Врз основа на член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16, 178/16 и 64/18, 20/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19 ) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година бр.27-13879/1 од 26.11.2019 година, Министерството за образование и наука, распишува


КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

 

Министерството за образование и наука за студиската 2019/2020 година со конкурсот ќе додели вкупно 130 стипендии на редовни студенти Роми запишани на студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македoнија.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ
Право на стипендија имаат студентите запишани на студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните високообразовните установи во Република Северна Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:
1.Да се припадници на Ромската етничка заедница;
2.Да се државјани на Република Северна Македонија;
3.Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

II.КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ
Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:
1. Постигнатиот среден успех на кандидатот од сите години од средното образование, за студентите кои се запишани во прва година на студии;
2. Постигнатиот среден успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;
3. Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година;
4. Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Северна Македонија кои образуваат наставен кадар.
Студентите кои во студиската 2018/2019 година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2019/2020 година.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА
Висината на стипендијата изнесува 5,000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

IV. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 15.12.2019 година да ги достават следните документи:

A) За студенти запишани во 1ва студиска година потребни се следните документи:
1. Барање за стипендирање на студенти Роми;
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3. Потврда за редовен студент во студиската 2019/20;
4. Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
6. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
7. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
8. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
9. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.


Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:
1. Барање за стипендирање на студенти Роми;
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3. Потврда за редовен студент во студиската 2019/20;
4. Копија од индекс;
5. Уверение за положени испити (оригинал или копија заверена на нотар);
6. Изјава дека кандидатот е припадник на ромска етничка заедница;
7. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука ;
9. Копија од уверение за државјанство на Република Северна Македонија;
10. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.
Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.

 

 

 

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook