Почитувани,

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување стпендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните университети и установи во Репубика Македонија за студенската 2018/2019 година.

Резултатите за сите категории на стипендиите од овој Конкурс ќе ги најдете во подолу објавенитe списоци.

 

1.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Прва група, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

2.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

3.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

4.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

5.)  Список на студенти кои им се доделува стипендии од Втора група - 125 ИТ-Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

6.)  Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Државни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

7.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Приватни, за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

8.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Хемија (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

9.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Хемија (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

10.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Физика (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

11.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Физика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

12.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (од македонската заедница), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

13.) Список на студенти кои им се доделува стипендии од Трета група - Математика (припадници на заедниците кои не претставуваат мнозинство во РМ), за студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на државните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2018/2019 година.

 

Се известуваат сите добитници на стипендија дека од 11-ти до 28-ми февруари 2019 година од 09:00 до 15:00 часот треба да дојдат во Министерството за образование и наука и да го донесат потпишан договорот во прилог во 3 примероци и да донесат копија од трансакциска сметка која ќе гласи на името на добитникот на стипендијата.

Исто така, добитниците може да ги достават договорите и трансакциската сметка и по пошта со тоа што задолжително да оставаат и детали за контакт. Адресата на министерството е:

Министерство за образование и наука

Св. Кирил и Методиј, 54

1000 Скопје

 

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Prva_grupa.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Vtora_grupa.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Treta_grupa-математика.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Treta_grupa-физика.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Treta_grupa-хемија.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Treta_grupa.pdf

dogovor_za_stipendii_2018_2019_Informaticari.pdf