Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и 110/19) Министерството за образование и наука објавува:


ЈАВЕН ОГЛАС
за засновање на работен однос на определено време во
Министерството за образование и наука

 


Министерството за образование и наука објавува оглас за вработување на 9 (девет) лица преку засновање работен однос на определено време за следните работни места:

1. Помлад соработник за училишен спорт, Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, во Сектор за средно образование - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - кинезиологија, образование или економски науки
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

2. Помлад соработник за прашања од ученичкиот стандард, Одделение за ученички стандард, Сектор за ученички и студентски стандард - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, правни науки или организациони науки и управување (менаџмент)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

3. Помлад соработник за стипендии од прв, втор и трет циклус на студии, Одделение за студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард - 2 извршители;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - организациони науки и управување (менаџмент), образование или наука за јазикот (лингвистика)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

4. Помлад соработник за следење на процесот на развивање на Националната рамка за квалификации, Одделение за Национална рамка за квалификации, Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - економски науки, политички науки или компјутерска техника и информатика
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

5. Помлад соработник за меѓународна соработка и програми, Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката, Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - наука за јазикот (лингвистика), политички науки или образование
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

6. Помлад соработник за превод, Одделение за односи со јавност и протокол, Сектор за организациони работи на Министерството - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование или наука за јазикот (лингвистика)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

7. Помлад соработник за поддршка на јавни набавки, Одделение за координација на јавни набавки, Сектор за организациони работи на Министерството - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - образование, социологија или наука за јазикот (лингвистика)
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

8. Помлад соработник за водење евиденција од одржаните советувања, Одделение за советување на родители и ученици, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба - 1 извршител;

• ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - психологија или педагогија
• активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
• активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
• со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 22.020 денари

Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

• да е државјанин на Република Македонија,
• активно да го користи македонскиот јазик,
• да е полнолетен,
• да има општа здравствена способност,
• со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

1. Доказ за државјанство на Република Македонија
2. Доказ за општа здравствена способност за работното место
3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
4. Уверение/диплома за завршен степен на образование
5. Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
6. Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
7. Биографија

Распоред на работното време: вкупно работни часови во неделата - 40;
- работно време од 7:30/8:30-15:30/16:30 часот, работни денови од понеделник до петок

Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: „Да не се отвора”, на следнава адреса:

Министерство за образование и наука
Одделение за управување со човечки ресурси
бул. Св. „Кирил и Методиј“ 54 Скопје
(со назнака “за оглас”)
Скопје

На спротивната страна на ковертот да се наведе редниот број на работното место за кое се аплицира, со напомена: „Да не се отвора”

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.

Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Министерството за образование и наука или со препорачана пратка по пошта.


Рокот за доставување на потребната документација е 3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат.


Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време .

Министерство за образование и наука

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook