrë:

- Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional

të praktikantit në shkollë fillore;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   

 së   Maqedonisë 

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor : 723013 dhe

- Shifra hyrëse: 723013 dhe 

- Programi 20. 

 

Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë të mesme   ( bëjnë pagesë në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesën të plotësuar në këtë mënyrë:

  -  Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional të praktikantit në shkollë të mesme ;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë ;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60;

- Shifra hyrëse: 723013 dhe  

- Programi  30.

 

Në bazë të nenit  85 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsimin fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16) dhe neni 67 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr.  44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe  30/16) ndërsa pas dorëzimit të dokumenteve, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet  para dhënies së provimit profesional duhet t'i nënshtrohen testit psikologjik, përkatësisht vlerësimin e karakteristikave 

 

Kandidatët për dhënien e testit psikologjik të punësuar në shkollë fillore ( bëjnë pagesë në vlerë prej  3.500,00 ( Tre mijë e pesëqind ) denarë  për dhënien e testit psikologjik, me fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:

 

- Qëllimi i pagesës: Pagesë për dhënien e testit psikologjik për praktikantët e shkollës fillore;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë ;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60;

- Shifra hyrëse: 723019 dhe 

- Programi 20. 

 

Kandidatët për dhënien e testit psikologjik të punësuar në shkollë të mesme  ( bëjnë pagesë në vlerë prej  3.500,00 ( Tre mijë e pesëqind ) denarë  për kryerjen e vlerësimit të karakteristikave me fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:

 

- Qëllimi i pagesës: Pagesë për vlerësimin e   karakteristikave të praktikantëve në arsimin e mesëm;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60

- Shifra hyrëse: 723019 dhe 

- Programi: 30.

 

Për personat të cilët:

 

- nuk i plotësojnë kushtet për mësimdhënës,

- nuk kanë mbushur një vit nga stazhi i praktikantit, ose 

- nuk kanë realizuar programin mësimor sipas normativit për kuadër mësimor, nuk duhet të dorëzojnë dokumentet për dhënien e provimit profesional. 

 

 

Fletëparaqitja me dokumentet e kompletuara dorëzohet  në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi “ nr. 54, 1000 Shkup

 

Ju njoftojmë se në bazë të nenit 85 të Ligjit për arsim fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,  6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15  dhe  30/16) dhe neni 67 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), në pajtim me nenin 3 dhe 6 të Rregullores për mënyrën dhe procedurën e dhënies së provimit profesional  për mësues, mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional dhe edukator në shkollë fillore ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), si dhe neni 3 dhe 6 të Rregullores për kushtet dhe mënyrën e dhënies së provimit profesional për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollat e mesme publike ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/96), praktikantët në shkollat fillore dhe të mesme të cilët kanë përfunduar stazhin e praktikantit dhe i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional duhet të dorëzojnë Fletëparaqitje për dhënien e provimit profesional që nga 1 marsi  2016 ( e martë), më së voni deri më 15 mars 2016 ( e martë), ku dorëzojnë edhe dokumentet në vazhdim:

 

1. Vërtetim për përfundimin e stazhit të praktikantit në shkollë në kohëzgjatje prej një viti ku duhet  të shënojë periudha kur është realizuar stazhi i praktikantit, të vërtetuar me numër arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

2. Mendim nga mentori për punën e praktikantit gjatë realizimit të praktikës , të vërtetuar me numër Arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

3. Mendim  nga organi më i lartë profesional i shkollës ku  kandidati është i punësuar për punën e tij edukative- arsimore, të vërtetuar me numër Arkivi të shkollës ku  është realizuar stazhi i praktikantit.

4. Raport nga Fondipër Sigurim Pensional dhe Invalidorë  të  Republikës së Maqedonisë për përvojën e  punës të praktikantit  në kohëzgjatje prej një viti kalendarik.

5. Punim me shkrim ( në dy ekzemplarë). Temën e zgjedhur për punim me shkrim praktikanti duhet ta hulumtojë dhe përgatitë nga puna  praktike në bazë të  programit të  tyre të drejtpërdrejtë mësimor në lëmin më të ngushtë    profesionale të praktikantit.  Për praktikantët e shkollave fillore dhe të mesme publike të cilët mësimin e realizojnë në gjuhën e bashkësive, një ekzemplarë i punimit me shkrim të dorëzohet në gjuhën e bashkësisë përkatëse dhe një ekzemplarë në gjuhën maqedonase.

6. Kopje të Diplomës ose Certifikatë për përfundimin e arsimimit përkatës ( nuk duhet të vërtetohet në noter).

7. Kopje të Certifikatës për dhënien e provimeve  pedagogjike - psikologjike dhe metodike në universitet të akredituar ( vetëm për praktikantët të cilëve u është i nevojshëm sipas normativit për kuadër arsimor nga programi mësimor). ( nuk duhet të jetë i vërtetuar në noter

 

8. Ekzemplarë  të dy fletëpagesave për  mjetet e  paguara për dhënien e testit psikologjik dhe provimit profesional. ( fletëpagesat origjinal).

Shkolla ku punon praktikanti të kontrolloj për cilën herë (herën e parë, dytë etj)  i nënshtrohet provimit praktikanti dhe të theksoj në mendimin e Këshillit të mësimdhënësve.

Gjithashtu, në Fletëparaqitjen për dhënien e provimit profesional praktikantët e shkollave fillore të shënojnë klasën, ndërsa praktikantët e shkollave të mesme të shënojnë vitin dhe drejtimin ku zhvillojnë mësimin.

 

NË FLETËPARAQITJE ËSHTË E OBLIGUESHME TË SHËNOHET NUMRI I TELEFONIT DHE E-MAIL ADRESA E PRAKTIKANTIT.

 

            Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë fillore  ( bëjnë pagesën në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesën të plotësuar në këtë mënyrë:

- Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional

të praktikantit në shkollë fillore;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës  

 së   Maqedonisë

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor : 723013 dhe

- Shifra hyrëse: 723013 dhe

- Programi 20.

 

            Kandidatët për dhënien e provimit profesional të punësuar në shkollë të mesme   ( bëjnë pagesë në vlerë prej 1.600,00 ( Një mijë e gjashtëqind) denarë në fletëpagesën të plotësuar në këtë mënyrë:

  -  Qëllimi i pagesës: Pagesë për provimin profesional të praktikantit në shkollë të mesme ;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë ;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60;

- Shifra hyrëse: 723013 dhe  

- Programi  30.

 

Në bazë të nenit  85 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsimin fillor ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16) dhe neni 67 paragrafi 12 dhe 13 të Ligjit për arsim të mesëm (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr.  44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe  30/16) ndërsa pas dorëzimit të dokumenteve, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet  para dhënies së provimit profesional duhet t'i nënshtrohen testit psikologjik, përkatësisht vlerësimin e karakteristikave

 

            Kandidatët për dhënien e testit psikologjik të punësuar në shkollë fillore ( bëjnë pagesë në vlerë prej  3.500,00 ( Tre mijë e pesëqind ) denarë  për dhënien e testit psikologjik, me fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:

 

- Qëllimi i pagesës: Pagesë për dhënien e testit psikologjik për praktikantët e shkollës fillore;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë;

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë ;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60;

- Shifra hyrëse: 723019 dhe

- Programi 20.

 

Kandidatët për dhënien e testit psikologjik të punësuar në shkollë të mesme  ( bëjnë pagesë në vlerë prej  3.500,00 ( Tre mijë e pesëqind ) denarë  për kryerjen e vlerësimit të karakteristikaveme fletëpagesë të plotësuar në këtë mënyrë:

 

-Qëllimi i pagesës: Pagesë për vlerësimin e   karakteristikave të praktikantëve në arsimin e mesëm;

- Pranuesi: Buxheti i Republikës së Maqedonisë

- Banka e pranuesit: Banka Popullore e  Republikës   së Maqedonisë;

- Xhiro llogaria: 100000000063095;

- Llogaria e shfrytëzuesit buxhetor: 1600100329-787-60

- Shifra hyrëse: 723019 dhe

- Programi: 30.

 

Për personat të cilët:

 

- nuk i plotësojnë kushtet për mësimdhënës,

- nuk kanë mbushur një vit nga stazhi i praktikantit, ose

- nuk kanë realizuar programin mësimor sipas normativit për kuadër mësimor, nuk duhet të dorëzojnë dokumentet për dhënien e provimit profesional.

 

 

Fletëparaqitja me dokumentet e kompletuara dorëzohet  në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi “ nr. 54, 1000 Shkup

 

 

zamenik-al

Ministër i Arsimit dhe Shkencës

zamenik-alb-2

Zëvendës ministër i arsimit dhe shkencës

eduino-alb

misija i vizija alb

politika-za-kvalitet alb v3

sektori mon alb v3

organi mon alb v3

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici alb v3

otvoreno-vladino-partnerstvo alb v2

 

AL-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

globalen cas3 

priracnik-alb-baner

baner-al-ipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Tracer AL

SDIS alb   

Lab2-Al

 obrazovanie na vozrasni-alb

priracnik-alb

Adresa

Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Rr. Shën Qirili dhe Metodi Nr. 54

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Copyright © 2016 mon.gov.mk.

Të gjitha të drejtat të mbrojtura.

Kontakte

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Lidhuni me neve

facebook-icon

Na ndiqni në Facebook