Соопштение за Конкурсот за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

 Министерството за образование и наука информира нема да биде во можност да ги прифати електронските пријави кои со Конкурсот се утврдени дека ќе бидат поставени на интернет порталот www.konkursi.mon.gov.mk преку кои учениците се пријавуваат за прием во јавен ученички дом.

За таа цел, ве известуваме дека за оние јавни ученички домови за кои со Конкурсот е предвидено пријавување со електронска пријава, потребно е документите да се достават до јавниот ученички дом, каде ученикот бара да биде примен.

Сите други услови од Конкурсот остануваат исти.

Врз основа на член 14 став 1, член 15 и член 18 од Законот за учебници за основно и средно образование (“Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008, 99/2009, 83/2010, 36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014, 146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018) и согласно Правилникот за критериуми за утврдување на висината на надоместокот за пренос на материјалното авторско право за учебниците во основното и средното образование бр.22-10483/1 од 18.07.2013 година, бр.22-10483/2 од 16.09.2013 година и бр.03-6645/1 од 18.03.2015 година, Министерството за образование и наука – Педагошка служба, објавува

КОНКУРС
за издавање на учебници за деветгодишното основно образование

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- Нарачател: Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

Предмет на конкурсот: Понуди за издавање по еден учебник за наставните предмети:

-         Работа со компјутер и основи на програмирањето за III одделение на деветгодишното основно образование, надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет ) денари.

-         Работа со компјутер и основи на програмирањето за V одделение на деветгодишното основно образование, надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет ) денари.

-         Музичко образование за VI одделение на деветгодишното основно образование,надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет )денари.

-         Музичко образование за VII одделение на деветгодишното основно образование, надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет )денари.

-         Музичко образование за VIII одделение на деветгодишното основно образование, надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет )денари.

-         Музичко образование за IХ одделение на деветгодишното основно образование, надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 209.015,00 (двесте девет илјади и петнаесет ) денари.

1.1. Право на учество на Конкурсот имаат авторите кои ги исполнуваат условите пропишани со членот 10 од Законот за учебници за основно и средно образование.

1.2. Конкурсот е јавен, отворен и анонимен. Авторството и сопственоста на одобрениот учебник се докажува со шестиот примерок на учебникот.

1.3. На конкурсот може да учествува автор на учебник само со еден ракопис за учебник за еден наставен предмет.

1.4. Автор на учебник не може да биде лице вработено во Министерството за образование и наука, во органите во состав на Министерството, во Центарот за стручно образование и обука, во Центарот за образование на возрасни, претседателот и членот на Националната комисија и член на рецензентската комисија.

1.5. Ракописот за учебник се изработува според наставниот план и програми за соодветното одделение, предмет и Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

1.6. Ракописот за учебник треба да ги исполнува условите и стандардите согласно со Концепцијата за учебник за основно и средно образование.

1.7. Ракописот за учебник се доставува во печатена форма во 5 (пет) ликовно, графички и јазично уредени примероци (3 примероци во боја и 2 црно бели), изработени според наставниот план и програми за соодветното одделение, предмет и Концепцијата за учебник за основно и за средно образование.

1.7.1. Ракописот за учебник не смее да содржи фотографии, илустрации и содржини превземени од трети лица   за кои авторите немаат дозвола за користење.

1.8. Ракописот за учебник се доставува и во електронска форма.

1.9. Авторите ракописот на учебник го доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

     Авторите на ракописот по музичко образование за VI, VII, VIII и IX одделение (теоретскиот дел) го доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а песните што ја одбележуваат културата на заедниците се пишуваат на јазикот и писмото на заедниците т.е во оригинална верзија дадена во наставната програма.

За учениците од припадниците на заедниците кои наставата ја следат на јазик и писмо различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, ракописите на учебниците се доставуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

1.10. Министерот и авторот на учебникот склучуваат договор за пренос на материјалното авторско право во кој се утврдуваат меѓусебните права и обврски.

1.11. Ако авторот на учебник на конкурсот понудил дополнителна литература согласно со член 15 став 2 од Законот за учебници за основно и средно образование, истата е должен да ја отстапи без пренос на материјалното авторско право согласно член 18 став 2 од Законот.

2. РОКОВИ

2.1 Рок за доставување на ракописите за учебници е заклучно со 29.07.2019 година.

3. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Конкурсната документација ги содржи: Наставниот план и програма за соодветното одделение, предмет, Концепцијата за учебник за основно и средно образование и Законот за учебници за основно и средно образование.

3.2. Конкурсната документација може да се преземе во просториите на Министерството за образование и наука - Педагошка служба ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје или на www.bro.gov.mk, www.mon.gov.mk

4.ДОСТАВУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ
 
4.1. Понудите за учебници се доставуваат препорачано по пошта или со доставување во Архивата на Министерството за образование и наука - Педагошка служба  ул „Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје.

4.2. На предната страна на пратката, во горниот лев агол, треба да биде назначено ,,НЕ ОТВАРАЈ,, и ,,КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ,, насловот на учебникот, одделението, а во средината адресата: МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ПЕДАГОШКА СЛУЖБА, ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје

4.3. Авторите на ракописи на учебници во доставениот пакет на кој пишува ,,НЕ ОТВАРАЈ,, треба да достават и затворен плик на кој исто пишува „НЕ ОТВАРАЈ„, со следните податоци и документи: точно име и презиме на авторот/ите, адреса на живеење, телефонски број, институција во која се вработени, уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Северна Македонија), преглед на регистрирани податоци во матична евиденција од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија, изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование, изјава од лекторот за јазично уредување на текстот и потврда за положен испит за лектор (оригинал или заверена на нотар), изјава дека ракописот за учебник не содржи фотографии, илустрации и содржини превземени од трети лица   за кои авторите немаат дозвола за користење.

4.4. Доколку името и презимето на авторот во пријавата се разликуваат од името и презимето наведено во уверението или дипломата за завршено соодветно образование, се приложува соодветен доказ за истоветноста на податоците.

4.5. Пликот ,,НЕ ОТВАРАЈ,, се отвора по одобрување на шифрите на учебниците.

4.6. Материјалите под точка 4.1., 4.2., 4.3. и 4.4. се доставуваат во затворен пакет на кој е запишано само ,,КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УЧЕБНИК,, и името на учебникот, адреса - Министерство за образование и наука - Педагошка служба, ул „Св.Кирил и Методиј “ бр.54 Скопје.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите за учебници кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние што не се изработени согласно со условите на овој Конкурс, ќе бидат дисквалификувани.

Почитувани,

Комисијата за доделување стипендии објавува резултати од дополнителниот конкурс на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за Студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Прва група, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Физика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РСМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РСМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2018/2019 година.

Се известуваат сите добитници на стипендија дека од 10-ти до 17-ми мај 2019 година од 09:00 до 15:00 часот треба да дојдат во Министерството за образование и наука и да го донесат потпишан договорот во прилог во 3 примероци и да донесат копија од трансакциска сметка која ќе гласи на името на добитникот на стипендијата.

Исто така, добитниците може да ги достават договорите и трансакциската сметка и по пошта со тоа што задолжително да оставаат и детали за контакт. Адресата на министерството е:

Министерство за образование и наука

Св. Кирил и Методиј, 54

1000 Скопје

 

ДОГОВОР за стипендија од Прва група - Стипендија за студенти

Д О Г ОВОР за стипендија за студенти запишани на студиски програми по математика - ТРЕТА ГРУПА -МАТЕМАТИКА

Д О Г ОВОР за стипендија за студенти запишани на студиски програми по физика - ТРЕТА ГРУПА - ФИЗИКА

Д О Г ОВОР за стипендија за студенти запишани на студиски програми по ИНФОРМАТИКА

 

Врз основа на член 17-а став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ„  бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15, 30/16и 21/18) МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - Педагошка служба, објавува

ПОВИК ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЈАВЕН ИНТЕРЕС

за формирање на авторски тимови за изработка на ракописи за учебници во основно образование

Авторски тимови ќе се формираат за следните наставни предмети:

  1. Босански јазик за I одделение на деветгодишно основно образование,
  2. Граѓанско образование за VIII одделение на деветгодишното основно образование,
  3. Граѓанско образование за IХ одделение на деветгодишното основно образование,
  1. Информатика за VI одделениена деветгодишно основно образование,

Заинтересираните авторски тимови потребно е да достават пријава за авторски тим до архивата на Педагошката служба –ул.„Св.Кирил и Методиј„ 54- Скопје, заклучно со 05.06.2019 година. (пријавата може да се преземе од веб – страната на МОН – www.mon.gov.mk).

Кон пријавата авторите од авторскиот тим задолжително треба да достават:

-         уверение или диплома за завршено соодветно образование, во оригинал или заверена со нотарски печат (авторите кои имаат завршено образование во странство должни се да достават нострифицирана диплома од Република Македонија),

-         изјава дека ги исполнуваат условите согласно член 11 од Законот за учебници за основно и средно образование

Министерството за образование и наука известува дека ќе склучи договори само со авторските тимови чии ракописи за учебници се одобрени со одлука на Националната комисија за учебници за основно и средно образование.

           14.05.2019_Prijava_za_A.tim.doc

 

Јавен повик

за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска Академија

Спортската академија започнува потрага по спортски таленти во Република Северна Македонија, кои што ќе бидат дел од ДСУ „Спортска академија“ во паралелки за фудбал, ракомет, кошарка и тенис за учебната 2019/2020 година, кои освен во Скопје, предвидени се и како истурени паралелки во следните општини:


- СОУ „Кузман Шапкарев” – Битола, фудбал;

- СОУ „Перо Наков“ – Куманово, кошарка;

- ОУТУ „Ванчо Питошевски“ – Охрид, фудбал;

- СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп, фудбал;

- СОУ „Никола Карев” – Струмица, фудбал;

- СОСУ„Моша Пијаде“ – Тетово, фудбал;

- СОУ „Коле Нехтенин” – Штип, фудбал.

Целта на Спортската академија е учениците, спортски таленти да се оспособат да постигнуваат врвни спортски резултати и да се подготвуваат од рана возраст да станат членови на националните спортски селекции за фудбал, ракомет, кошарка и тенис.

Учениците ќе бидат подложени на посебна, специјално за оваа намена, креирана програма за образование и тренинг. За работа со учениците ќе бидат ангажирани стручни тимови составени од тренер и негов заменик и физиотерапевт. Кандидатите за упис во прва година, во средно училиште ќе бидат селектирани од стручна комисија.

Селекцијата ќе се врши по региони низ цела територија на РепубликаМакедонија и ќе се одвива во фази:
- Скаутирање од стручни лица
- Селекција од стручен тим
-
Тестирање на психофизичките способности од страна на стручна комисија

На учениците кои ќе бидат примени, а кои не се од регионот каде што ќе ја посетуваат наставата, ќе им биде обезбедено сместување и храна, а превоз до училиштето и до спортските терени ќе биде обезбеден за сите ученици, во согласност со закон.

Листата на локации и датуми на кои ќе се врши првичната селекција како и листата на одговорни контакт лица за секој спорт од конкретната Спортска федерација е следната:


За спортските паралелки по фудбал

(Фудбалска федерација на Македонија)

Тетово (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гостивар и Кичево, а за паралелката на албански наставен јазик може да се пријават и ученици од други општини)
Датум: 07.05.2019г,
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка треваво Скопје                         Почеток:10.00ч                                                                                                              Собир и евидентирање во 8.00ч на терен на опшптина Тетово со вештачка трева. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Насуф Латифи 070/502-151 и Борче Мирчевски 075/334-224, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Струмица (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Гевгелија, Валандово, Радовиш, Дојран, Берово, Пехчево, Демир Капија)          Датум: 07.05.2018г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток: 14:00ч
Собир и евидентирање во 09.00 ч на терен на опшптина Струмица со вештачка трева
. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Васко Георгиев 075/259-453 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Битола(други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Демир Хисар и Ресен)                                                                                                                                Датум: 08.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток:14:00 ч,
Собир и евидентирање
во 08.00ч пред СОУ „Кузман Шапкарев“ – Битола. Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Лазo Гаштаров 076/282-070 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Штип (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Кочани, Виница, Свети Николе, Пробиштип, Делчево, Кратово, Крива Паланка, Македонска Каменица и Велес)
Датум: 08.05.201,
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје             Почеток: 10:00ч,
Собир и евидентирање во 07.30 ч пред СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип.
Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Димитар Маџунаров 078/476-715 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Охрид (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Струга и Дебар)          Датум: 09.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје                    Почеток: 14:00 ч,
Собир и евидентирање
08.30 ч на терен на општина Охрид со вештачка трева Биљанини извори.                                                                            Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Гоце Толески 078/208-604 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Прилеп(други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Крушево, Македонски Брод, Кавадарци и Неготино)                                                                                Датум: 09.05.2019г
Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева во Скопје                    Почеток: 11:00 ч,                                                                                                             Собир и евидентирањево 07.30 ч на терен на општина Прилеп со вештачка трева.                                                                                                       Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај регионалниот координатор Тони Наумоски 078/308-575 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Скопје (други општини кои ги опфаќа ова селектирање: Куманово)
Датум: 10.05.2019г                                                                                                        Место: Тренинг Центар на ФФМ - терени со вештачка трева                         Почеток: 10:00 ч,
Собир и евидентирање
во 09.00 ч                                                                  Пријавување најдоцна до 30.04.2019г. кај Звонко Златановски 078/345-402 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

За сите кандидати кои ќе ја поминат првата селекција, втор круг на селекции ќе се организира во деновите 28, 29 и 30 мај 2019г на Тренинг Центарот на ФФМ, за истото дополнително ќе бидат објавени распореди за селекција преку регионалните координатори.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МФФ за сезона 2018/2019

*Превозот со автобус за двата круга на селектирање ќе го организира ФФМ заедно со координаторите на наведените градови.

*Секој кандидат да го испрати електронски формуларот пополнет, кај соодветниот координатор во рокот до кога е наведено пријавувањето.

Кандидат за град

 

Име

 

Презиме

 

Дата на раѓање

 

Место на раѓање

 

Клуб во кој е член

 

Позиција која игра

 

Алтернативна позиција која игра

 

За спортските паралелки по ракомет

(Ракометна федерација на Македонија)

Велес                                                                                                                  Датум: 07.05.2019г                                                                                                                 Место: спортска сала „Гемиџии“ – Велес                                                           Почеток: 10:00 ч                                                                                                                  

Скопје                                                                                                                                     Датум: 08.05.2019г, 15.05.2019г I 22.05.2019г                                                                                                           Место: Спортска сала при Факултет за физичко образование, спорт и здравје                                                                                                                                 Почеток:08:00 ч

Охрид                                                                                                                                Датум: 09.05.2019г                                                                                                              Место:спортска сала „Билјанини Извори“ – Охрид                                       Почеток: 11:30 ч                                                                                                                  

Контакт за дополнителни информации:Милева Велкова 077/932-747

Кандидатите се пријавуваат на самото место на селекција половина час пред почетокот на селекцијата.

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина (не постара од 6 месеци) или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МРФ за сезона 2018/2019.

За спортските паралелки за кошарка

(Македонска кошаркарска федерација)

Скопје                                                                                                                                    Датум: 06.05.2019г                                                                                                                    Место: спортска сала „Кале“ (мала сала)                                                            Почеток: 11:00 ч.                                                                                                   Селекција на ученици од: Крива Паланка, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Ресен, Охрид, Битола и Прилеп.  

Скопје                                                                                                                                      Датум: 13.05.2019г                                                                                                                     Место: спортска сала “Кале” (мала сала)                                                           Почеток: 11:00 ч.                                                                                                     Селекција на ученици од: Штип, Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Радовиш, Струмица, Велес, Кавадарци, Неготино и Гевгелија.    

Скопје                                                                                                                                     Датум: 12.05.2019г                                                                                                                      Место: спортска сала “Кале” (мала сала)                                                            Почеток: 11:00 ч.

Селекција на повикани ученици кои ќе бидат селектирани од претходните два селективни тренинзи, како и ученици кои не можеле да бидат присутни на претходните термини.

Контакт за дополнителни информации:

Е-маил : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. и contact@basketball.org.mk

*Сите заинтересирани кандидати треба да приложат потврда за извршен лекарски преглед од овластена установа за спортска медицина или да приложат индивидуална лиценца за регистрација за клуб во МКФ за сезона 2018/2019.

За спортската паралелка за тенис

(Македонска тениска федерација)

Скопје(прва селекција)

Датум: 10.05.2019г                                                                                                                                       Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје                                                                Почеток: 10:00 ч                                                                                                              

Скопје (втора селекција)

Датум: 23.05.2019г                                                                                                                                      Место: ТК Југ – Скопје, Градски Парк бб – Скопје                                                                 Почеток: 10:00 ч                                                                                                               

Кандидатите се пријавуваат на самото место на селекција непосредно пред почетокот на селекцијата.

Контакт за дополнителни информации:

ГоранШевченкоQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.или Глигор Санев Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.