Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и 110/19), Министерството за образование и наука објавува:


ЈАВЕН ОГЛАС
за засновање на работен однос на определено време во
Министерството за образование и наука

 

Министерството за образование и наука објавува оглас за вработување на 16 (шеснаесет) лица преку засновање работен однос на определено време за следните работни места:

1. Помлад соработник за анализа на работни места во основното образование, Одделение за основно образование, во Сектор за основно образование - 2 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - историски науки, наука за јазикот (лингвистика) или географија
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

2. Помлад соработник за основно образование и училишен спорт, Одделение за основно образование, во Сектор за основно образование - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - психологија, образование и одбрана
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

3. Помлад соработник за утврдување на методологија за распределба на дотации во средното образование и за организација во средното образование, Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој во Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршители;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, организациони науки и управување (менаџмент) или економски науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

4. Помлад референт за прашања од ученичкиот стандард, Одделение за ученички стандард во Сектор за ученички и студентски стандард - 2 извршител;

• ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование - вишо или средно образование - гимназија или средно стручно образование - економски техничар или забен техничар
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

5. Помлад соработник за меѓународна соработка и програми, Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката, Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - наука за јазикот (лингвистика), политички науки или образование
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

6. Помлад соработник за еквиваленција и нострификација, Одделение за односи нострификација и еквиваленција, во Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - организациони науки и управување (менаџмент), наука за книжевноста или образование
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

7. Помлад соработник за прашања од студентскиот стандард, Одделение за студентски стандард во Сектор за ученички и студентски стандард - 2 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, организациони науки и управување (менаџмент) или наука за јазикот (лингвистика)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

8. Помлад соработник за имотно-правни и административни работи, Одделение за правосудни, имотно-правни и административни работи во Сектор за нормативно правни работи - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - правни науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

9. Помлад соработник за анализа на стратешко планирање, Одделение за стратешко планирање и анализа - 2 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - правни науки, јавна управа и администрација или организациони науки и управување (менаџмент)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

10. Помлад соработник за сметководствени работи, Одделение за сметководство и плаќање во Сектор за финансиски прашања - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - економски науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

11. Помлад соработник за спроведување на постапка за одобрување на учебници, Одделение за одобрување на учебници, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, наука за јазикот (лингвистика) или правни науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

12. Помлад соработник за анализа на податоци за учебници, Одделение за издавање и набавка на учебници, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, наука за јазикот (лингвистика) или правни науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

• да е државјанин на Република Македонија,
• активно да го користи македонскиот јазик,
• да е полнолетен,
• да има општа здравствена способност,
• со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.


Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

1. Доказ за државјанство на Република Македонија
2. Доказ за општа здравствена способност за работното место
3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
4. Уверение/диплома за завршен степен на образование
5. Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
6. Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
7. Биографија


Распоред на работното време: вкупно работни часови во неделата - 40;
- работно време од 7:30/8:30-15:30/16:30 часот, работни денови од понеделник до петок

Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: „Да не се отвора”, на следнава адреса:

Министерство за образование и наука
Одделение за управување со човечки ресурси
бул. Св. „Кирил и Методиј“ 54 Скопје
(со назнака “за оглас”)
Скопје

На спротивната страна на ковертот да се наведе редниот број на работното место за кое се аплицира, со напомена: „Да не се отвора”

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Министерството за образование и наука или со препорачана пратка по пошта.

Рокот за доставување на потребната документација е 3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време .

Министерство за образование и наука

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook