РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за образование и наука

Бр. 04-1656/1

05.02.2019 година

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи (Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/8, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) Министерството за образование и наука објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС

за засновање на работен однос на определено време во

Министерството за образование и наука

Министерството за образование и наука објавува оглас за вработување на 18 (осумнаесет) лица преку засновање работен однос на определено време за следните работни места:

1.Помлад соработник за основно образование и училишен спорт, Одделение за основно образование, во Сектор за основно образование - 1 извршител;

                              

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- социјална работа и социјална политика, образование и одбрана
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

2.Помлад соработник за утврдување на методологија за распределба на дотации во основното образование и за организација во основното образование,Одделение за финансирање на основно образование и кариерен развој, Сектор за основно образование - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, наука за книжевноста или историски науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

3.Помлад референт за финансиски работи во основното образование,Одделение за финансирање на основно образование и кариерен развој, Сектор за основно образование - 1 извршител;

 • ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование - гимназија или средно стручно образование-економски техничар
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 13.198 денари

 

4.Помлад соработник за општо и средно стручно образовние,Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- социјална работа и социјална политика, образование или ликовна уметност
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

5.Помлад соработник за утврдување на методологија за распределба на дотации во средното образование и за организација во средното образование,Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, правни науки или економски науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

6.Помлад референт за организација во средното образование и кариерен развој,Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење - 1 извршител;

 • ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование - вишо или средно образование-гимназија или средно стручно образование: економски техничар
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 13.198 денари

 

7.Помлад соработник за организација во високото образование и за водење на Регистар за високообразовна мрежа, Одделение за високообразовна мрежа, Сектор за високо образование - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, правни науки или економски науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         8.Помлад соработник за квалитет во високото образование, Одделение за поддршка на телата за квалитет во високото образование, Сектор за високо образование - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- јавна управа и администрација, правни науки или наука за јазикот (лингвистика)
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         9.Помлад соработник за прашања од ученичкиот стандард, Одделение за ученички стандард, Сектор за ученички и студентски стандард - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, правни науки или економски науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         10.Помлад соработник за прашања од студентски стандард, Одделение за студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, правни науки или наука за јазикот (лингвистика)
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         11.Помлад соработник за стипендии од прв, втор и трет циклус на студии, Одделение за студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- растително производство, образование или наука за јазикот (лингвистика)
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         12.Помлад соработник за комуникација и соработка со читатели во Читална, Одделение за преведена стручна и научна литература, Сектор за наука и иновации - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- наука за јазикот (лингвистика), образование или филозофија
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         13.Помлад соработник за еквиваленција и нострификација, Одделение за еквиваленција и нострификација, Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- социјална работа и социјална политика, наука за книжевноста или образование
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         14.Помлад соработник за следење на процесот на развивање на Националната рамка за квалификации, Одделение за Национална рамка за квалификации, Сектор за меѓународна соработка - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- економски науки, наука за јазикот (лингвистика) или компјутерска техника и информатика
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         15.Помлад соработник за превод, Одделение за односи со јавност и протокол, Сектор за организациони работи на Министерството - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование или наука за јазикот (лингвистика)
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

   

          16.Помлад соработник за промоција на мирот и правата на децата во основното и средното образование, Одделение за мир и правата на децата на сите заедници, Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- наука за јазикот (лингвистика), образование или правни науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

         17.Помлад соработник за спроведување на постапка за одобрување на учебници, Одделение за одобрување на учебници, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- образование, наука за јазикот (лингвистика) или економски науки
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

   

         18.Помлад соработник за водење евиденција од одржаните советувања, Одделение за советување на родители и ученици, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба - 1 извршител;

 • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен- психологија или педагогија
 • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)
 • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  • со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата: 21.010 денари

 

Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

 • да е државјанин на Република Македонија,
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да е полнолетен,
 • да има општа здравствена способност,
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или копија заверена кај нотар.

1. Доказ за државјанство на Република Македонија

2.Доказ за општа здравствена способност за работното место

3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

4. Уверение/диплома за завршен степен на образование

5. Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)

6. Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

7. Биографија

 

Распоред на работното време: вкупно работни часови во неделата - 40;

- работно време од 7:30/8:30-15:30/16:30 часот, работни денови од понеделник до петок

- за работно место Помлад соработник за комуникација и соработка со читатели во Читална, предвидено е ноќна работа до 24.00 часот, работа во смени и работа за време на неделен одмор (сабота)


Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: “Да не се отвора”, на следнава адреса:

Министерство за образование и наука

Одделение за управување со човечки ресурси

бул. Св. „Кирил и Методиј“ 54 Скопје

(со назнака “за оглас”)

Скопје

На спротивната страна на ковертот да се наведе редниот број на работното место за кое се аплицира, со напомена: “Да не се отвора”

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.


Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Министерството за
образование и наука или со препорачана пратка по пошта.Рокот за доставување на потребната документација е
3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност сочлен 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време .

Министерство за образование и наука

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-petar-mk

Заменик министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Северна Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook