Врз основа на член 50 став 1 и член 52-а став 3 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16 ), член 2 од Правилникот за начинот на финансирање на организација на научни собири и учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престои во странство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/19) како и Решението за објавување на Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2019 година, Министерството за образование и наука распишува:

 

К О Н К У Р С
за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2019 година

 

1. Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2019 година.
2. Право на поднесување на пријава за доделување на финансиски средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири имаат субјектите кои вршат научно-истражувачка дејност: државните универзитети и приватните универзитети-во нивните единици насочени кон наука (научни институти) и во единиците насочени кон образование засновано на наука (факултети), МАНУ, самостојни државни високообразовни установи, самостојни приватни високообразовни установи, јавни научни установи, мешовити научни установи, приватни научни установи и самостојни истражувачи.
3. Пријавата со пропратната документација ја поднесува субјектот кој врши научно-истражувачка дејност.
4. Потребни документи за пријавување на Конкурсот се:
- пополнета пријава;
- доказ дека трудот е прифатен за усна или писмена (постер) презентација од организаторот на меѓународниот научен собир;
- согласност од установата каде што е вработен кандидатот за учество на меѓународниот научен собир, со потпис од овластен потписник и печат на установата, архивирана во архивата на подносителот на пријавата;
- потврда за висината на патните трошоци;
- потврда за висината на котизацијата;
- апстракт од научниот труд и
- Изјава за користење на лични податоци
5. Домашниот научен истражувач е должен да ја достави бараната документација согласно точка 4 од овој конкурс.
6. Средствата кои се доделуваат за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири се пресметуваат во зависност од висината на котизацијата, висината на патните трошоци и расположливите средства на Министерството за образование и наука за тековната година.
7. Пријавите и документите наведени во точка 4 на овој Конкурс почнувајќи од 01.09.2019 година заклучно со 22.11.2019 година, се доставуваат на следната адреса или во архивата на:


МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Сектор за наука и иновации
бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54
1000 Скопје

Дополнителни информации за конкурсот можат да се добијат во Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, лице за контакт:
Едмонд Метај, канцеларија број 1408 или на телефон 02-3140-183

 

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-mk-2

Заменик министер за образование и наука

Screenshot 2

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2  

mon_slika.jpg 

Screenshot 1

e-cris  

Integrirano-meguetnicko-obrazovanie 

NPV MK web banner

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook