Врз основа на член 24-б ставови (3) и (4) од Закон за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/199, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/208, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), Министерството за образование и наука објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за доделување на парична награда за освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за олимпијадата


1. Услов за учество

На Јавниот повик за доделување на парична награда за освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), може да се пријават:

- ученици – државјани на Република Северна Македонија, запишани во средно училиште на територијата на Република Северна Македонија,

- наставник - државјанин на Република Северна Македонија, вработен во средно училиште на територијата на Република Северна Македонија, кој го подготвувал ученикот за олимпијадата,

a кои освоиле златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), во учебната 2019/2020 година.

2. Начин и рок на пријавување

Ученикот, заедно со наставникот кој го подготвувал за натпреварот, треба да достави Пријава со која во прилог ги доставува и следните документи:

симни Пријава

- Уверение за државјанство за ученикот во оригинал или копија заверена на нотар,

- Уверение за државјанство за наставникот во оригинал или копија заверена на нотар,

- Потврда дека е запишан како редовен ученик во средно училиште во учебната 2019/2020 година;

- Потврда за наставникот дека е вработен во средно училиште;

- Фотокопија од диплома или друг документ со кој ќе потврди дека е освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), во учебната 2019/2020 година, за ученикот и наставникот;

- Трансакциска сметка на ученикот и на наставникот;

Изјава потпишана од директорот на училиштето за наставникот дека тоа е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународна научна олимпијада

Изјава потпишана од родител/старател на ученикот за наставникот, дека тоа е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународна научна олимпијада;

- Изјава потпишана од наставникот, дека тој е наставникот кој го подготвувал ученикот за меѓународна научна олимпијада;

Изјава потпишана од родител/старател за согласноста за обработка на личните податоци на ученикот и

- Изјава потпишана од наставникот за согласноста за обработка на личните податоци.

Доколку наставникот кој го подготвувал ученикот заради неприсутво на олимпијадата, нема диплома или друг документ со кој ќе потврди дека е освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), како доказ се сметаат изјавите од алинеите 5, 6 и 7 од оваа точка. 
Повикот е отворен и пријавите може да се доставуваат преку пошта на следната адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, со назнака „За Јавен повик за доделување на парична награда за освоен златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за олимпијадата“, најдоцна до 31.08.2020 година.


3. Доделување на награди

Министерството за образование и наука ќе додели, поединечно, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за олимпијадата, парична награда во износ од 12.000 денари месечно за освоен златен медал, 10.000 денари месечно за освоен сребрен медал и 8.000 денари месечно за освоен бронзен медал. Паричната награда се исплаќа за период од 12 месеци.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат од страна на Министерството за образование и наука.

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook