Протоколи

 

Протокол за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи, односно единиците во состав при изведување на испитите 02.6.2020
 
Протокол за постапување на Математичко-информатичката гимназија за време на полагање на приемниот испит на учениците во учебната 2020/2021 година 02.6.2020
 
Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна Македонија за време на запишувањето на ученици во прва година во учебната 2020/2021 година 02.6.2020
 
Протокол за утврдување на процедурата за запишување на ученици во прво одделение во основните училишта 02.6.2020