1. ОПШТИ УСЛОВИ во Предмет на конкурсот: Понуди за издавање по еден учебник за наставните предмети:

Во точка 10, под точка 10.4. под реден број 4 предметот: Логистика се брише.

10.СТРУКА/СЕКТОР:СООБРАЌАЈНА/СООБРАЌАЈ,ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

 

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

4.

Логистика

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари

II

 

Во точка 5 под точка 5.1.  реден број 2 називот на предметот: Електротехнички мерења се менува и глси: Електрични мерења.

5.СТРУКА/СЕКТОР: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА/ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Образовни профили/квалификации: Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротеничар-енергетичар, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

Ред.број

Назив на предметот

Година на изучување

2.

Електрични мерења

надоместок за пренос на материјалното авторско право во нето износ од 264.220,00 (двесте шеесет и четири илјади   двесте дваесет ) денари.

II

 

 

 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook