According to Article 49 of the Law on Students’ Standard (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 and 178/16) and the Program for Realization and Development of the Activity – Student Standard for 2018 (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.17/18), the Ministry of Education and Science hereby issues the following

Announcement for awarding student scholarships for foreign citizens of interest to the Republic of Macedonia for the academic year 2018/2019, for study of the Macedonian language


1.    Four (4) scholarships shall be awarded to students from the Federal Republic of Germany for studying of the Macedonian language, by means of attendance of a training/course at some of the higher-education institutions in the Republic of Macedonia.

2.    The duration of the training/course is from 1 (one) to 3 (three) months.

3.    The beneficiary of the scholarship shall be fully remunerated for the cost of the training/course for studying the Macedonian language, as well as the expenses for accommodation and food in a student dorm (breakfast, lunch and dinner in a student dorm), expenses for residence permit, basic health insurance and roundtrip airfare. The students who are awarded the scholarships are allocated to the student dorms by the Ministry of Education and Science;

4.    The student is also paid a monthly allowance of 5,000 denars.

Necessary documents for application:

1.  Application form (enclosed)
2.  One photo;
3.  A photocopy of the passport;
4.    CV  (EU format); http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
5.    Transcript of the last two completed semesters in the domestic institution (a copy of postgraduate / graduate studies, (copy of BA/BSc study programs);
6.  A recommendation from the adequate domestic institution sealed and signed by the authorized person of the institution;
7.   Certificate for regular student status;
8.    Certificate for the general health condition ;
9.  Certificate for non-conviction issued by the authorized body .

The applications and the necessary documents are submitted to the diplomatic – consular offices of the Republic of Macedonia or by mail on the following address: Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonian (Kiril i Metodij Street No, 54, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, attn: Biljana Zafirovska), not later than May 15, 2018.

All applications that will arrive after the deadline or those which are incomplete shall not be taken into consideration.
The candidate who is awarded a scholarship shall sign an agreement with the Ministry of Education and Science, which shall regulate the mutual rights and obligations between the parties of such Agreement.

The candidates who shall be awarded the scholarship shall be notified by the diplomatic and consular offices of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia in the Federal Republic of Germany. The list of candidates awarded scholarships shall be also published on the web site of the Ministry of Education and Science: www.mon.gov.mk

For detailed information on the Announcement please contact the Ministry of Education and Science (Sv. Kiril i Metodij Street, No. 54, 1000 Skopje, Republic of Macedonia), contact person Biljana Zafirovska, phone: +389 (0) 3227761, email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

 

 

Врз основа на член 49 од Законот за студентскиот стандард (,,Службен весник на Република Македонија” бр.15/13, 30/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16 и 178/16) и Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2018 година (,,Службен весник на Република Македонија” бр.17/18), министерството за образование и наука, распишува

Kонкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија за студиската 2018/2019 година,
за изучување на македонскиот јазик и писмо


1.    Се доделуваат вкупно 4 (четири) стипендии за студенти од Република Германија за изучување на македонскиот јазик и писмо преку посета на обукa/курс на некојa од високообразовната установа во Република Македонија.

2.    Времетрањето на обуката/курсот е од 1 (ден) до 3 (три) месеци

3.    На корисникот на стипендија целосно му се надоместуваат трошоците за посета на обуката/курсот за изучување на македонскиот јазик и писмо, како и  трошоци за сместување и исхрана во студентски дом (појадок, ручек и вечера во студентски дом), трошоци за дозвола за престој, примарно здравствено осигурување и повратен авионски билет. Министерството за образование и наука определува во кој студентски дом ќе се смести кандидатот кој се стекнал со право на стипендија.;

4.    На студентот му се исплаќа и стипендија во износ од 5.000 денари месечно

Потребна документација за пријавување:
 
1.    Образец за пријавување (во прилог на Конкурсот)
2.    Фотографија од лична карта, поставена на образецот за пријавување;
3.    Фотокопија од пасош;
4.    CV, (Во Европски формат); http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
5.    Препис од двата последни завршени семестри во домашната институција (копија од додипломски/дипломски студии,  (копија од BA/BSc програми);
6.    Препорака од соодветна домашна институција, зaверена и потпишана од одговорното лице;
7.    Потврда за редовен студент;
8.    Здравствена потврда за општата здравствена состојба.
9.    Потврда за неосудуваност издадена од надлежен орган

Пријавите и потребните документи се доставуваат до дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија или по пошта до Министерството за образование и наука на Република Македонија (ул. Кирил и Методиј, бр. 54, Скопје,  Република Македонија, со назнака до Билјана Зафировска), најдоцна до 15 мај 2018 година.

Напоменуваме дека пријавите кои ќе пристигнат по крајниот рок, како и некоплетните пријави, нема да бидат земени во предвид.
Кандидатот кој ќе се стекне со право на стипендија ја користи стипендијата врз основа на склучен договор со Министерството за образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Кандидатите кои се стекнале со право на стипендија ќе бидат известени од дипломатско-конзуларните претставништва на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Република Германија. Листата на кандидати ќе биде објавена и на веб страната на Министерството за образование и наука www.mon.gov.mk

Подетални информации за наведениот Конкурс можете да добиете во Министерството за образование и наука, ул. Кирил и Методиј, бр. 54, Скопје,  Република Македонија, лице за контакт: Билјана Зафировска,  тел+389 (0)3227761 , е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.,

 

zamenik-mk 

Министер за образование и наука

zamenik-petar-mk

Заменик министер за образование и наука

misija i vizija

politika-za-kvalitet

sektori mon v2

organi mon v2

ucebnici-mon-gov-mk

cenovnik-za-oshteteni-uchebnici

otvoreno-vladino-partnerstvo 

strategija-za-obr

strategija-prepriemachko

SDIS v2

mon_slika.jpg 

Informacii-od-javen-karakter-1

baner2 Foto novo 

MK-final-vertical-3-version-03.2017

NDC Skopje

horizon 2020 1 banner

Copy of NA Logo H MK 

centri za karierno 

PSO

Kampanja vlada

preliminarna-lista-1

ipa4

 

 

 

 

javen povik osnovno sredno

olimpijada-9

stipendii-stranstvo-mk-ang-baner

Untitled-Banner 1Banner tutori1

 

Banner Tracer MK

 logo-katalog

1000-knigi-novo

 

banner lab

obrazovanie na vozrasni

prezemi-upatstvo 

MCGO-baner

 

Sportska-akademija-logo

20 септември - Интернационален ден на универзитетскиот спорт


 

 

 

Адреса

Министерство за образование и наука

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54

1000 Скопје, Република Македонија

Copyright © 2016 mon.gov.mk. Сите права се заштитени.

Контакти

phone icon +389 2 3117 896

fax +389 2 3118 414

mail contact@mon.gov.mk

Поврзете се со нас

facebook-icon

Следете нè на Facebook