Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/14) министерот за образование и наука донесе:

 

Правилник за начинот на изведување на учениките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта.

Врз основа на член 24-а став 11 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/2003, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/14), министерот за образование и наука, донесе:

Правилник за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта.

 

Дополна/измена на правилникот за средните училишта (од 09.10.2014) може да се превземе тука.

Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните и средни училишта